Jobs
Jobs

vacature

INNOVATHOR SMART TECHNOLOGY

Ben jij een kei in tech­niek en kijk je hal­sreik­end uit naar Indus­try 4.0?
ICT is geen tover­wo­ord voor jou, maar dagelijkse realiteit?

In sep­tem­ber van dit jaar opent de t2-cam­pus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­din­gen in elek­tro, IT, new ener­gy & new mate­ri­als. Deze 24.000m² grote cam­pus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Lim­burg, VDAB, stad Genk en het Lim­burgse Onder­wi­js en is gele­gen op het Thor Park te Genk. Met 30 ICT lokalen en labs (gam­ing, pro­gram­matie, design, 3D print­ing, Vir­tu­al Real­i­ty, IT, fotografie, video, (new) ener­gy, …) is dit de per­fecte locatie om zow­el sec­toraal als cross-sec­toraal inno­vatieve oplei­din­gen en pro­jecten te creëren. De Inno­vatHor Smart Tech­nol­o­gy werkt in nauw over­leg met de col­le­ga Inno­vatHoren ICT en Ener­gy, busi­ness devel­op­ers en experten van SYNTRA Lim­burg en VDAB.

De uitdaging

Als Inno­vatHor Smart Tech­nol­o­gy denk je con­cepten uit inza­ke de nieuw­ste ontwik­kelin­gen in o.a. Indus­try 4.0 en smart grids. Met een volledig Smart Fac­to­ry Park ter jouw­er beschikking ontwikkel je op de T2-cam­pus nieuwe domeinen en leeromgevin­gen in de tech­nolo­giesec­tor, met focus op hernieuw­bare energie, productie­technologie en IoT (Indus­try 4.0). Je helpt mee aan het realis­eren van nieuwe con­cepten die oplossin­gen bieden voor belan­grijke maatschap­pelijke uitdagin­gen op de arbei­ds­markt en in het bedri­jf­sleven.

Mede door jouw input zor­gen we voor een ver­hoogde instroom in tech­nol­o­gis­che oplei­din­gen én wordt de inhoud van de oplei­din­gen beter afgestemd op noden van bedri­jven en op snelle tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Hier­door ver­hoogt de doorstroom van tech­nis­che profie­len naar de arbei­ds­markt, waar­door de groeikansen van onderne­min­gen ver­hogen, en de economis­che groei in Lim­burg en omgev­ing ver­snelt!

De verantwoordelijkheden

 • Je vol­gt de nieuw­ste trends en ontwik­kelin­gen in pro­duci­etech­nolo­gie, (hernieuw­bare) energie, automa­tis­er­ing en domot­i­ca.

 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedri­jf­sleven in de tech­nolo­giesec­tor en indus­trie.

 •  Je zorgt voor de ver­taal­slag van inno­vatie en (opleidings)noden van bedri­jven naar (opleidings)praktijk.

 • Je organ­iseert sem­i­nar­ies en work­shops voor en door bedri­jven.

 •  Je maakt kruis­bes­tu­ivin­gen tussen Smart Tech­nol­o­gy en andere sec­toren.

 •  Je sluit samen­werk­ingsakko­or­den af of werkt samen met sec­tor­fond­sen, beroep­sor­gan­isaties, (inter)professionele organ­isaties en col­le­ga-oplei­d­ingsver­strekkers.

 • Je hebt dagdagelijks con­tacten met train­ers, klanten en part­neror­gan­isaties om ons aan­bod te opti­malis­eren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 •  Je hebt een mas­ter- of bach­e­lor diplo­ma, of gelijk­waardig door ervar­ing. Bij voorkeur in een tech­nis­che of economis­che richt­ing.

 • Je hebt min­i­maal 5 jaar bedri­jf­ser­var­ing in een pro­duc­tie tech­nol­o­gis­che werkomgev­ing.

 • Je hebt een uit­ge­brei­de tech­nis­che exper­tise inza­ke automa­tis­er­ing en toegepaste ICT.

 •  Je bent een geboren netwerk­er met een bestaand netwerk in de tech­nolo­giesec­tor.

 •  Je neemt ini­ti­atief en legt gemakke­lijk nieuwe con­tacten.

 •  Je hebt geen 9–5 men­tal­iteit en bent uiterst gedreven.

