fbpx

Je bent crea­tief en wil 3D print producten en concepten bedenken. Wil je dan je concept vertalen in een tech­nisch correct digi­taal 3D ontwerp? Als 3D Print Product­de­signer kan je je dien­sten aanbieden zowel als “Product­de­signer” als “Prin­t­ex­pert” en door jouw exper­tise lever je een correct druk­tech­nisch ontwerp voor 3D prin­ting aan.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
128 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 425

Een C# devel­oper (ook wel C sharp‐programmeur of C sharp‐ontwikkelaar) kan appli­ca­ties schrijven voor de desktop, zowel voor Windows als voor Mac. Hij of zij zal ook in staat zijn om profes­sio­nele webap­pli­ca­ties te ontwik­kelen en mobiele appli­ca­ties te maken voor Android en IOS.
En dit alle­maal met een en dezelfde program­meer­taal, name­lijk C#.

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
226 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 485

De desktop publisher werkt een (bestaand) artis­tiek ontwerp tech­nisch uit tot een druk­klaar docu­ment. Hij/zij maakt de tech­ni­sche afspraken met de drukker. Is tech­ni­sche geori­ën­teerd. Doet in eigen beheer: contact met de klant (bijv. recla­me­bu­reau), contact met toele­ve­ran­cier (bijv. papier‐leverancier), scannen van beeld­ma­te­riaal, opmaak van het concept (tekst + beeld) en druk­voor­be­rei­ding, montage, regi­stratie auteurs­rechten. Kan beroep doen op : grafisch vorm‐gever, gespe­ci­a­li­seerd scan­ner­ope­rator, drukker.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
260 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 395

Een front‐end devel­oper (ook wel front‐end program­meur of front‐end ontwik­ke­laar) is iemand die verant­woor­de­lijk is voor de tech­ni­sche kant van het front‐end (de voor­kant) van een appli­catie, website of programma. Hij/zij zorgt in feite voor de verbin­ding tussen het design en de program­ma­tuur die nodig is om het te laten func­ti­o­neren.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
270 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Informatica 
Prijs: € 395

Naast publieke laad­palen ontstaat er binnen­kort een enorme behoefte aan thuis­laad­punten.

Start opleiding:
17-09-19 16:45 
Duur:
40 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 295

Ener­gie­op­slag wordt steeds belang­rijker in een wereld van energie in tran­sitie. Niet alleen het opwekken van energie, maar ook het opslaan van deze opge­wekte energie is belang­rijk in deze tran­sitie

Start opleiding:
18-09-19 16:45 
Duur:
32 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 395

“De onge­let­terde van de toekomst zal degene zijn die onbe­kend is met het gebruik van de camera.” (1936, Laszlo Moholy‐Nagy) Een uitspraak die nu meer dan ooit van toepas­sing is. De enige succes­volle manier om een goede foto­graaf te worden is door het maken van vele foto’s. Daar waar woorden tekort schieten, biedt een knap beeld duide­lijk­heid. Ervaren docenten/fotografen helpen je met een complete oplei­ding de knepen van dit boei­ende vak. Je kennis en foto­grafie worden naar een hoog­staand niveau gebracht. Je volgt een volle­dige ontdek­kings­tocht naar de tech­ni­sche en crea­tieve aspecten van het profes­si­o­neel foto­gra­feren en het ontwik­kelen van een eigen stijl. Een persoon­lijke stijl die het uitein­de­lijk moge­lijk maakt je foto­grafie te onder­scheiden en klanten te winnen.

Start opleiding:
16-09-19 16:45 
Duur:
256 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 400

Ben je werk­zaam in een indu­striële omge­ving en zou je wat meer willen weten over de verschil­lende facetten binnen de bedrijfs­elek­tri­ci­teit, dan kan deze oplei­ding voor u een verrij­king bete­kenen.

