Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als bewon­er van een apparte­ment, loft, flat, stu­dio of maison­nette heb je te mak­en met mede­be­won­ers. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een apparte­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor ver­ant­wo­ordelijk is. Wat is de invloed van bewon­ers­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aansprake­lijk, ben je hier­voor verzek­erd of zijn de mede-eige­naars aansprake­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Dakdekkers werken op hoog niveau. Hun vakken­nis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­d­ing staat kwaliteit, vei­ligheid en onderne­mer­schap cen­traal. Begin voor­taan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dagelijks met je han­den en geni­et van de vri­jheid van het dakdekkers­beroep.

Start opleiding:
4-02-2019 @ 18:45:00 
Duur:
132 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 345,00

Voor werkne­mers uit de kun­st­stofver­w­erk­ende bedri­jven die een basis wensen over matri­jzen.

Start opleiding:
7 mei 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 200,00

Bouwbedri­jven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvo­er­ing van hun bouw­pro­jecten: de uitvo­er­ing­ster­mi­j­nen wor­den kor­ter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de bud­get­ten zijn vaak beperkt. Boven­di­en lopen de werken niet alti­jd vol­gens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­menter­ing van het bouw­pro­ces, aan mis­com­mu­ni­catie tussen de ver­schil­lende part­ners en aan de toen­e­mende tech­niciteit. BIM kan hier­voor een oploss­ing bieden. Hier­mee is het immers mogelijk om het bouw­pro­ces beter te organ­is­eren en samen te werken aan de hand van uitwissel­bare dig­i­tale bouw­mod­ellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 165,00

BO Dagrap­porten
Voor elk bouwbedri­jf met arbei­ders is een goede opvol­ging van de uren van lev­ens­be­lang. We willen immers in een vroeg sta­di­um vast­stellen dat het aan­tal voorziene uren (de werk­be­grot­ing) niet wordt over­schre­den. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan men hopelijk nog tijdig naar oplossin­gen zoeken. Dagrap­porten is dus recht­streeks gelinkt met BouwOf­fice Project om alle pro­duc­tieve uren cor­rect toe te wijzen aan de pro­jecten en de opvol­gingscodes (activiteit­en). Daar­naast kun­nen deze uren ook dienen als basis voor de loon­voor­berei­d­ing naar het soci­aal sec­re­tari­aat toe. De bereken­ing van de mobiliteit en het aan­vullen van de presta­ties met andere loon­codes (ziek­te, vakantie, economis­che werk­loosheid, overuren­bereken­ing) zijn alle­maal voorzien.

Start opleiding:
21-03-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 544,50

Pin It on Pinterest

X
X
X