Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Het .NET-frame­work is van Microsoft. C# is de pop­u­lairste pro­gram­meer­taal bin­nen .NET waarmee je ver­schil­lende soorten appli­caties kan bouwen. Dit doe je in Visu­al Stu­dio, de ontwikkelomgev­ing. Bij win­dows-appli­caties gebruiken we XAML, bij web-appli­caties ASP.NET MVC. Ter­men die je miss­chien al eens in een vaca­ture tegenkwam en die je alle­maal duidelijk gaan wor­den tij­dens deze oplei­d­ing. Na deze oplei­d­ing kom je meestal terecht in mid­del­grote bedri­jven, al dan niet als con­sul­tant.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
Blended leren 
Sector:
ICT 
Prijs: € n.v.t.

In deze oplei­d­ing leer je hoe je een ani­matie-klaar 3D figu­urt­je maakt. Een karak­ter dat we nadi­en lev­en kun­nen inblazen door het te ani­meren.

We houden het mod­el een­voudig zodat we effi­ciënt alle basis­principes kun­nen behan­de­len. Vorm en topolo­gie wor­den uitvo­erig bespro­ken zodat alles over­tu­igend kan bewe­gen.

Start opleiding:
12-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395,00

In deze oplei­d­ing leer je de basis van hoe je een 3D figu­ur klaar maakt om te ani­meren.

We voorzien een 3D char­ac­ter van een skelet en leren hoe je het mod­el er mee asso­cieert.

Ver­vol­gens mak­en we emotieve gezicht­suit­drukkin­gen. Het doel van deze oplei­d­ing is dat je tech­nieken leert om fig­uren klaar te mak­en om te ani­meren en/of motion­cap­ture data aan te linken.

Start opleiding:
30-03-2019 @ 9:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395,00

Ben je cre­atief en heb je inter­esse voor tech­niek. Werk je graag met de com­put­er en oploss­ings­gericht? Dan is deze oplei­d­ing iets voor jou. Je leert nieuwe pro­ducten met pro­fes­sionele soft­ware ontwer­pen, 3D-print­en, nabe­w­erken en inspecteren. Opgelegde oefenin­gen wor­den afgewis­seld met eigen ontwer­pen.

Start opleiding:
n.v.t. 
Duur:
 
Opleidingstype:
 
Sector:
ICT 
Prijs: € 

Als bewon­er van een apparte­ment, loft, flat, stu­dio of maison­nette heb je te mak­en met mede­be­won­ers. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een apparte­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor ver­ant­wo­ordelijk is. Wat is de invloed van bewon­ers­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aansprake­lijk, ben je hier­voor verzek­erd of zijn de mede-eige­naars aansprake­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Pin It on Pinterest

X
X
X