TECH­tal­en­ten
TECH­tal­en­ten

TALENT gezocht

Maak kennis met onze tech­talenten

Het aan­tal TECH­va­ca­tures sti­jgt enorm ter­wi­jl het aan­tal werk­zoek­enden maand na maand daalt. Het is de uitdag­ing van T2‑campus om meer TECH­tal­en­ten te ont­dekken, te stim­uleren en op te lei­den.

WIst je dat

In Lim­burg zijn er 5000 vaca­tures. Daar­van zijn er 1000 TECH­va­ca­tures in de domeinen waarin T2‑campus oplei­din­gen aan­biedt. Dus 1 op 5 vaca­tures is een job die je op T2‑campus kan leren.

“Lat­er wil ik medis­che tech­nolo­gie mak­en die mensen helpt. Die com­bi­natie van met mensen werken en tech­niek vind ik heel belan­grijk.”
- Diana, leerling industriële wetenschappen
“Ik ben op zoek naar onder­s­te­un­ing om mijn ideeën om te zetten naar een start­up. Daarom wil ik clublid wor­den van de Broeikas op T2‑campus, waar ik gelijkgezin­den kan ont­moeten.”
- Tyler, werknemer met startupambities

Ik heb al ver­schil­lende jobs gehad, van mijn­werk­er tot ploeg­baas. Nu wil ik graag mijn diplo­ma A2 behalen in de T2‑campus en aan de slag gaan in een onder­houd­sate­lier van machines.”

- Ozkan, leergierige werkzoekende

Leer­lin­gen motiv­eren kan alleen door zelf mee te zijn met tech­nolo­gie. Daarom kom ik naar alle oplei­din­gen die een meer­waarde zijn voor leerkracht­en en leer­lin­gen.”

- Andrea, leerkracht
“Ik wil als men­tor actief zijn op T2-cam­pus om onderne­mers en TECH­tal­en­ten in beweg­ing te kri­j­gen om te dur­ven veran­deren en lef te hebben.”
- Tom, ondernemer
“Mijn per­soon­lijke mot­to is: ‘Onderne­men is sprin­gen en de wereld ron­dom je ver­bazen’. Die ingesteld­heid wil ik ook de trainees van T2- cam­pus bijbren­gen.”
- Karen, onderneem­ster
“T2‑campus is een prachtig ini­ti­atief met oneindig veel mogelijkhe­den in de toekomst. En daar wil ik dan ook graag deel van uit­mak­en.”
- Kevin, startersadviseur en ondernemer
“Als lid van de tech­nolo­giebende kan ik mij hele­maal uitleven en aller­lei proe­f­jes doen. De T2‑campus lijkt me ook heel leuk, daar kan ik samen met mijn vriend­jes exper­i­menteren.”
- Brent, TECH­held 2be

TECHTALENT GEZOCHT

Alle cijfers wijzen erop dat de vraag naar TECH­tal­en­ten bij­zon­der hoog is. Het aan­tal open­staande vaca­tures bli­jft pieken. In 2018 tellen we gemid­deld 20% meer vaca­tures dan vorig jaar. Bin­nen de TECH­domeinen ligt het aan­tal open­staande vaca­tures nog hoger:

  • Bouw­vakkers en bouwtech­ni­ci: +82%
  •  Infor­mati­ci en IT-medew­erk­ers: +62%
  •  Elek­triciens en elek­trome­cani­ciens: +53%

Voor elk TECHtalent

Op de T2‑campus kan elk TECH­tal­ent terecht voor een oplei­d­ing. Stu­den­ten van SYNTRA Lim­burg, VDAB en leer­lin­gen van de Lim­burgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij leren en werken in de TECH­labs.

8 november opening

Bin­nen de T2‑campus wordt een inspir­erende Broeikas van 500m2 gebouwd die onderne­mers, star­tups en TECH­tal­en­ten verbindt én ver­snelt in onderne­men.
We ‘trap­pen af’ op 8 novem­ber. Zorg dat je erbij bent. Schri­jf je in.

Maak het mee

Of je nu pas afs­tudeert, op zoek bent naar werk of wil groeien bin­nen jouw huidi­ge job, iedereen moet zich voor­berei­den op de toekomst. T2‑opleidingen mix­en op de juiste manier onderne­mende skills met tech­nol­o­gis­che exper­tise bin­nen 4 domeinen: Elek­tro, IT, New Ener­gy en New Mate­ri­als.

#t2-campus

Ben je zelf ook een TECH­tal­ent? Deel dan jouw quote met ons via Twit­ter met de hash­tag #t2‑campus

“Na 14 jaar bij Ford Genk te werken als onder­houd­stech­niek­er, tech­nisch oper­a­tor en team­lei­der wil ik mijn ervar­ing over­bren­gen als instruc­teur pro­duc­tieop­er­a­tor.”
- Jani, trainer
“De T2‑campus spreekt mij vooral aan omwille van de nieuwe tech­nolo­gie en infra­struc­tu­ur zoals de smart grid. Daar wil ik alles van weten.”
- Jeroen, bachelor energietechnologie
“Mijn helden zon­der cape? De docen­ten die me elke dag vol ent­hou­si­asme het vak hebben geleerd dat ik nu doe.”
-- Ward, trainee

Na mijn stud­ies als bouwkundig inge­nieur heb ik bij SYNTRA Lim­burg ver­schil­lende avond­cur­sussen gevol­gd over energie en duurza­amheid bin­nen de bouw­sec­tor. Ik zal in de toekomst cur­sussen bli­jven vol­gen om mijn ken­nis uit te brei­den en samen te werken aan een duurzame toekomst.”

- Bram, trainee

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X