TECH­talenten
TECH­talenten

TALENT gezocht

Maak kennis met onze tech­talenten

Het aantal TECH­va­ca­tures stijgt enorm terwijl het aantal werk­zoe­kenden maand na maand daalt. Het is de uitda­ging van T2‑campus om meer TECH­talenten te ontdekken, te stimu­leren en op te leiden.

WIst je dat

In Limburg zijn er 5000 vaca­tures. Daarvan zijn er 1000 TECH­va­ca­tures in de domeinen waarin T2‑campus oplei­dingen aanbiedt. Dus 1 op 5 vaca­tures is een job die je op T2‑campus kan leren.

Later wil ik medi­sche tech­no­logie maken die mensen helpt. Die combi­natie van met mensen werken en tech­niek vind ik heel belang­rijk.”
- Diana, leerling industriële wetenschappen
Ik ben op zoek naar onder­steu­ning om mijn ideeën om te zetten naar een startup. Daarom wil ik clublid worden van de Broeikas op T2‑campus, waar ik gelijk­ge­zinden kan ontmoeten.”
- Tyler, werknemer met startupambities

Ik heb al verschil­lende jobs gehad, van mijn­werker tot ploeg­baas. Nu wil ik graag mijn diploma A2 behalen in de T2‑campus en aan de slag gaan in een onder­houd­sa­te­lier van machines.”

- Ozkan, leergierige werkzoekende

Leer­lingen moti­veren kan alleen door zelf mee te zijn met tech­no­logie. Daarom kom ik naar alle oplei­dingen die een meer­waarde zijn voor leer­krachten en leer­lingen.”

- Andrea, leerkracht
Ik wil als mentor actief zijn op T2‑campus om onder­ne­mers en TECH­talenten in bewe­ging te krijgen om te durven veran­deren en lef te hebben.”
- Tom, ondernemer
Mijn persoon­lijke motto is: Onder­nemen is springen en de wereld rondom je verbazen’. Die inge­steld­heid wil ik ook de trai­nees van T2‐ campus bijbrengen.”
– Karen, onder­neem­ster
T2‑campus is een prachtig initi­a­tief met oneindig veel moge­lijk­heden in de toekomst. En daar wil ik dan ook graag deel van uitmaken.”
- Kevin, startersadviseur en ondernemer
Als lid van de tech­nologie­bende kan ik mij hele­maal uitleven en allerlei proefjes doen. De T2‑campus lijkt me ook heel leuk, daar kan ik samen met mijn vriendjes expe­ri­men­teren.”
– Brent, TECH­held 2be

TECHTALENT GEZOCHT

Alle cijfers wijzen erop dat de vraag naar TECH­talenten bijzonder hoog is. Het aantal open­staande vaca­tures blijft pieken. In 2018 tellen we gemid­deld 20% meer vaca­tures dan vorig jaar. Binnen de TECH­do­meinen ligt het aantal open­staande vaca­tures nog hoger:

  • Bouw­vak­kers en bouw­tech­nici: +82%
  •  Infor­ma­tici en IT‐medewerkers: +62%
  •  Elek­tri­ciens en elek­tro­me­ca­ni­ciens: +53%

Voor elk TECHtalent

Op de T2‑campus kan elk TECH­talent terecht voor een oplei­ding. Studenten van SYNTRA Limburg, VDAB en leer­lingen van de Limburgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij leren en werken in de TECH­labs.

8 november opening

Binnen de T2‑campus wordt een inspi­re­rende Broeikas van 500m2 gebouwd die onder­ne­mers, star­tups en TECH­talenten verbindt én versnelt in onder­nemen.
We trappen af’ op 8 november. Zorg dat je erbij bent. Schrijf je in.

Maak het mee

Of je nu pas afstu­deert, op zoek bent naar werk of wil groeien binnen jouw huidige job, iedereen moet zich voor­be­reiden op de toekomst. T2‑opleidingen mixen op de juiste manier onder­ne­mende skills met tech­no­lo­gi­sche exper­tise binnen 4 domeinen: Elektro, IT, New Energy en New Mate­rials.

#T2‑campus

Ben je zelf ook een TECH­talent? Deel dan jouw quote met ons via Twitter met de hashtag #t2‑campus

Na 14 jaar bij Ford Genk te werken als onder­houds­tech­nieker, tech­nisch operator en team­leider wil ik mijn erva­ring over­brengen als instruc­teur produc­tie­ope­rator.”
- Jani, trainer
De T2‑campus spreekt mij vooral aan omwille van de nieuwe tech­no­logie en infra­struc­tuur zoals de smart grid. Daar wil ik alles van weten.”
- Jeroen, bachelor energietechnologie
Mijn helden zonder cape? De docenten die me elke dag vol enthou­si­asme het vak hebben geleerd dat ik nu doe.”
-- Ward, trainee

Na mijn studies als bouw­kundig inge­nieur heb ik bij SYNTRA Limburg verschil­lende avond­cur­sussen gevolgd over energie en duur­zaam­heid binnen de bouw­sector. Ik zal in de toekomst cursussen blijven volgen om mijn kennis uit te breiden en samen te werken aan een duur­zame toekomst.”

– Bram, trainee

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X