Maak het mee
Maak het mee

T2‑campus zoekt TECHtalent

T2-nieuws

#StartToConnect | Bjorn Engels

Hou je blik scherp

De wereld ron­dom ons is in con­stante veran­der­ing dankz­ij tech­nol­o­gis­che vernieuwin­gen. Hou je blik scherp, je vinger aan de pols en kom niet voor ver­rassin­gen te staan.

Toekomst upgrade

Voor onderne­mers, tech­neuten en curieuzen die hun pro­fes­sionele lev­en willen upgraden naar de realiteit van mor­gen.

Top trainers

Alle T2-oplei­din­gen wor­den ver­zorgd door inspir­erende train­ers van zow­el SYNTRA als de VDAB. Ieder met een jaren­lange ervar­ing in hun vak én een passie om jouw tal­ent te ontwikke­len.

Altijd laatste technologie

  • Groot­ste inno­vatie aan­bod
  • Top train­ers & vak­ex­perts
  • Inclusief future skills

Ideeën groot maken!

Het TECH­boost­camp motiveert het tech­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Met max­i­maal 15 gedreven tal­en­ten word je onderge­dom­peld in nieuwe tech­nolo­gieën en helpen we je om je idee scherp te kri­j­gen.

Broeikas voor jouw talent

De Broeikas is een groeiplek waar we tal­ent groot mak­en, waar we ondernemers­goesting kweken en waar we tijd en ruimte creëren om te exper­i­menteren, te leren en te doen. In de Broeikas zijn loslat­en en anders denken de norm, niet de uit­zon­der­ing.

T2-inspiratie-events

We willen let­ter­lijk iedereen aansteken met het TECHvu­ur: Jon­geren, werk­zoek­enden, werkne­mers, star­tups en onderne­mers. Kies jouw inspi­ratie event.

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

“Lat­er wil ik medis­che tech­nolo­gie mak­en die mensen helpt. Die com­bi­natie van met mensen werken en tech­niek vind ik heel belan­grijk.”
- Diana, leerling industriële wetenschappen
“Ik ben op zoek naar onder­s­te­un­ing om mijn ideeën om te zetten naar een start­up. Daarom wil ik clublid wor­den van de Broeikas op T2‑campus, waar ik gelijkgezin­den kan ont­moeten.”
- Tyler, werknemer met startupambities

T2-campus

Zoekt techtalent

Ontdek top technologie opleidingen, praktijkgerichte trainers en innovatieve labo's

ELEKTRO

T2-cam­pus wil een inno­vatieve meer­waarde bieden aan elek­trobedri­jven door een breed aan­bod van opti­male kwal­i­tatieve oplei­din­gen aan te bieden in de meest inno­vatieve opleidingslabo’s met state-of-the-art equip­ment.

NEW ENERGY

De snel evoluerende tech­nolo­gie rond hernieuw­bare energie en slimme sturin­gen kan je komen ont­dekken en voe­len in de inno­vatieve New Ener­gy labo’s. Kom je ken­nis ver­groten over Smart Micro­grids, energieop­slag of nieuwe ver­warm­ing­stech­nieken.

NEW MATERIALS

De T2-cam­pus biedt oplei­din­gen in tex­tiel, kun­st­stof en com­posiet. De unieke labo’s spe­len in op evo­lu­ties in de nieuwe mate­ri­alen en bieden cur­sis­ten een plek om te ont­dekken, te exper­i­menteren en te leren.

IT

Op de T2-cam­pus kan je terecht voor prak­tijkgerichte oplei­din­gen in de gebieden van Soft­ware ontwik­kel­ing, Ana­lyt­ics, Sys­teem­be­heer, Cloud, IoT, Project Man­age­ment, Drone en Gam­ing.

TECHtalent staat centraal

Tal­ent en tech­nolo­gie staan cen­traal in de slim­ste 24.000 m² van Bel­gië. Ben je TECH-mind­ed of moet jij je eigen TECH­tal­ent nog ont­dekken? We dom­pe­len je in de T2-cam­pus onder in een wereld van inter­es­sante testop­stellin­gen, gratis TECHtalks, hon­der­den oplei­din­gen, start­up broeikassen en zoveel meer. Maak het mee!

11 TECHlabs

Er zijn maar lief­st 11 high-end labs van 1500 m² die ver­schil­lende aspecten van tech­nolo­gie en tech­niek tack­e­len. Elk van deze labo’s is uit­gerust met de nieuw­ste machines en tech­nolo­gieën.

Schrijf je in voor de T2-nieuwsbrief

T2-nieuwsbrief

3 + 7 =

SYNTRA

organ­iseert prak­tijkgerichte oplei­din­gen voor iedereen die onderne­mend is en zich verder wil ont­plooien. Met meer dan 1200 docen­ten en 100 gemo­tiveerde medew­erk­ers is SYNTRA een toon­aangevende oplei­der bin­nen het Lim­burgse tech­nolo­gieland­schap.

VDAB

is als arbei­ds­markt regis­seur actief om werk­zoek­ende max­i­maal op maat te activ­eren, met het oog op een duurzame inscha­kel­ing op de arbei­ds­markt. Loop­baan­begelei­d­ing en oplei­din­gen op maat voor tech­nolo­gi­etal­en­ten zijn suc­ces bouw­ste­nen van een pro-actieve aan­pak.

STAD GENK

is een krachtige duw­er voor het Lim­burgs onder­wi­js en ontwikke­laar van Thor Park. Scholen kun­nen gebruik mak­en van topap­pa­ratu­ur en jon­geren wor­den geïn­spireerd in de belev­ingsruimte. Ze wor­den uitgen­odigd om mee te exper­i­menteren in tech­nolo­giemod­ules en pro­jecten.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X