 •  Je bent cre­atief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoeken en uitwerken.

 •  Je hebt een uit­ge­spro­ken com­mer­ciële dri­ve.

 • Je bent com­mu­ni­catief zeer vaardig zow­el mon­del­ing als schriftelijk.

 •  Je bent een trend­watch­er en gebeten door tech­nolo­gie, Indus­trie 4.0 en smart grids.

Wij bieden:

Een volti­jdse betrekking van onbepaalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dynamis­che job waar­bij er dagelijks nieuwe uitdagin­gen zijn en je de vri­jheid kri­jgt om je onderne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een com­peti­tief salarispakket met extrale­gale voorde­len en maak je deel uit van de T2-com­mu­ni­ty van gedreven en gemo­tiveerde collega’s waar een aan­ge­name werks­feer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

Over­tu­ig ons door van­daag nog je sol­lic­i­tatiebrief met uit­ge­breid CV te sturen/mailen naar:

T2-cam­pus – Thor Park 8040, tav Stef Ver­meulen – Cam­pus­man­ag­er Oper­a­tions – info@t2-campus.be

vacature

VDAB Lim­burg zoekt twee sec­toraal bemid­de­laars voor de sec­tor indus­trie.

Begeleid je graag werk­zoek­enden doorheen hun zoek­tocht naar de meest geschik­te job in de sec­tor indus­trie en/of doorheen hun oplei­d­ingstra­ject? Heb je inter­esse in de sec­tor indus­trie en de bijhorende (tech­nis­che) oplei­din­gen? Werk je graag mee aan col­lec­tieve acties? Wil je verder een meer­waarde beteke­nen voor onze klant én de maatschap­pij?

Dan ben jij miss­chien de geschik­te kan­di­daat voor dit provin­ciale team.

Hier­naast willen we ook een wer­fre­serve aan­leggen om snel in te kun­nen spe­len op eventuele nieuwe noden in de ganse provin­cie.

 De uitdaging

Als sec­toraal bemid­de­laar indus­trie met focus op tra­ject­begelei­d­ing bemid­del je tussen werkgev­er en werk­zoek­ende / werkne­mer, met het oog op een duurzame tew­erk­stelling. Hier­bij maak je gebruik van een goede mix van com­mu­ni­catiekanalen en bestaande tools. Je komt terecht in een team met 15 collega’s aanges­tu­urd door team­lei­der Ani­ta Grose­mans.

Je voor­naam­ste tak­en:

 • Je maakt bij de werk­zoek­ende een inschat­ting van de afs­tand tot de arbei­ds­markt in func­tie van het voorzien van de passende dienstverlening/opleiding. Je begelei­dt hem bij het in kaart bren­gen van zijn com­pe­ten­ties.
 • Je zet max­i­maal in op het stim­uleren van de zel­fredza­amheid van je klant door de klant zelf aan het werk te zetten. In het kad­er van actief en con­se­quent bemid­de­len reg­istreer je elk ini­ti­atief. Je zorgt voor een slui­tend dossier in Mijn Loop­baan.
 • Je gebruikt tijdelijke en min­der duurzame tew­erk­stelling en oplei­din­gen als opstap naar duurzame tew­erk­stelling.
 • Je staat in voor beheer en invulling van vaca­tures in de sec­tor. Je onder­s­te­unt de werkgev­er bij de opmaak van het gevraagde com­pe­ten­tieprofiel en van het oplei­d­ings­plan, in over­leg met de ver­schil­lende betrokken par­ti­jen.
 • Je werkt nauw samen met bemid­de­laars uit ver­schil­lende sec­tor­pun­ten, met instruc­teurs, con­sulen­ten van je team en andere teams (inclusief de part­ners bin­nen T2). Je bewaakt een goede onder­linge com­mu­ni­catie in func­tie van een opti­male dien­stver­len­ing naar de klant en neemt deel aan over­leg­mo­menten.
 • Je werkt mee aan sec­torale cor­po­rate info´s en geeft zelf ook col­lec­tieve info´s aan werk­zoek­enden. Je werkt mee aan beurzen en even­e­menten.
 • Je bouwt actief aan een eigen netwerk bin­nen de sec­tor indus­trie, zow­el op vlak van bedri­jven, onder­wi­jsin­stellin­gen als andere spel­ers.