Je leert de belang­rijkste vaar­dig­heden op gebied van elek­tri­ci­teit in de indu­strie

Start opleiding:
11-09-19 16:45 
Duur:
144 
Opleidingstype:
Beroepsopleiding 
Sector:
Elektro 
Prijs: € 540

UiPath is één van de sterkst groei­ende soft­ware bedrijven uit de geschie­denis. Momen­teel zijn er wereld­wijd al 300.000 ontwik­ke­laars opge­leid in UiPath. Als markt­leider binnen de Robotic Process Auto­ma­tion markt, biedt UiPath een open plat­form aan waarmee je soft­ware robots kan bouwen. Deze soft­ware robots (digi­tale collega’s) kunnen zeer verschil­lende hande­lingen auto­ma­ti­seren over verschil­lende appli­ca­ties heen. De meeste toepas­singen vind je bij admi­ni­stra­tieve func­ties in bedrijven (finance, HR, etc). In deze oplei­ding wordt gefo­cust op de tech­ni­sche aspecten van UiPath ontwik­ke­ling. Je leert de belang­rijkste func­ti­o­na­li­teiten in UiPath Studio, Robot en Orches­trator kennen. Je oefent meteen je skills en bouwt verschil­lende kleine robots door­heen de sessies. Door­heen de reeks word je deskundig bege­leid door de tech­ni­sche expert van robonext.

Start opleiding:
25/11/2019 
Duur:
20 
Opleidingstype:
TECHsnacks 
Sector:
Administratie en onthaal, ICT, en ICT ontwikkeling 
Prijs: € 1490

De desktop publisher werkt een (bestaand) artis­tiek ontwerp tech­nisch uit tot een druk­klaar docu­ment. Hij/zij maakt de tech­ni­sche afspraken met de drukker en is tech­nisch geori­ën­teerd. Doet in eigen beheer: contact met de klant (bijv. recla­me­bu­reau), contact met toele­ve­ran­cier (bijv. papier‐leverancier), scannen van beeld­ma­te­riaal, opmaak van het concept (tekst + beeld) en druk­voor­be­rei­ding, montage, regi­stratie auteurs­rechten. Kan beroep doen op: grafisch vorm­gever, gespe­ci­a­li­seerd scan­ner­ope­rator, drukker.

Start opleiding:
23-09-19 11:00 
Duur:
260 
Opleidingstype:
Voltijdse dagopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 775

Deze allround‐opleiding leidt je op tot vakkundig lasser. Ze geeft je de kans om uit te groeien tot een vakspe­ci­a­list. De combi­natie tussen prak­tijk en theorie geven je alle kans op slagen in de diverse lastech­nieken. Ook constructie van metaal, RVS en alumi­nium komt aan bod. Als je slaagt voor alle proeven, ontvang je op het einde van deze oplei­ding niet één, maar twee diplo­ma’s: Poly­va­lent lasser en metaal­con­struc­teur!

Start opleiding:
25-09-19 07:00 
Duur:
504 
Opleidingstype:
Voltijdse dagopleiding 
Sector:
Voertuigen en metaal 
Prijs: € 1.515

Als video content creator ben je video all rounder, shooter, editor, producer en verant­woor­de­lijk voor video‐contentproducties voor hetzij bedrijven, de e‑commercemarkt, e‑learning plat­formen, recla­me­we­reld, enz…
Je creëert aanspre­kende video‐content die geplaatst wordt op online kanalen en die reso­neert bij speci­fieke doel­groepen door de bood­schap en de gekozen vorm. In een team pak jij de rol die het beste bij jouw skills past en indi­vi­dueel werk je proac­tief en met een duide­lijke visie. Je draagt bij aan het crea­tieve proces. Je draagt proac­tief nieuwe video‐ideeën aan. Je denkt mee aan concepten en helpt mee in de executie van pre‐productie tot en met post‐productie.

Start opleiding:
23-09-19 07:00 
Duur:
516 
Opleidingstype:
Voltijdse dagopleiding 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs: € 1.150

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X