Opleidingen
Opleidingen

Filters

 • T2‑Partner

 • Cluster

 • Opleidingstype

 • Sector

Als bewon­er van een apparte­ment, loft, flat, stu­dio of maison­nette heb je te mak­en met mede­be­won­ers. Als er sprake is van schade zoals vocht en schim­mels in een apparte­ment komt al snel de vraag naar boven wie hier­voor ver­ant­wo­ordelijk is. Wat is de invloed van bewon­ers­ge­drag op de gestelde schade? Ben je dan zelf aansprake­lijk, ben je hier­voor verzek­erd of zijn de mede-eige­naars aansprake­lijk. Hoe pak je dit best aan.

Start opleiding:
14-01-2019 @ 9:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 295,00

Dakdekkers werken op hoog niveau. Hun vakken­nis haalt dus best ook datzelfde niveau. In deze oplei­d­ing staat kwaliteit, vei­ligheid en onderne­mer­schap cen­traal. Begin voor­taan elke werkdag met een frisse neus en een mooi uitzicht op de wereld, werk dagelijks met je han­den en geni­et van de vri­jheid van het dakdekkers­beroep.

Start opleiding:
4-02-2019 @ 18:45:00 
Duur:
132 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 345,00

Werkne­mers uit de kun­st­stofver­w­erk­ende bedri­jven die een basis wensen over matri­jzen.

 • Samen­stelling van een enkelvoudi­ge matri­js
 • Koelka­nalen
 • Uitwer­pen en Cen­trering
 • Samen­stelling van een meer­voudi­ge matri­js
 • Soorten verdelin­gen en aanspuitin­gen
 • Schuiv­en­ma­tri­js
 • Demon­tage en mon­tage matri­jzen

De oplei­d­ing kost € 300,00, Plas­tIQ betaalt daar­van € 300,00.
Pri­js voor het bedri­jf: GRATIS *

Start opleiding:
24 september 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 300,00

In deze tweedaagse oplei­d­ing zullen we het spuit­gi­et­pro­ces dieper leren ken­nen.

Doel­groep: Oper­a­toren aan spuit­gi­et­ma­chines, nieuwe matri­jswis­se­laars, begin­nende instellers.

Pro­gram­ma

Dag 1:

Intro­duc­tie mate­ri­alen en indel­ing kun­st­stof­fen.
Opbouw van een spuit­gi­et­ma­chine, onderde­len.
De spuit­gi­et­cy­clus
Nadruk, omschakelpunt
Matri­jswis­sel

Dag 2:

Fouten in spuit­gi­et­pro­ducten
Prob­leemo­plossin­gen voor ther­mo­plas­tis­che kun­st­stof­fen
Pro­ces­pa­ra­me­ters opti­malis­eren

De oplei­d­ing kost € 600,00, Plas­tIQ betaalt daar­van € 600,00.
Pri­js voor het bedri­jf: GRATIS *

Start opleiding:
19 + 20 september 2019 
Duur:
9u - 16u 
Opleidingstype:
 
Sector:
Kunststoffen 
Prijs: € 600,00

Bouwbedri­jven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvo­er­ing van hun bouw­pro­jecten: de uitvo­er­ing­ster­mi­j­nen wor­den kor­ter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de bud­get­ten zijn vaak beperkt. Boven­di­en lopen de werken niet alti­jd vol­gens plan. Dit is door­gaans te wijten aan de frag­menter­ing van het bouw­pro­ces, aan mis­com­mu­ni­catie tussen de ver­schil­lende part­ners en aan de toen­e­mende tech­niciteit. BIM kan hier­voor een oploss­ing bieden. Hier­mee is het immers mogelijk om het bouw­pro­ces beter te organ­is­eren en samen te werken aan de hand van uitwissel­bare dig­i­tale bouw­mod­ellen.

Start opleiding:
6-05-2019 @ 19:00:00 
Duur:
6 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Bouw 
Prijs: € 165,00

Pin It on Pinterest

X
X
X