Als sec­toraal bemid­de­laar met focus op begelei­d­ing richt­ing oplei­d­ing zal je instaan voor het bepalen en begelei­den van het tra­ject naar werk van werk­zoek­enden van de sec­tor indus­trie. Je komt terecht in een team met 14 collega’s aanges­tu­urd door team­lei­der Tony Elen.

Je voor­naam­ste tak­en:

 • Je ver­zorgt de toelei­d­ing naar diverse oplei­din­gen in de sec­tor.
 • Je vol­gt de klanten in oplei­d­ing op.
 • Je bemid­delt klanten tij­dens en na de oplei­d­ing.
 • Je zoekt mee naar je stages en je begelei­dt stages voor klanten in oplei­d­ing.
 • Je staat in voor beheer en invulling van vaca­tures in de sec­tor.

In het kad­er van de nieuwe organ­isatiestruc­tu­ur kun­nen bei­de taak­in­houden uit­ge­breid wor­den met bijkomende tak­en.

De verantwoordelijkheden

 

Op de uiter­ste inschri­jv­ings­da­tum vol­doe je aan onder­staande voorwaarde(n):

 • Je bent min­i­mum in het bez­it van een bach­e­lordiplo­ma of een ander diplo­ma of getu­igschrift dat toe­gang geeft tot niveau B bin­nen de Vlaamse over­heid [1].

Of

 • J e bent in het bez­it van een ervar­ings­be­wi­js van arbei­d­scon­sulent. Wan­neer je een ervar­ings­be­wi­js hebt, dan duid je bij het online sol­liciteren aan dat je hoogst behaalde diplo­ma ‘bach­e­lor’ is en je voegt een kopie van je ervar­ings­be­wi­js toe aan je sol­lic­i­tatie.

Je kunt ook deel­ne­men aan de selec­tiepro­ce­dure indi­en je bin­nenko­rt afs­tudeert en bin­nen de 3 maan­den na de uiter­ste inschri­jv­ings­da­tum (16 juli 2019) het gevraagde diplo­ma behaalt Je kunt de func­tie alleen opne­men als je op het moment van de indi­en­st­tred­ing je diplo­ma effec­tief behaald hebt.

Je kunt deel­ne­men via hor­i­zon­tale mobiliteit als je op de uiter­ste inschri­jv­ings­da­tum vol­doet aan de vol­gende voor­waarde:

Je bent con­tractueel tew­erkgesteld bin­nen de dien­sten van de Vlaamse over­heid in een betrekking met een salariss­chaal of geldelijke loop­baan die overeen­stemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante func­tie

Wie als ambte­naar een con­tractuele func­tie opneemt, kri­jgt een arbei­dsovereenkomst en kri­jgt ambt­shalve onbe­taald verlof voor een bepaalde peri­ode (zie Vlaan­deren Intern voor meer info).

Opgelet, het opne­men van een con­tractuele func­tie als ambte­naar heeft belan­grijke gevol­gen op het vlak van de sociale zek­er­heid:

 • In principe ben je tij­dens de eerste twaalf maan­den niet gedekt door de ziek­tev­erzek­er­ing omdat je een wacht­ti­jd moet vervullen, maar in bepaalde gevallen word je vri­jgesteld van die wacht­ti­jd (vb. je bent al min­stens een jaar ambte­naar en je neemt onbe­taald verlof als ambte­naar om een con­tractuele func­tie op te nemen).
 • Vraag na bij je zieken­fonds of je aan de voor­waar­den vol­doet om vri­jgesteld te wor­den.
 • Er zijn ook gevol­gen voor je pen­sioen. Voor meer info over jouw con­crete sit­u­atie, con­tacteer PDOS op het gratis num­mer 1765.

