Maak het mee
Maak het mee

T2‑campus zoekt TECHtalent

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

23apr19:0021:00EdTechPlayground: interactieve video & creëer zelf VR (360°) / AR Van anderen leren, kennis delen en op de hoogte zijn van nieuwigheden in het digitale landschap.

25apr09:0017:30In de kijkerTechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

25apr(apr 25)13:3013jun(jun 13)16:00Digital trainer trajectWord gecertificieerd Microsoft Innovative Educator, Apple Teacher of Google certified Educator.

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

TECHfestival
20 – 25 mei

 

We presen­teren een indruk­wek­kende line‐up met TECHac­ti­vi­teiten voor kinderen, jongeren, werk­zoe­kenden, werk­ne­mers, onder­ne­mers, … op onze campus, van s morgens vroeg tot s avonds laat.

#Tyler Naebklang | startup ondernemer

Hou je blik scherp

De wereld rondom ons is in constante veran­de­ring dankzij tech­no­lo­gi­sche vernieu­wingen. Hou je blik scherp, je vinger aan de pols en kom niet voor verras­singen te staan.

Toekomst upgrade

Voor onder­ne­mers, tech­neuten en curi­euzen die hun profes­si­o­nele leven willen upgraden naar de reali­teit van morgen.

Top trainers

Alle T2‐opleidingen worden verzorgd door inspi­re­rende trai­ners van zowel SYNTRA als de VDAB. Ieder met een jaren­lange erva­ring in hun vak én een passie om jouw talent te ontwik­kelen.

Altijd laatste technologie

  • Grootste inno­vatie aanbod
  • Top trai­ners & vakex­perts
  • Inclu­sief future skills

Ideeën groot maken!

Het TECH­boost­camp moti­veert het tech­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Met maxi­maal 15 gedreven talenten word je onder­ge­dom­peld in nieuwe tech­no­lo­gieën en helpen we je om je idee scherp te krijgen.

Broeikas voor jouw talent

De Broeikas is een groei­plek waar we talent groot maken, waar we ondernemers­goesting kweken en waar we tijd en ruimte creëren om te expe­ri­men­teren, te leren en te doen. In de Broeikas zijn loslaten en anders denken de norm, niet de uitzon­de­ring.

T2‐nieuws

T2-campus

Zoekt techtalent

Ontdek top technologie opleidingen, praktijkgerichte trainers en innovatieve labo's

ELEKTRO

T2‑campus wil een inno­va­tieve meer­waarde bieden aan elek­tro­be­drijven door een breed aanbod van opti­male kwali­ta­tieve oplei­dingen aan te bieden in de meest inno­va­tieve opleidingslabo’s met state‐of‐the‐art equip­ment.

NEW ENERGY

De snel evolu­e­rende tech­no­logie rond hernieuw­bare energie en slimme sturingen kan je komen ontdekken en voelen in de inno­va­tieve New Energy labo’s. Kom je kennis vergroten over Smart Micro­grids, ener­gie­op­slag of nieuwe verwar­mings­tech­nieken.

NEW MATERIALS

De T2‑campus biedt oplei­dingen in textiel, kunst­stof en compo­siet. De unieke labo’s spelen in op evolu­ties in de nieuwe mate­ri­alen en bieden cursisten een plek om te ontdekken, te expe­ri­men­teren en te leren.

IT

Op de T2‑campus kan je terecht voor prak­tijk­ge­richte oplei­dingen in de gebieden van Soft­ware ontwik­ke­ling, Analy­tics, Systeem­be­heer, Cloud, IoT, Project Mana­ge­ment, Drone en Gaming.

TECHtalent staat centraal

Talent en tech­no­logie staan centraal in de slimste 24.000 m2 van België. Ben je TECH‐minded of moet jij je eigen TECH­talent nog ontdekken? We dompelen je in de T2‑campus onder in een wereld van inte­res­sante test­op­stel­lingen, gratis TECHtalks, honderden oplei­dingen, startup broei­kassen en zoveel meer. Maak het mee!

11 TECHlabs

Er zijn maar liefst 11 high‐end labs van 1500 m2 die verschil­lende aspecten van tech­no­logie en tech­niek tackelen. Elk van deze labo’s is uitge­rust met de nieuwste machines en tech­no­lo­gieën.

Schrijf je in voor de T2‐nieuwsbrief

T2‐nieuwsbrief

5 + 7 =

SYNTRA

orga­ni­seert prak­tijk­ge­richte oplei­dingen voor iedereen die onder­ne­mend is en zich verder wil ontplooien. Met meer dan 1200 docenten en 100 gemo­ti­veerde mede­wer­kers is SYNTRA een toon­aan­ge­vende opleider binnen het Limburgse tech­no­lo­gie­land­schap.

VDAB

is als arbeids­markt regis­seur actief om werk­zoe­kende maxi­maal op maat te acti­veren, met het oog op een duur­zame inscha­ke­ling op de arbeids­markt. Loop­baan­be­ge­lei­ding en oplei­dingen op maat voor tech­no­lo­gie­ta­lenten zijn succes bouw­stenen van een pro‐actieve aanpak.

STAD GENK

is een krach­tige duwer voor het Limburgs onder­wijs en ontwik­ke­laar van Thor Park. Scholen kunnen gebruik maken van topap­pa­ra­tuur en jongeren worden geïn­spi­reerd in de bele­vings­ruimte. Ze worden uitge­no­digd om mee te expe­ri­men­teren in tech­no­lo­gie­mo­dules en projecten.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X