Jobs
Jobs

vacature

INNOVATHOR SMART TECHNOLOGY

Ben jij een kei in tech­niek en kijk je hals­rei­kend uit naar Indu­stry 4.0?
ICT is geen tover­woord voor jou, maar dage­lijkse reali­teit?

In september van dit jaar opent de T2‑campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24.000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. Met 30 ICT lokalen en labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) is dit de perfecte locatie om zowel secto­raal als cross‐sectoraal inno­va­tieve oplei­dingen en projecten te creëren. De Inno­vatHor Smart Tech­no­logy werkt in nauw overleg met de collega Inno­vat­Horen ICT en Energy, busi­ness devel­o­pers en experten van SYNTRA Limburg en VDAB.

De uitdaging

Als Inno­vatHor Smart Tech­no­logy denk je concepten uit inzake de nieuwste ontwik­ke­lingen in o.a. Indu­stry 4.0 en smart grids. Met een volledig Smart Factory Park ter jouwer beschik­king ontwikkel je op de T2‑campus nieuwe domeinen en leer­om­ge­vingen in de tech­no­lo­gie­sector, met focus op hernieuw­bare energie, productie­technologie en IoT (Indu­stry 4.0). Je helpt mee aan het reali­seren van nieuwe concepten die oplos­singen bieden voor belang­rijke maat­schap­pe­lijke uitda­gingen op de arbeids­markt en in het bedrijfs­leven.

Mede door jouw input zorgen we voor een verhoogde instroom in tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen én wordt de inhoud van de oplei­dingen beter afge­stemd op noden van bedrijven en op snelle tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen. Hier­door verhoogt de door­stroom van tech­ni­sche profielen naar de arbeids­markt, waar­door de groei­kansen van onder­ne­mingen verhogen, en de econo­mi­sche groei in Limburg en omge­ving versnelt!

De verantwoordelijkheden

 • Je volgt de nieuwste trends en ontwik­ke­lingen in produ­cie­tech­no­logie, (hernieuw­bare) energie, auto­ma­ti­se­ring en domo­tica.

 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­leven in de tech­no­lo­gie­sector en indu­strie.

 •  Je zorgt voor de vertaal­slag van inno­vatie en (opleidings)noden van bedrijven naar (opleidings)praktijk.

 • Je orga­ni­seert semi­na­ries en work­shops voor en door bedrijven.

 •  Je maakt kruis­be­stui­vingen tussen Smart Tech­no­logy en andere sectoren.

 •  Je sluit samen­wer­kings­ak­koorden af of werkt samen met sector­fondsen, beroeps­or­ga­ni­sa­ties, (inter)professionele orga­ni­sa­ties en collega‐opleidingsverstrekkers.

 • Je hebt dagda­ge­lijks contacten met trai­ners, klanten en part­ner­or­ga­ni­sa­ties om ons aanbod te opti­ma­li­seren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 •  Je hebt een master‐ of bachelor diploma, of gelijk­waardig door erva­ring. Bij voor­keur in een tech­ni­sche of econo­mi­sche rich­ting.

 • Je hebt mini­maal 5 jaar bedrijfs­er­va­ring in een productie tech­no­lo­gi­sche werk­om­ge­ving.

 • Je hebt een uitge­breide tech­ni­sche exper­tise inzake auto­ma­ti­se­ring en toege­paste ICT.

 •  Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de tech­no­lo­gie­sector.

 •  Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contacten.

 •  Je hebt geen 9 – 5 menta­li­teit en bent uiterst gedreven.

 •  Je bent crea­tief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoeken en uitwerken.

 •  Je hebt een uitge­sproken commer­ciële drive.

 • Je bent commu­ni­ca­tief zeer vaardig zowel monde­ling als schrif­te­lijk.

 •  Je bent een trend­wat­cher en gebeten door tech­no­logie, Indu­strie 4.0 en smart grids.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen en maak je deel uit van de T2‐community van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s waar een aange­name werk­sfeer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

Over­tuig ons door vandaag nog je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV te sturen/mailen naar:

T2‑campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeulen – Campus­ma­nager Opera­tions – info@T2‑campus.be

vacature

INNOVATHOR E‑MOBILITY

In september 2018 opende de T2‑campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in new energy, IT, elektro & new mate­rials. Deze 24.000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk .

