fbpx

SMART FACTORY

De Smart Factory is een intel­li­gente produc­tie­lijn, die alle elementen omvat van Indu­stry 4.0. Denk robots en cobots,  indu­striële Internet of Things‐ toepas­singen, …  Tech­nici en opera­toren kunnen op de T2‑campus kennis maken met het fabriek van de toekomst en zich zo voor­be­reiden op een digi­tale toekomst.

DIGITAL SKILLS

Versterk je digi­tale vaar­dig­heden. Leer effi­ci­ënter werken door het gebruik van digi­tale hulp­mid­delen. Leer hoe je je busi­ness kan laten groeien door gebruik te maken van digi­tale tools. We helpen je over de drem­pel­vrees heen om meer digi­taal te worden.

NEW ENERGY

Het New Energy‐lab omvat de meest inno­va­tieve tech­nieken uit de ener­gie­sector. Het Smart House is een doe‐lab met de nieuwste tech­nieken in energie, domo­tica, venti­latie, .… De stook­s­traat geeft de moge­lijk­heid om instal­la­teurs zo volledig moge­lijk op te leiden en op het ener­giedak vind je zonne­pa­nelen, wind­mo­lens, … die recht­streeks in verbin­ding staan met het New Energy ‑lab. 

SMART GRID LABO

In het Smart Grid Labo werken trai­nees met productie, trans­port, distri­butie, verbruik en opslag van energie op een uniek, opera­ti­o­neel en compact elek­tri­ci­teitsnet.  Meer flexibel netwerk‐ mana­ge­ment moet de toene­mende invoe­ring van hernieuw­bare energie compa­tibel maken met de conven­ti­o­nele energie.

FUTURE SKILLS LAB

De 21ste eeuw vraagt toekomst­be­sten­dige vakex­perten. Steeds sneller veran­de­rende situ­a­ties stellen eisen aan je vermogen om te kunnen scha­kelen. Vaar­dig­heden om future proof te zijn, zijn dus onont­beer­lijk. Ontwikkel jouw future skills en excel­leer.

VR/AR/IR

VR/AR/IR zullen een grote impact hebben op zowel opera­ti­o­nele busi­ness­mo­dellen, alsook op het vlak van nieuwe leer­me­tho­dieken. VR/AR/IR‐toepassingen zullen de economie een nieuwe boost geven. Zorg dat jij erbij bent.

3D‐PRINTING

3D‐printers zijn geen gadgets meer. Steeds meer wordt de 3D‐printer ingezet in produc­tie­op­drachten voor speci­fieke doel­einden, zowel in kunst­stof als in metaal.

TECHville

Jongeren (10−18 jaar) beleven in klas­ver­band een tech­no­lo­gie­avon­tuur in TECH­ville. Ze maken van TECH­ville een slimme stad door oplos­singen te zoeken voor uitda­gingen waar moderne steden mee kampen.

Broeikas

De Broeikas is de ‘onder­ne­mers­honk’ van T2‑campus. Een inspi­re­rende ruimte voor onder­ne­mer­schap en onder­ne­mend­heid met het oog op inno­vatie en co‑creatie..

Video‑, foto‑, gaming‐ en soundstudio

Filmen met drones, monteren en geluids­ef­fecten creëren met top notch appa­ra­tuur, ruime fotostudio’s met green key, we hebben het alle­maal in onze crea­tieve studio’s.

PLASTIQ LAB

In het kunst­stof­fen­labo van PlastIQ leer je hoe de kunst­stof­sector een cruciale rol speelt bij het gebruik van nieuwe mate­ri­alen en hoe ze impact hebben op recy­clage in de circu­laire economie.

Lab Duurzaam bouwen

In ons bouw­labo ga je eerst aan de slag met een simu­lator om de tech­niek van het leren metsen onder de knie te krijgen, om daarna je tech­niek te verfijnen in de ‘echte wereld’.

METAL lab

In ons metal­labo leer je eerst virtueel lassen, om je daarna pas in het echte werk te storten. Zo beperk je de risico’s, mate­ri­alen en energie.

Elektro LAB

 De unieke labs elektro resi­den­tieel en indu­strieel, domo­tica en elek­tro­nica spelen in op vernieu­wende evolu­ties in de elek­tro­sector en bieden cursisten de moge­lijk­heid om in een omge­ving van profes­si­o­nals, hands‐on met de nieuwste tech­no­lo­gieën te werken.

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X