Jobs

vacature

SYSTEEM EN NETWERKBEHEERDER T2-CAMPUS

Onder­ne­mend, hands-on, flexibel en oplos­sings­ge­richt inge­steld? 

Als systeem- en netwerk­be­heerder voor de T2‑campus ben je onze serverkoning(in)!

In september van dit jaar opende de T2‑campus (www.T2‑campus.be), dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk (www​.thor​park​.be). De campus bestaat uit een 30-tal ICT lokalen en 12 labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) Dage­lijks zullen er zo’n 1.300 trai­nees, jongeren en volwas­senen, deel­nemen aan inspi­re­rende tech­no­lo­gie­mo­dules en –projecten. Het is een campus voor leer­lingen, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden en onder­ne­mers. De T2‑campus is een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt.

De uitdaging

Binnen deze gloed­nieuwe campus ben je als netwerk­be­heerder het eerste aanspreek­punt voor het netwerk- en systeem­be­heer. Je rappor­teert recht­streeks aan de staf­me­de­werker IT en maakt deel uit van het uitge­breide IT-team van de part­ners SYNTRA Limburg, VDAB en stad Genk. Je staat in voor de dagda­ge­lijkse onder­houd en perfor­mantie van de servers en hard­ware aanwezig op de T2‑campus. Je werkt nauw samen met externe IT-leve­ran­ciers.

De verantwoordelijkheden

 • Je bent verant­woor­de­lijk voor de instal­latie, onder­houd, bevei­li­ging en perfor­mantie van het T2-netwerk en dat van de part­ners op de campus.
 • Naast het T2-netwerk, beheer je ook het data­center, de secu­rity, tele­fonie (VoIP), backups, etc
 • Je zorgt voor de conti­nu­ï­teit van de systemen door een continue moni­to­ring en actieve sturing.
 • Je staat ook in voor de instal­latie en onder­houd van alle devices zoals o.a. PC’s, laptops, prin­ters, etc.

Jouw profiel:

 • Je hebt bij voor­keur reeds een eerste erva­ring als systeem- en netwerk­be­heerder
 • Je beschikt over een dege­lijke en prak­ti­sche kennis van de gang­bare netwerk- en secu­rity proto­collen en tech­no­lo­gieën, zoals:
  • Windows Server 2012, 2016
  • Windows Opera­ting System 7,10
  • Prin­ting
  • Windows Server Appli­ca­tions en services (Active Direc­tory, RDP)
  • Virtu­a­li­satie: Hyper-V, VMware
  • Netwerk infra­struc­tuur ( TCP/PI, DHCP, DNS VPN, Routing, Fire­wall, VLAN)
  • Office (Word, Excel, Power­point, Outlook)
  • Office 365
  • VoIP kennis, kennis van scrip­ting is een plus­punt
 • Je hebt een hands-on menta­li­teit en plaatst klant­te­vre­den­heid voorop.
 • Je bent flexibel en oplos­sings­ge­richt inge­steld.
 • Je formu­leert voor­stellen en durft knopen door te hakken.
 • Je neemt initi­a­tief en werkt graag zelf­standig alsook in team­ver­band.
 • Je kan op een construc­tieve en profes­si­o­nele manier samen­werken en commu­ni­ceren met collega’s van de verschil­lende part­ners.
 • Je hebt een sterk analy­tisch vermogen en kan goed plannen en orga­ni­seren.

Wij bieden:

Een voltijdse opdracht voor onmid­del­lijke ingang op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen. Je maakt deel uit van de T2-commu­nity van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s waar een aange­name werk­sfeer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitda­ging?

Over­tuig ons door voor  je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV vandaag nog te mailen naar: T2‑campus – Thor Park 8040, 3600 Genk – t.a.v. Kimberley Maes, staf­me­de­werker HR SYNTRA Limburg – kimberley.​maes@​syntra-​limburg.​be

vacature

INNOVATHOR SMART TECHNOLOGY

Ben jij een kei in tech­niek en kijk je hals­rei­kend uit naar Indu­stry 4.0?
ICT is geen tover­woord voor jou, maar dage­lijkse reali­teit?