Met de inno­va­tieve labs van new energy, met diverse ICT ateliers en met diverse expe­ri­menten en toepas­singen van het nieuwe leren is dit de perfecte locatie om zowel secto­raal als cross‐sectoraal inno­va­tieve oplei­dingen en projecten te creëren.

Om het team van 4 inno­vat­Horen van de T2 te versterken zoeken we nog een Inno­vatHor E‑mobility. De Inno­vatHor E‐mobility werkt in nauw overleg met het innovatie‐ en commu­ni­ca­tie­team van de T2, busi­ness devel­o­pers van SYNTRA Limburg, experten van VDAB en team onder­wijs van de stad Genk.

 

De uitdaging

De ambi­ties van de THOR site zijn duide­lijk: de hotspot zijn voor tech­no­logie, energie en inno­vatie. Mobi­li­teit speelt daarin een cruciale rol. Elke dag vernemen we berichten over de toename van elek­tri­sche wagens, drones die de wereld veran­deren, file­pro­blemen die steeds groter worden, steeds meer burgers die een ecolo­gi­sche wereld eisen,… Boven­dien zullen nieuwe busi­ness modellen een enorme impact hebben op de mobi­li­teit. Maar hoe kunnen oplei­dings­ver­strek­kers hier nu al op inspelen?

Als Inno­vatHor E‐mobility werk je eerst en vooral aan een visie op mobi­li­teit en de impact die dit gaat hebben op oplei­dingen. Hierbij bouw je o.a. aan stra­te­gi­sche part­ners van bedrijven en orga­ni­sa­ties die je weet te over­tuigen van de kansen om te inves­teren in (inno­va­tieve) oplei­dingen. Je geeft aan waar de markt naar toe zal evolu­eren en de impact die dit gaat hebben op de vereiste compe­ten­ties.

Je rappor­tage zal de stra­tegie bepalen voor de komende jaren. Denk hierbij aan inspi­ratie (TECHtalks, work­shops,…), aan connectie (samen­wer­kings­ver­banden, stra­te­gi­sche part­ner­schappen, netwerk­uit­bouw) en naar concrete infra­struc­tuur, lesin­houden en moderne didac­ti­sche aanpak.

De verantwoordelijkheden

 

 • Je volgt de nieuwste trends en ontwik­ke­lingen in de mobi­li­teits­sector.
 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­leven in de tech­no­lo­gie­sector en indu­strie.
 • Je zorgt voor de vertaal­slag van inno­vatie en (opleidings)noden van bedrijven naar (opleidings)praktijk.
 • Je orga­ni­seert semi­na­ries en work­shops voor en door bedrijven.
 • Je maakt kruis­be­stui­vingen tussen the future of trans­porta­tion / E‐mobility en andere sectoren.
 • Je sluit samen­wer­kings­ak­koorden af of werkt samen met sector­fondsen, beroeps­or­ga­ni­sa­ties, (inter)professionele orga­ni­sa­ties en collega‐opleidingsverstrekkers.
 • Je zoekt en hebt dagda­ge­lijks contacten met trai­ners, klanten en part­ner­or­ga­ni­sa­ties om ons aanbod te opti­ma­li­seren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 • Je hebt een enorme passie en drive in E‐mobility en inno­va­tieve toepas­singen daar­rond
 • Auto’s op water­stof, werken met apps rond mobi­li­teit, elek­tri­sche aandrij­ving voor voer, vaar en vlucht,…: over alles heb je een visie en een mening
 • Je hebt mini­maal 5 jaar erva­ring in een rele­vante bedrijfs­om­ge­ving
 • Je hebt een sterke kennis en affi­ni­teit met mobi­li­teit in de breedste zin van het woord
 • Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de automotive‐, energie en/of IT‐sector.
 • Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contacten.
 • Je hebt geen 9 – 5 menta­li­teit en bent uiterst gedreven.
 • Je bent crea­tief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoeken en uitwerken.
 • Je hebt een uitge­sproken commer­ciële drive.
 • Je bent commu­ni­ca­tief zeer vaardig zowel monde­ling als schrif­te­lijk.
 • Je bent een trend­wat­cher en gebeten door tech­no­logie, inno­va­ties en nieuwe energie.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen.

Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen en maak je deel uit van de T2‐community van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s waar een zeer voor­uit­stre­vende werk­sfeer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

Over­tuig ons door vandaag nog je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV te sturen/mailen naar:

T2‑campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeulen – Campus­ma­nager Opera­tions – info@T2‑campus.be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X