Nieuws

WEDSTRIJD: IdeaalDuaal

Ideaal­Duaal is een wedstrijd waarbij Syntra Vlaan­deren op zoek gaat naar inno­va­tieve ideeën die leren op de school­bank combi­neren met leren op de werk­plek. Want dat is duaal leren.

Wij doen mee met de Shoe-box actie. En jij?

De VZW De Sama­ri­tanen lanceert elk einde­jaar een Shoe-Box actie. Van 5 tot en met 21 december kan je op een dertigtal inza­mel­plaatsen verspreid over het hele land kerst­ge­schenken depo­neren. Ook T2‑campus is een inza­mel­punt.

Leren (en) werken met VR-AR-IR

Deze week orga­ni­seerde T2‑campus een work­shop VR-AR-IR @vocational trai­ning and educa­tion” oftewel het gebruiken van Virtual, Augmented en Infor­ma­tion Reality in beroeps­trai­ning en -educatie. De T2‑campus wil zich­zelf immers blijven ontwik­kelen als een door tech­no­logie onder­steunde leer­om­ge­ving’.

T2‑campus deed mee aan de Europese Programmeer­week

Van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018, ontving de T2‑campus onge­veer 150 kinderen van het eerste en tweede middel­baar in kader van de Euro­pese Program­meer­week. Met deze acti­vi­teit vult T2‑campus zijn rol als inspi­rator voor de jongeren in.

Technologie­bende bezet T2‑campus

De Tech­nologie­bende orga­ni­seert work­shops rond weten­schap en tech­no­logie voor kinderen en jongeren tussen 8 en 14 jaar. Leren program­meren, drones besturen… Bij de Tech­nologie­bende proeven kinderen op een leuke manier van deze en andere dingen.

Hybride zonnesysteem

De Power­wall van Tesla, de RESU(H) van LGChem, de Sonnen­bat­terie, de My Reserve van BMW en Solar­watt: intro­duc­ties van batte­rijen om thuis zonne­stroom op te slaan lijken elkaar de laatste tijd wel te verdringen.

Vacature: Technisch medewerker T2

Een tech­no­lo­gie­campus als T2 kan niet zonder een tech­ni­sche held die ons gebouw en tech­ni­sche instal­la­ties met fluwelen werk­hand­schoenen verzorgt.

TECHtalk #1 was WTF

TECHtalk #1 Block­chain was in een mum van tijd volzet. Spre­kers Tom Ghelen en Gerrie Smits gaven het beste van zich­zelf voor een volle zaal.

Waarom tech alleen niet de toekomst is!

Tech­no­logie is alom­te­gen­woordig: je hebt een smartphone, je auto bevat meer­dere compu­ters die je veilig op en comfor­tabel op de weg houdt en je huis bevat meer en meer slimme toepas­singen voor energie, veilig­heid en comfort.

Roadshow T2-innovatHoren

Een team van inno­vat­Horen bezoekt bedrijven en kennis­in­stel­lingen binnen de 4 domeinen: elektro, ICT, new energy en mate­rials. Deze speci­a­listen polsen naar de behoeften van bedrijven en zoeken naar moge­lijke vormen van samen­wer­king.

Kunststoftruck toert door Vlaanderen

De vzw plastIQ orga­ni­seert samen met Arburg het initi­a­tief Plas­tics on Tour’. Plas­tics on tour is een vracht­wagen die uitge­rust is met de meest voor­ko­mende kunst­stof­ver­wer­kings­tech­nieken zoals spuit­gieten, profie­lex­trusie en ther­mo­vorm­proces.

T2‑campus op TV Limburg

De T2‑campus in het Thor­park van Genk zal voor vele Limbur­gers een grote invloed hebben. De drie kern­part­ners, VDAB, Syntra Limburg en de stad Genk, leggen de eerste steen van de Tech­no­logie & Talent campus.

Grootste SALK-project krijgt vorm.

VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk leggen samen met Vlaams minister voor werk Philippe Muyters de spreek­woor­de­lijke eerste steen van de tech­no­logie- en talent­campus T2. Met dit project willen de part­ners een door­braak reali­seren in het ontdekken, stimu­leren en ontwik­kelen van tech­no­lo­gie­ta­lent in de Euregio. De eerste oplei­dingen in één van de grootste tech­no­lo­gie­op­lei­dings­centra van Europa staan gepland voor september 2018.

EnergyVille geopend in Genks Thor-park

Op het Thor-park in Genk – de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei – is donderdag Ener­gie­Ville geopend, dat een living lab’ voor ener­gie­tran­sitie wil zijn. KU Leuven, VITO, Imec en UHas­selt bundelen er hun onder­zoek naar duur­zame energie.

Applaus voor buurman EnergyVille

Ener­gy­Ville, dat 80 tot 85% van Vlaams energie-onder­­zoek clus­tert op Thor Park in Genk, heeft groen licht gekregen voor de uitvoe­ring van een bijzonder ambi­tieus nieuw onder­zoek naar foto­vol­ta­ï­sche systemen, naar ther­mi­sche netten en opti­maal gekop­pelde ener­gie­sys­temen.

Pin It on Pinterest

X
X