In september van dit jaar opent de T2‑campus, dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. Met 30 ICT lokalen en labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) is dit de perfecte locatie om zowel secto­raal als cross-secto­raal inno­va­tieve oplei­dingen en projecten te creëren. De Inno­vatHor Smart Tech­no­logy werkt in nauw overleg met de collega Inno­vat­Horen ICT en Energy, busi­ness devel­o­pers en experten van SYNTRA Limburg en VDAB.

De uitdaging

Als Inno­vatHor Smart Tech­no­logy denk je concepten uit inzake de nieuwste ontwik­ke­lingen in o.a. Indu­stry 4.0 en smart grids. Met een volledig Smart Factory Park ter jouwer beschik­king ontwikkel je op de T2‑campus nieuwe domeinen en leer­om­ge­vingen in de tech­no­lo­gie­sector, met focus op hernieuw­bare energie, produc­tie­tech­no­logie en IoT (Indu­stry 4.0). Je helpt mee aan het reali­seren van nieuwe concepten die oplos­singen bieden voor belang­rijke maat­schap­pe­lijke uitda­gingen op de arbeids­markt en in het bedrijfs­leven.

Mede door jouw input zorgen we voor een verhoogde instroom in tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen én wordt de inhoud van de oplei­dingen beter afge­stemd op noden van bedrijven en op snelle tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen. Hier­door verhoogt de door­stroom van tech­ni­sche profielen naar de arbeids­markt, waar­door de groei­kansen van onder­ne­mingen verhogen, en de econo­mi­sche groei in Limburg en omge­ving versnelt!

De verantwoordelijkheden

 • Je volgt de nieuwste trends en ontwik­ke­lingen in produ­cie­tech­no­logie, (hernieuw­bare) energie, auto­ma­ti­se­ring en domo­tica.

 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­leven in de tech­no­lo­gie­sector en indu­strie.

 •  Je zorgt voor de vertaal­slag van inno­vatie en (opleidings)noden van bedrijven naar (opleidings)praktijk.

 • Je orga­ni­seert semi­na­ries en work­shops voor en door bedrijven.

 •  Je maakt kruis­be­stui­vingen tussen Smart Tech­no­logy en andere sectoren.

 •  Je sluit samen­wer­kings­ak­koorden af of werkt samen met sector­fondsen, beroeps­or­ga­ni­sa­ties, (inter)professionele orga­ni­sa­ties en collega-oplei­dings­ver­strek­kers.

 • Je hebt dagda­ge­lijks contacten met trai­ners, klanten en part­ner­or­ga­ni­sa­ties om ons aanbod te opti­ma­li­seren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 •  Je hebt een master- of bachelor diploma, of gelijk­waardig door erva­ring. Bij voor­keur in een tech­ni­sche of econo­mi­sche rich­ting.

 • Je hebt mini­maal 5 jaar bedrijfs­er­va­ring in een productie tech­no­lo­gi­sche werk­om­ge­ving.

 • Je hebt een uitge­breide tech­ni­sche exper­tise inzake auto­ma­ti­se­ring en toege­paste ICT.

 •  Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de tech­no­lo­gie­sector.

 •  Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contacten.

 •  Je hebt geen 9 – 5 menta­li­teit en bent uiterst gedreven.

 •  Je bent crea­tief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoeken en uitwerken.

 •  Je hebt een uitge­sproken commer­ciële drive.

 • Je bent commu­ni­ca­tief zeer vaardig zowel monde­ling als schrif­te­lijk.

 •  Je bent een trend­wat­cher en gebeten door tech­no­logie, Indu­strie 4.0 en smart grids.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gingen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pakket met extra­le­gale voor­delen en maak je deel uit van de T2-commu­nity van gedreven en gemo­ti­veerde collega’s waar een aange­name werk­sfeer heerst.

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

Over­tuig ons door vandaag nog je solli­ci­ta­tie­brief met uitge­breid CV te sturen/mailen naar: 
SYNTRA Limburg – hoofd­zetel – Herken­ro­de­straat 20 – 3600 Genk
t.a.v. Kimberley Maes, staf­me­de­werker HR – kimberley.​maes@​syntra-​limburg.​be

Pin It on Pinterest

Share This
X
X