Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als bewoner van een appar­te­ment, loft, flat, studio of maison­nette heb je te maken met mede­be­wo­ners. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een appar­te­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor verant­woor­de­lijk is. Wat is de invloed van bewo­ners­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aanspra­ke­lijk, ben je hier­voor verze­kerd of zijn de mede‐eigenaars aanspra­ke­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdek­kers­be­roep.

Start opleiding:
4-02-2019 @ 18:45:00 
Duur:
132 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 345,00

Voor werk­ne­mers uit de kunst­stof­ver­wer­kende bedrijven die een basis wensen over matrijzen.

Start opleiding:
7 mei 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 200,00

In deze oplei­ding leer je de belang­rijkste eigen­schappen van ther­mo­plasten, de onder­delen en de werking van de spuit­giet­ma­chine en de spuit­giet­cy­clus.

Start opleiding:
14 maart 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 200,00

Bouw­be­drijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoe­ring van hun bouw­pro­jecten: de uitvoe­rings­ter­mijnen worden korter, de kwali­teit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Boven­dien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­men­te­ring van het bouw­proces, aan miscom­mu­ni­catie tussen de verschil­lende part­ners en aan de toene­mende tech­ni­ci­teit. BIM kan hier­voor een oplos­sing bieden. Hiermee is het immers moge­lijk om het bouw­proces beter te orga­ni­seren en samen te werken aan de hand van uitwis­sel­bare digi­tale bouw­mo­dellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 165,00

Pin It on Pinterest

X
X