[1] Als je je diplo­ma in het buiten­land behaalde, moet je bij aan­werv­ing een attest van de Vlaamse over­heid kun­nen voor­leggen waaruit blijkt dat je diplo­ma gelijk­waardig verk­laard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aan­vra­gen bij NAR­IC-Vlaan­deren: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diplo­ma hebt behaald in een andere taal dan het Ned­er­lands, moet je bij aan­werv­ing aan­to­nen ges­laagd te zijn in een taalex­a­m­en “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 Wij bieden

 • Je komt terecht in een dynamis­che organ­isatie die oog heeft voor inno­vatie en die een per­ma­nente ver­be­ter­ing van de dien­stver­len­ing nas­treeft.
 • Je kri­jgt ruime mogelijkhe­den wat vorm­ing, bijschol­ing en onder­s­te­un­ing met mod­erne ICT-mid­de­len betre­ft.
 • Je werk­druk kan hoog zijn, maar er wor­den ern­stige inspan­nin­gen geleverd om het werk zo opti­maal mogelijk te com­bineren met de privési­t­u­atie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een sys­teem van gli­j­dende werk­ti­j­den.
 • Je woon-werkver­keer met het open­baar ver­vo­er en je hos­pi­tal­isatiev­erzek­er­ing zijn gratis.
 • Alle per­son­eel­sle­den ont­van­gen maalti­jd­cheques (per gew­erk­te dag).
 • Je wordt aange­wor­ven in de graad van deskundi­ge (rang B1) met de bijhorende salariss­chaal B111. Anciën­niteit ver­wor­ven bij over­hei­ds­di­en­sten wordt geval­oriseerd. Klik hier voor extra infor­matie over arbei­dsvoor­waar­den.
 • Je kri­jgt een con­tract van onbepaalde duur.
 • Rel­e­vante beroepser­var­ing in de pri­vate sec­tor of als zelf­s­tandi­ge kan wor­den erk­end door de lijn­man­ag­er op basis van de func­tiev­ereis­ten en kan tot max­i­maal 7 jaar ver­loond wor­den. Je aan­vangssalaris is min­i­maal 2372,59 euro (bru­tomaand­salaris, aangepast aan de huidi­ge index), regle­men­taire toe­la­gen niet inbe­grepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je net­tos­alaris bereke­nen, aangepast aan je indi­vidu­ele sit­u­atie.
 • Als je sol­lici­teert via hor­i­zon­tale mobiliteit, wordt de func­tie opgenomen ten laat­ste 3 maan­den na datum van de selec­tiebesliss­ing.
 • Deze selec­tiepro­ce­dure ver­loopt via een objec­tief werv­ingssys­teem. Het sla­gen ervoor kan lat­er toe­gang geven tot het meedin­gen naar een statu­taire bevorder­ings­func­tie of naar een statu­taire func­tie via de hor­i­zon­tale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Over­heid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

 

Je sol­lic­i­tatie met CV én moti­vatiebrief moet ons ten laat­ste op 16 juli 2019 bereiken, online via boven­staande link. Om je sol­lic­i­tatie te kun­nen indi­enen, moet je zow­el een CV als een moti­vatiebrief toevoe­gen aan je sol­lic­i­tatie. Zorg best dat je bei­de doc­u­menten klaar en bewaard hebt op je pc alvorens op de link te klikken. 

De juryge­sprekken staan gep­land op 5, 7, 9 en 12 augus­tus 2019.

Meer infor­matie over de selec­tiepro­ce­dure kan je terugvin­den in het selec­tiere­gle­ment. Bij een groot aan­tal kan­di­dat­en wor­den vol­gende cri­te­ria van pre­s­e­lec­tie gehanteerd: aan­wezigheid van een ver­zorgd CV, gegronde moti­vatie, passend in de organ­isatiecul­tu­ur, rel­e­vante werk­er­var­ing, spec­i­fieke func­tiev­ereis­ten.

Indi­en je bijkomende uit­leg over de func­tie-inhoud wenst, kun je con­tact opne­men met:

Els Lam­brichts, man­ag­er indus­trie

Els.lambrichts@vdab.beof 0473 23 97 00

Ani­ta Grose­mans, team­lei­der indus­trie

Anita.grosemans@vdab.be of 011 45 66 10 of 0498 94 57 43

Tony Elen, team­lei­der indus­trie

Tony.elen@vdab.be of 089 30 98 31

 

Indi­en je bijkomende uit­leg over de selec­tiepro­ce­dure en deel­ne­m­ingsvoor­waar­den wenst, kun je con­tact opne­men met:

Maxi Han­quier, HR-con­sulent

Maxi.hanquier@vdab.be of 011 26 07 03

 

 

Sol­liciteren met CV 
Moti­vatiebrief toevoe­gen 
Sol­lic­i­taties tot en met 16 juli 2019 
Ver­meld de ref­er­en­tie: PS 14569

 

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X