Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Wil je als leerkracht graag met Arduino aan de slag in je STEM pro­jecten of in andere lessen ?
Super, wij leren je hoe je Arduino kan inzetten in je lessen. Je moet er nog niets van weten, want we begin­nen bij de basis. Je goest­ing om te ont­dekken is vooral belan­grijk.
 

We leren aan de hand van een Arduino starter kit LED’s, schake­laars, buzzers, DC motoren, pot­meters, LDR’s, afs­tandssen­sors, blue­tooth en de ser­i­al mon­i­tor elek­tro­n­isch ken­nen en pro­gram­meren.

Alle scha­kelin­gen wor­den gebouwd op bread­boards en kun­nen makke­lijk aangepast wor­den. Het ont­dekken van de ver­schil­lende com­po­nen­ten gaan we gedurende de 3 lesmo­menten doen door aller­lei uitdagin­gen te realis­eren.  Je kri­jgt cur­sus­ma­te­ri­aal mee naar huis om in de klas of thuis verder mee aan de slag te gaan.
Het ver­volg van het tra­ject is dat we in een STEM-com­mu­ni­ty opzetten waar­bij we samen STEM-pro­jecten ontwikke­len met Arduino die je zo in je klas kan uitrollen.

De volledi­ge oplei­d­ing bestaat uit 3 sessies.

  • Woens­dag 25 sep­tem­ber 9u-12u
  • Woens­dag 2 okto­ber 9u-12u
  • Woens­dag 9 okto­ber 9u-12u

Kost­pri­js is 150 euro pp.

Prak­tisch: We mak­en gebruik van een basiskit Arduino die je gratis kan gebruiken tij­dens de les. Breng wel zelf je eigen lap­top mee met een instal­latie van Win­dows 7 of hoger. Samen voorzien we dan de nodi­ge soft­ware tij­dens de eerste les.

Start opleiding:
25/09/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 150

Heb je de basis van Arduino al onder de knie (zie Arduino basis­cur­sus) en wil je nog meer com­po­nen­ten leren aans­turen? Wil je graag ont­dekken hoe de Arduino kan com­mu­niceren met andere chips en sen­soren?

Wil jij je graag verdiepen in het pro­gram­meren met Arduino? Dan is dit de uit­gelezen kans om meer te leren om jouw pro­jecten uit te brei­den en realis­eren.

Start opleiding:
10-01-2019 @ 19:00:00 
Duur:
30 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 495,00

Ben je werkza­am in een indus­triële omgev­ing en zou je wat meer willen weten over de ver­schil­lende facetten bin­nen de bedri­jf­se­lek­triciteit, motoren en sen­soren, pneu­mat­i­ca, Hydrauli­ca, onder­houdsme­chan­i­ca of pom­pen en appendages dan is dit de ide­ale start!

Bek­ijk onder­aan de beroepen­film indus­trieel elek­tricien van vdab welke een vergelijk­baar beroep is

Start opleiding:
1-02-2019 @ 9:00:00 
Duur:
136 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 408,00

Wens je met je ken­nis van bedri­jf­se­lek­triciteit en/of onder­houdsmechaniek een stap verder te gaan en de indus­triële processen leren pro­gram­meren? Dat kan, met de mod­ules Beck­hoff PLC werken we met de CX5130 PLC

Start opleiding:
10-12-2018 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

Wens je met je ken­nis van bedri­jf­se­lek­triciteit en/of onder­houdsmechaniek een stap verder te gaan en de indus­triële processen leren pro­gram­meren? Dat kan, met de mod­ules Beck­hoff PLC

Start opleiding:
11-03-2019 @ 18:45:00 
Duur:
40 uur 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295,00

Pin It on Pinterest

X
X
X