Loading...

LADEN...

Het is een koud kunstje om te zien waarom we deze oplei­ding warm aanbe­velen: bijna gega­ran­deerd werk, een geva­ri­eerd taken­pakket dat voldoe­ning biedt en afwis­se­lende sociale contacten. Boven­dien is dit een echt beroep met een toekomst. De strenge bouw­voor­schriften op het vlak van ener­gie­zui­nig­heid maken van de klas­sieke cv‐installateur een echte raad­gever op het vlak van zuinige en ecolo­gi­sche verwar­mings­types.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
224 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 853

Het is een koud kunstje om te zien waarom we deze oplei­ding warm aanbe­velen: bijna gega­ran­deerd werk, een geva­ri­eerd taken­pakket dat voldoe­ning biedt en afwis­se­lende sociale contacten. Boven­dien is dit een echt beroep met een toekomst. De strenge bouw­voor­schriften op het vlak van ener­gie­zui­nig­heid maken van de klas­sieke cv‐installateur een echte raad­gever op het vlak van zuinige en ecolo­gi­sche verwar­mings­types.

Start opleiding:
09-09-19 16:45 
Duur:
228 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 1.147

Sinds 1 april 2007 moeten airco’s met een nomi­naal koel­ver­mogen van meer dan 12 kW regel­matig gekeurd worden door een bevoegde deskun­dige. Vanaf 10 april 2011 ligt de keurings­fre­quentie als volgt vast:

  • nomi­naal koel­ver­mogen airco / frequentie
  • > 12 kW en < 50 kW / iedere 5 jaar
  • >= 50 kW en < 250 kW / iedere 3 jaar
  • >= 250 kW / iedere 2 jaar
Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
44 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 695

Het E‑peil wordt bere­kend met de EPB‐software uitge­geven door het Vlaams Energie Agent­schap (VEA) en moet opge­steld worden door een EPB‐verslaggever. Er wordt van uitge­gaan dat een gebouw het hele jaar door op 18°C moet gehouden worden. Op basis hiervan wordt er bere­kend hoeveel energie men per maand nodig heeft voor verwar­ming en koeling.…

Start opleiding:
21-11-19 18:00 
Duur:
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 150

Warm­te­pompen vormen een voor­delig en duur­zaam alter­na­tief voor de klas­sieke centrale verwar­ming.

Heb jij voldoende basis­kennis van een warm­te­pomp of wens je jezelf nog wat bij te scholen?

Start opleiding:
11-09-19 16:45 
Duur:
64 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 400

Zou je graag iets willen starten in de wereld van airco’s of koel­tech­niek? Deze oplei­ding vormt de juiste basis!

Klik hier voor gede­tail­leerde info over het traject Koel­mon­teur, Koel­tech­nicus of koel­tech­nisch instal­la­teur

Start opleiding:
19-09-19 16:45 
Duur:
132 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 525

Mooi plan! maar wat staat er alle­maal op?

Start opleiding:
05-11-19 17:45 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 100

Wilt u lucht­dicht­heids­testen of zoge­naamde Blower­door­me­tingen uitvoeren? Of u doet dit reeds, maar u heeft nog geen bewijs van bekwaam­heid ter zake. Dan is dit de oplei­ding die u zoekt. Zoals alge­meen geweten garan­deert een goede lucht­dicht­heid van de woning een opti­male werking van de isolatie en venti­latie. De Blower Door­test is een doel­tref­fend onder­zoek naar lucht­lekken, warm­te­ver­liezen en vocht­pro­blemen in de woning.

Start opleiding:
30-11-19 08:00 
Duur:
18 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 600

SALK (het Stra­te­gisch Actie­plan voor Limburg) vermeldt clean­tech als speer­punt en econo­mi­sche hefboom voor Limburg en inves­teert aanzien­lijke studie­be­dragen in deze sector. De inno­va­tieve oplei­ding Clean­Tech­Con­sul­tant wapent de onder­nemer voor een aanstor­mende cleane toekomst.

Start opleiding:
27-09-19 07:00 
Duur:
100 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 850

Circu­laire economie gaat over meer dan recy­cleren. Het is het herdenken van systemen, design en ontwerp, herge­bruik van grond­stoffen, …

Start opleiding:
02-10-19 16:45 
Duur:
112 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 595

Door de grote vraag naar oplos­singen op vlak van duur­zame energie, is er een groot tekort aan goede consul­tants, verko­pers van bijvoor­beeld zonne­pa­nelen.

Start opleiding:
08-11-19 23:00 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 375

U bent CV instal­la­teur en sluit al af en toe een warm­te­pomp aan? Ben je zeker dat alles volgens de regels van de kunst aange­sloten is? Ben je wette­lijk in orde?

Start opleiding:
04-11-19 18:00 
Duur:
12 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Energie en HVAC 
Prijs: € 325

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X