Onder­wi­js
Onder­wi­js

T2 Onderwijscampus

zoekt techtalent

Jonge TECH­tal­en­ten inspir­eren en lat­en groeien

Samen ontdekken

T2 is de place-to-be voor iedereen waar ook maar een beet­je TECH­tal­ent in schuilt. Jon­geren zijn zow­el bin­nen als buiten schoolti­jd meer dan welkom om hun TECH­tal­ent te ont­dekken en te ont­plooien. Leerkracht­en zijn welkom om hun exper­tise met ons te delen, om nieuwe inzicht­en te ontwikke­len samen met andere collega’s, om hun leer­lin­gen nieuwe din­gen bij te bren­gen of om zelf hele­maal bij te bli­jven, want tech­nolo­gie evolueert zó snel! Samen ont­dekken we hoe leren ook anders kan.

T2 TECHlabs

Maak gebruik van onze TECH­labs alsof het je eigen leslokaal is. We mak­en je weg­wi­js en voorzien waar nodig een train-the-train­er zodat T2 geen geheimen meer heeft voor jou en ons lab ook jouw lab wordt.

Samen anders leren

Virtueel leren, pro­ject­matig werken, com­pu­ta­tion­eel denken en han­de­len, STEM, com­pe­ten­ties van de toekomst .… Onze innovat(H)oren denken graag met je mee om anders leren toe te passen in jouw klas. Hou deze pag­i­na in het oog en schri­jf je in op onze nieuws­brief.

Future Skills

Bij de T2-oplei­din­gen staat actief leren cen­traal. De train­er is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar om flex­i­bel veran­derin­gen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

Learning snacks

Korte “snacks” van 1 min­u­ut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leervideo kan je je thuis al bek­wa­men, of je komt voor een work­shop naar de T2-cam­pus. Kort, effi­ciënt en snel.

Netwerk mee

Treed als school samen met meer dan 100 andere organ­isaties en bedri­jven toe tot ons T2-ecosys­teem. T2 helpt je graag de kloof tussen klas en bedri­jf te over­bruggen. Schri­jf je in op onze nieuws­brief, neem deel aan onze TECHevents, kom met je leer­lin­gen naar T2 … en word één van ons.

Inspirerende TECHevents

Word geïn­spireerd. Volg een TECH­tour, kom naar een TEChtalk of doe mee aan een TECH­boost­camp.

TECHecosysteem

Dit ecosys­teem bestaat uit 100plus tech­nolo­gie bedri­jven die samen met de T2‑campus tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen.

Bezoek onze Labs

Er zijn maar lief­st 11 high end labo’s van 1.500 m² die ver­schil­lende aspecten van tech­nolo­gie en tech­niek tack­e­len. Elk van deze labo’s is uit­gerust met de nieuw­ste machines en tech­nolo­gieën.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Bli­jf op hoogte van de laat­ste tech­nolo­gie ontwik­kelin­gen en onderne­mer­stips. En mis zek­er geen inter­es­sante TECHtalk.

Organiseer een TECHtour

De T2‑campus is een ‘WOW‑campus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedri­jven om tech­nolo­gie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHnologie bende

De Tech­nolo­giebende is een unieke, Genkse bende die work­shops rond tech­nolo­gie en weten­schap aan­biedt aan kinderen en jon­geren tussen 8 en 14 jaar.
Ben je jong, leergierig en vooral nieuws­gierig? Kom dan in je vri­je tijd naar T2 en ga op zoek naar jouw TECH­tal­ent. Leren pro­gram­meren, een voer­tu­ig bouwen, apps ontwikke­len, … zijn enkele voor­beelden uit het ruime aan­bod aan work­shops.

Workshops

Vol­gende work­shops voor jon­geren van 8‑14 jaar vin­den plaats in het najaar:

  • Robot Artec
  • Maak je eigen elek­trisch voer­tu­ig
  • TECHnogame­club
  • Robot­club

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp motiveert het TECH­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Je leert hoe je jouw con­cept op de juiste manier in de markt zet en je ont­dekt hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tij­dens de TECHtalks word je door geïn­spireerde sprek­ers en vak­ex­perten onderge­dom­peld in de laat­ste tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen.

Bel ons, schrijf ons

Voorstellen en (wilde) ideeën

T2 is een nieuw project. Ook voor ons. Zek­er voor onder­wi­js. Heb je vra­gen, voorstellen, wilde of min­der wilde ideeën? Drop ze hier en inspireer ons om van T2 een krachtige maar vooral leuke en leer­rijke biotoop te mak­en voor leer­lin­gen en leerkracht­en.

RTC Limburg

Eén van de vaste bewon­ers is het RTC Lim­burg. Het RTC (Region­aal Tech­nol­o­gis­che Cen­trum) onder­s­te­unt netover­schri­j­dend de scholen in de 3de graad bso-tso-buso, CLW’s en Leer­ti­jd om leer­p­lan­doel­stellin­gen gelinkt aan tech­nolo­gie te behalen. Zij doen dit door ken­nis te ver­sterken en/of infra­struc­tu­ur aan te bieden die niet voorhan­den is in de scholen en door samen­werkin­gen tussen bedri­jven en scholen te onder­s­te­unen.

RTC Lim­burg is vanaf sep­tem­ber 2018 gehuisvest op de T2-cam­pus (lokaal 2.42).

Lies­beth Schraepen — coör­di­na­tor
Liesbeth.Schraepen@rtclimburg.be
089 30 99 20

Rinal­do Menichet­ti — verbinder onder­wi­js-bedri­jf­sleven
Rinaldo.Menichetti@rtclimburg.be
089 30 99 21

 

Limburg stemt af

Lim­burg STEM’t af!’ is een drie­jarig project voor onder­wi­js en bedri­jf­sleven met een duurzame ambitie om voor Lim­burgse tech­nol­o­gis­che tal­en­ten nieuwe werkvor­men te creëren die lei­den tot een vlotte aansluit­ing met de arbei­ds­markt. RTC Lim­burg is ini­ti­atiefne­mer i.s.m. diverse part­ners. In school­jaar 2018–2019 vor­men scholen straffe teams met bedri­jven om te werken rond sleutel­com­pe­ten­ties van de 21ste eeuw.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X