Jobs

T2-campus zoekt

ONDERWIJS TECHTEAM

In september van dit jaar opent de T2-campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. De campus bestaat uit een 30-tal ICT lokalen en 12 labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) Dage­lijks zullen er zo’n 1.300 trai­nees, jongeren en volwas­senen, deel­nemen aan inspi­re­rende tech­no­lo­gie­mo­dules en –projecten. Het wordt een campus voor leer­lingen, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden en onder­ne­mers. De T2-campus wordt een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt.

Onderwijs innovatHor

Werk mee aan inno­va­tie­ver­snel­ling in onze regio door de nieuwste tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties te vertalen naar sterke onder­wijs­mo­dules: van indu­strie 4.0 tot smart grids & 3D-manu­fac­tu­ring.

Cocreatie. Daar draait het om

Maak mee het verschil voor het Limburgse onder­wijs:

 • Je stuurt een team aan van tech­nisch-peda­go­gi­sche ontwik­ke­laars die sterk zijn in hun domein (elektro, IT, new energy en new mate­rials).
 • Je werkt neto­ver­schrij­dend samen met beleids­ma­kers uit het Limburgse onder­wijs. Je gaat met je TECH­team op zoek naar leer­krachten met een TECH­passie die over de Limburgse scholen heen samen willen expe­ri­men­teren rond inno­va­tieve TECH­pro­jecten.
 • Je werkt in een team met de andere T2-campus-inno­vat­horen en kan terug­vallen op ons ecosys­teem van méér dan 80 Limburgse TECH­be­drijven en –part­ners. De onder­wijs­ma­nager T2-campus is jouw spar­ring-partner.

Jouw profiel:

 • Bij voor­keur 5 jaar leiding­ge­vende erva­ring in onder­wijs,
 • sterke affi­ni­teit met tech­ni­sche oplei­dingen,
 • erva­ring met onder­wijs­ver­nieu­wende projecten en vollebak goes­ting om het verschil te maken in onze gloed­nieuwe T2-campus.
 • Aanwer­ving via deta­che­ring vanuit het onder­wijs

STEAM innovatHor

In een real-life game ontdekken jongeren hun TECH­talent en hoe zij met behulp van tech­no­logie een impact hebben op hun wereld. In onze Slimme Stad’ dagen we hen uit om oplos­singen te bedenken voor straffe STEAM-uitda­gingen. Klaar voor lance­ring? Je ontwik­kelt commu­ni­ca­tie­tools en bent een trekker bij het vorm­geven van de prak­ti­sche werking van een binnen- en buiten­schools STEAM-aanbod voor jongeren op T2-campus.

Cocreatie. Daar draait het om

 • Je bent verant­woor­de­lijk voor de ontwik­ke­ling en inhou­de­lijke vernieu­wing van didac­ti­sche modules en lespak­ketten. Je kijkt er naar uit om af en toe ook zelf klas­groepen te ontvangen en te bege­leiden. Je werkt zelf­standig in een gepas­si­o­neerd TECH-team met o.a. de coach die dagda­ge­lijks groepen ontvangt en bege­leidt, de andere T2-campu­sin­no­vat­horen en de peda­go­gi­sche ontwik­ke­laars. De onder­wijs­ma­nager T2-campus is jouw spar­ring-partner.
 • Je coör­di­neert de Tech­no­lo­gie­bende van stad Genk in samen­wer­king met verschil­lende toppart­ners zoals UCLL, Uhas­selt, PXL en Cosmo­drome.

Jouw profiel:

 • Tech­no­logie is jouw passie. Je weet van aanpakken en hebt vollebak goes­ting om kinderen en jongeren te inspi­reren rond STEAM in onze gloed­nieuwe T2-campus.
 • Aanwer­ving via deta­che­ring vanuit het onder­wijs

Interesse of vragen?

Over­tuig ons voor 20 juni 2018 en stuur je moti­vatie, CV en vragen naar onderwijs.t2-campus@genk.be

vacature

TRAINER INDUSTRY 4.0

Ben jij een kei in tech­niek en schrikt Indu­stry 4.0 je niet af?
ICT is geen tover­woord voor jou, maar dage­lijkse reali­teit?

In september van dit jaar opent de T2-campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. De campus bestaat uit een 30-tal ICT lokalen en 12 labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) en is de place to be als vernieu­wing in tech­no­logie je nauw aan het hart ligt.  De trainer Indu­stry 4.0 zal trai­nees kennis laten maken met de nieuwste tech­no­lo­gieën binnen die Indu­stry 4.0.

De uitdaging

In een didac­tisch kader train je anderen op een complete Smart Factory, geba­seerd op Indu­stry 4.0 en IoT. Je krijgt tech­ni­sche en didac­ti­sche onder­steu­ning van toon­aan­ge­vende fabri­kanten. Een volle­dige Smart Factory staat ter beschik­king van jou en samen met collega’s zorg jij dat die up to date blijft.

Je orga­ni­seert trai­ningen in samen­wer­king met collega trai­ners auto­ma­ti­se­ring en ICT program­matie. Samen zorg je ervoor dat we tech­nici en opera­toren opleiden, die recht­streeks inzet­baar zijn in een up to date indu­striële omge­ving.

De verantwoordelijkheden

 • Je geeft trai­ningen op onze Smart Factory aan trai­nees van VDAB, Syntra en onder­wijs op verschil­lende niveau’s.

 • Je orga­ni­seert oplei­dingen en work­shops Indu­stry 4.0 voor trai­nees en werk­ne­mers, samen met collega trai­ners.

