Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Als bewoner van een appar­te­ment, loft, flat, studio of maison­nette heb je te maken met mede­be­wo­ners. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een appar­te­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor verant­woor­de­lijk is. Wat is de invloed van bewo­ners­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aanspra­ke­lijk, ben je hier­voor verze­kerd of zijn de mede‐eigenaars aanspra­ke­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Dakdek­kers werken op hoog niveau. Hun vakkennis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­ding staat kwali­teit, veilig­heid en onder­ne­mer­schap centraal. Begin voortaan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dage­lijks met je handen en geniet van de vrij­heid van het dakdek­kers­be­roep.

Start opleiding:
4-02-2019 @ 18:45:00 
Duur:
132 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 345,00

Voor werk­ne­mers uit de kunst­stof­ver­wer­kende bedrijven die een basis wensen over matrijzen.

Start opleiding:
7 mei 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 200,00

Bouw­be­drijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoe­ring van hun bouw­pro­jecten: de uitvoe­rings­ter­mijnen worden korter, de kwali­teit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Boven­dien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­men­te­ring van het bouw­proces, aan miscom­mu­ni­catie tussen de verschil­lende part­ners en aan de toene­mende tech­ni­ci­teit. BIM kan hier­voor een oplos­sing bieden. Hiermee is het immers moge­lijk om het bouw­proces beter te orga­ni­seren en samen te werken aan de hand van uitwis­sel­bare digi­tale bouw­mo­dellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 165,00

BO Dagrap­porten
Voor elk bouw­be­drijf met arbei­ders is een goede opvol­ging van de uren van levens­be­lang. We willen immers in een vroeg stadium vast­stellen dat het aantal voor­ziene uren (de werk­be­gro­ting) niet wordt over­schreden. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan men hope­lijk nog tijdig naar oplos­singen zoeken. Dagrap­porten is dus recht­streeks gelinkt met Bouw­Of­fice Project om alle produc­tieve uren correct toe te wijzen aan de projecten en de opvol­gings­codes (acti­vi­teiten). Daar­naast kunnen deze uren ook dienen als basis voor de loon­voor­be­rei­ding naar het sociaal secre­ta­riaat toe. De bere­ke­ning van de mobi­li­teit en het aanvullen van de pres­ta­ties met andere loon­codes (ziekte, vakantie, econo­mi­sche werk­loos­heid, over­uren­be­re­ke­ning) zijn alle­maal voor­zien.

Start opleiding:
21-03-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 544,50

Pin It on Pinterest

X
X
X