fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Je bent crea­tief en wil 3D print produc­ten en concep­ten beden­ken. Wil je dan je concept verta­len in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­sig­ner kan je je dien­sten aanbie­den zowel als “Product­de­sig­ner” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 425

Een C# devel­o­per (ook wel C sharp-program­meur of C sharp-ontwik­ke­laar) kan appli­ca­ties schrij­ven voor de desktop, zowel voor Windows als voor Mac. Hij of zij zal ook in staat zijn om profes­si­o­nele webap­pli­ca­ties te ontwik­ke­len en mobiele appli­ca­ties te maken voor Android en IOS.
En dit alle­maal met een en dezelfde program­meer­taal, name­lijk C#.

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
226 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 485

De desktop publis­her werkt een (bestaand) artis­tiek ontwerp tech­nisch uit tot een druk­klaar docu­ment. Hij/zij maakt de tech­ni­sche afspra­ken met de drukker. Is tech­ni­sche geori­ën­teerd. Doet in eigen beheer: contact met de klant (bijv. recla­me­bu­reau), contact met toele­ve­ran­cier (bijv. papier-leve­ran­cier), scannen van beeld­ma­te­ri­aal, opmaak van het concept (tekst + beeld) en druk­voor­be­rei­ding, montage, regi­stra­tie auteurs­rech­ten. Kan beroep doen op : grafisch vorm-gever, gespe­ci­a­li­seerd scan­ner­ope­ra­tor, drukker.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
260 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395

Een front-end devel­o­per (ook wel front-end program­meur of front-end ontwik­ke­laar) is iemand die verant­woor­de­lijk is voor de tech­ni­sche kant van het front-end (de voor­kant) van een appli­ca­tie, website of programma. Hij/zij zorgt in feite voor de verbin­ding tussen het design en de program­ma­tuur die nodig is om het te laten func­ti­o­ne­ren.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
270 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 395

Naast publieke laad­pa­len ontstaat er binnen­kort een enorme behoefte aan thuis­laad­pun­ten.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
40 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295

Pin It on Pinterest

X
X
X