 • Je maakt kruis­be­stui­vingen tussen Indu­stry 4.0 en ICT.

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelor diploma of gelijk­waardig door aantoon­bare erva­ring.

 • Je hebt een uitge­breide tech­ni­sche exper­tise inzake auto­ma­ti­se­ring en ICT.

 • Je bent crea­tief en wil graag nieuwe tech­no­lo­gieën verkennen.

 • Je bent commu­ni­ca­tief vaardig en wil graag je kennis over­brengen aan trai­nees.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie.
Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn.

VDAB biedt je een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen en je maakt deel uit van de T2-commu­nity van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s, waar een aange­name werk­sfeer heerst. Indien je aantoon­bare erva­ring hebt, kan dat deels meege­nomen worden in de anci­ën­ni­teit.

Interesse of vragen?

Neem een kijkje op: https://www.youtube.com/watch?v=o3jsowHak2o&t=23s (T2 campus preview)
En: https://www.youtube.com/watch?v=_WmYoWKwuyA (Smart Factory)

Voor meer vragen over de jobin­houd, bel Jean Pierre Vande­can­de­laere 0476 88 85 79 of André Jodogne 0496 57 55 59

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitda­ging? Over­tuig ons door vandaag nog je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV te sturen/mailen naar: dirk.borreman@vdab.be

vacature

INNOVATHOR SMART TECHNOLOGY

Ben jij een kei in tech­niek en kijk je hals­rei­kend uit naar Indu­stry 4.0?
ICT is geen tover­woord voor jou, maar dage­lijkse reali­teit?

In september van dit jaar opent de T2-campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. Met 30 ICT lokalen en labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) is dit de perfecte locatie om zowel secto­raal als cross-secto­raal inno­va­tieve oplei­dingen en projecten te creëren. De Inno­vatHor Smart Tech­no­logy werkt in nauw overleg met de collega Inno­vat­Horen ICT en Energy, busi­ness devel­o­pers en experten van SYNTRA Limburg en VDAB.

De uitdaging

Als Inno­vatHor Smart Tech­no­logy denk je concepten uit inzake de nieuwste ontwik­ke­lingen in o.a. Indu­stry 4.0 en smart grids. Met een volledig Smart Factory Park ter jouwer beschik­king ontwikkel je op de T2-campus nieuwe domeinen en leer­om­ge­vingen in de tech­no­lo­gie­sector, met focus op hernieuw­bare energie, produc­tie­tech­no­logie en IoT (Indu­stry 4.0). Je helpt mee aan het reali­seren van nieuwe concepten die oplos­singen bieden voor belang­rijke maat­schap­pe­lijke uitda­gingen op de arbeids­markt en in het bedrijfs­leven.

Mede door jouw input zorgen we voor een verhoogde instroom in tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen én wordt de inhoud van de oplei­dingen beter afge­stemd op noden van bedrijven en op snelle tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen. Hier­door verhoogt de door­stroom van tech­ni­sche profielen naar de arbeids­markt, waar­door de groei­kansen van onder­ne­mingen verhogen, en de econo­mi­sche groei in Limburg en omge­ving versnelt!

De verantwoordelijkheden

 • Je volgt de nieuwste trends en ontwik­ke­lingen in produ­cie­tech­no­logie, (hernieuw­bare) energie, auto­ma­ti­se­ring en domo­tica.

 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­leven in de tech­no­lo­gie­sector en indu­strie.

 •  Je zorgt voor de vertaal­slag van inno­vatie en (opleidings)noden van bedrijven naar (opleidings)praktijk.

 • Je orga­ni­seert semi­na­ries en work­shops voor en door bedrijven.

 •  Je maakt kruis­be­stui­vingen tussen Smart Tech­no­logy en andere sectoren.

 •  Je sluit samen­wer­kings­ak­koorden af of werkt samen met sector­fondsen, beroeps­or­ga­ni­sa­ties, (inter)professionele orga­ni­sa­ties en collega-oplei­dings­ver­strek­kers.

 • Je hebt dagda­ge­lijks contacten met trai­ners, klanten en part­ner­or­ga­ni­sa­ties om ons aanbod te opti­ma­li­seren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 •  Je hebt een master- of bachelor diploma, of gelijk­waardig door erva­ring. Bij voor­keur in een tech­ni­sche of econo­mi­sche rich­ting.

 • Je hebt mini­maal 5 jaar bedrijfs­er­va­ring in een productie tech­no­lo­gi­sche werk­om­ge­ving.

 • Je hebt een uitge­breide tech­ni­sche exper­tise inzake auto­ma­ti­se­ring en toege­paste ICT.

 •  Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de tech­no­lo­gie­sector.

 •  Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contacten.

 •  Je hebt geen 9 – 5 menta­li­teit en bent uiterst gedreven.

 •  Je bent crea­tief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoeken en uitwerken.

 •  Je hebt een uitge­sproken commer­ciële drive.

 • Je bent commu­ni­ca­tief zeer vaardig zowel monde­ling als schrif­te­lijk.

 •  Je bent een trend­wat­cher en gebeten door tech­no­logie, Indu­strie 4.0 en smart grids.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen en maak je deel uit van de T2-commu­nity van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s waar een aange­name werk­sfeer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaing?

Over­tuig ons door vandaag nog je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV te sturen/mailen naar: 
SYNTRA Limburg – hoofd­zetel – Herken­ro­de­straat 20 – 3600 Genk
t.a.v. Kimberley Maes, staf­me­de­werker HR – kimberley.maes@syntra-limburg.be

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten