Loading...

LADEN...

Wil je als leer­kracht graag met Arduino aan de slag in je STEM projecten of in andere lessen ?
Super, wij leren je hoe je Arduino kan inzetten in je lessen. Je moet er nog niets van weten, want we beginnen bij de basis. Je goes­ting om te ontdekken is vooral belang­rijk.

Start opleiding:
25/09/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 150

Oefenen is een erg belang­rijk aspect van leren. Met Book­wid­gets maak je heel wat digi­tale acti­vi­teiten voor leer­lingen of cursisten. Het is een ideale tool om makke­lijk te diffe­ren­ti­ëren en eenvoudig te reme­di­ëren.

Start opleiding:
13/02/2020 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Groepsleren, Open leren, en TECHsnacks 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs: € 0

Nieuwe ICT‐skills moet je onder­houden en dat is niet altijd makke­lijk in je drukke lesprak­tijk.
We bieden jou een traject aan waarop je op eigen tempo en aange­past aan jouw niveau aan de slag kan gaan met de ICT‐toepassingen van je keuze.

Je maakt een keuze uit het aanbod van Micro­soft voor onder­wijs, Apple Teacher (iPad) of Google Educator.

Start opleiding:
voorjaar 2020 
Duur:
12u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Apple, ICT, en Onderwijs 
Prijs: € 160

Ook goes­ting om met nieuwe tech­no­lo­gieën (AR,VR,AI, chat­bots, leuke apps, …) te expe­ri­men­teren, of je kennis te delen over hoe deze nieuwe tech­no­lo­gieën je lessen/werk (kunnen) ‘pimpen’?  

Kom met gelijk­ge­zinden telkens de eerste dinsdag van de maand (19u‐21u) op T2‑campus proeven en spelen met nieuwe tech­no­lo­gieën. Heb je zelf een leuke app of EdTech toepas­sing ontwik­keld of ontdekt, deel het in onze EdTech­com­mu­nity. 

Sessies telkens van 19u‐21u

Dinsdag 5 november Spelen met oefen­tools
Heel wat online toepas­singen kunnen we inzetten om leer­stof te oefenen. Welke app is goed voor jouw lessen?
Kom spelen met apps en tools en ontdek de ideale toepaasing voor jouw lesprak­tijk!
Heb je zelf een favo­riet? Kom ‘m tonen!

Dinsdag 3 december Leervideo’s maken
Speel met video om te leren! We gaan met enkele eenvou­dige apps en toepas­singen aan de slag om leer­in­houd in video’s te gieten.
Ook kan je video inzetten om opdrachten en feed­back te geven.
Neem je laptop, tablet, smartphone mee… en… actie!

Start opleiding:
1/10/2019 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Groepsleren en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 0

Digi­tale compe­tentie is een van de 16 sleu­tel­com­pe­ten­ties die de Vlaamse over­heid oplegt via de nieuwe eind­termen eerste graad secun­dair Onder­wijs. In dat kader orga­ni­seert de T2‑campus een acti­vi­teit in kader van computa­ti­o­neel denken en handelen.

Program­meren wordt een feest!
Europa krikt zijn digi­tale kennis op en de T2‑campus doet mee! Doe als school mee aan de EU program­meer­week op de T2‑campus en voor je het weet, spreken je leer­lingen de program­meer­taal: het ontwik­kelen van een app, een game, een website of een inter­ac­tief verhaal, knut­selen met hard­ware of een robot tot leven brengen.

Wat is de EU‐programmeerweek?
T2‑campus orga­ni­seert in kader van de Euro­pese Program­mer­week (https://​code​week​.eu/) sessies van halve dagen voor kinderen van het 3de graad basis­on­der­wijs en de eerste graad secun­dair onder­wijs (zowel A‐ als B‑stroom).  Ook andere doel­groepen zijn zeker welkom. Gedu­rende een halve dag leren we jongeren spelen­der­wijs en op een crea­tieve manier omgaan met program­meren en robots.

Hoe past dit in de nieuwe eind­termen?
De leer­lingen passen een eenvoudig zelf ontworpen algo­ritme toe om een probleem digi­taal en niet‐digitaal op te lossen.
Tijdens deze halve dag bena­deren we volgende principes:Principes van computa­ti­o­neel denken: decom­po­sitie, patroon­her­ken­ning, abstractie, algo­ritmen

 • Prin­cipes van orga­ni­satie, model­le­ring, simu­latie en digi­tale repre­sen­tatie van digi­tale infor­matie
 • Prin­cipes van debuggen (testen en bijsturen)
 • Prin­cipes van program­meer­talen: sequentie, herha­lings­struc­tuur, keuzestruc­tuur

We bieden 14 sessies aan voor 14 klas­groepen. Snel boeken is dus de bood­schap!

Start opleiding:
5/10/2019 tot 20/10/2019 
Duur:
 
Opleidingstype:
Bijscholing en Groepsleren 
Sector:
ICT, ICT ontwikkeling, Informatica, Onderwijs, en Programmatie 
Prijs: € 

Na het succes van vorig jaar orga­ni­seert Micro­soft samen met T2‑campus  de Digital Day op donderdag 12 maart 2020. Je ontdekt welke Micro­soft­tools je in jouw lessen heel gemak­ke­lijk kan gebruiken. Work­shops worden hands‐on gegeven door leer­krachten talen, weten­schappen, STEM‐vakken. Alles wat je die dag leert is onmid­del­lijk toepas­baar in je lessen.
We voor­zien deze dag ook een aanbod work­shops voor ICT‐coördinatoren en admi­ni­stra­tieve onder­steu­ners.

Start opleiding:
12/03/2020 
Duur:
 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs: € 0

Een Rasp­berry Pi?  Het is een mini‐computer, waarin alles zit wat in een ‘gewone’ computer zit, maar dan in het formaat van een visi­te­kaartje. Je kan de Rasp­berry Pi gebruiken :

 • als computer
 • als weer­sta­tion
 • om muziek maken te maken
 • om projecten met Arti­fi­ciële intel­li­gentie mee uit te werken
Start opleiding:
16/10/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Elektro, ICT, Informatica, en Onderwijs 
Prijs: € 150

Je bent op zoek naar leuke STEM‐projecten voor in de klas?
Schrijf je dan in voor onze T2‐STEM‐community en maak deel uit van een inspi­re­rende leer­krach­ten­groep die samen STEM‐projecten ontwik­kelt  waarbij de output veel groter is dan de input.

We starten met Arduino als centrale compo­nent, we komen 4x samen en op het einde van het traject worden de gecre­ëerde projecten gedeeld. In de peri­odes tussen de coachings­ses­sies is er de moge­lijk­heid om vragen te stellen, infor­matie uit te wisselen… Vanuit T2‑campus geven we onder­steu­ning in het creëren van beno­digde onder­delen in je STEM-project(en).
Je gaat terug naar je klas met bruik­bare STEM‐opdrachten voor je leer­lingen.

Er is wel basis­kennis van Arduino vereist om meteen aan de slag te kunnen gaan. Er is een bege­lei­dende leer­kracht die ook mee ontwik­kelt en de groep inspi­reert.  Als je toch nog wat basis­kennis mist, dan kan je perfect aansluiten bij ons Arduino basis­tra­ject.

Deze commu­nity komt vier keer samen

 • Donderdag 26 september
 • Donderdag 17 oktober
 • Donderdag 28 november
 • Donderdag 12 december

Telkens van 19u tot 21u op T2‑campus @ Genk.

Kost­prijs is 190 euro pp. Inbe­grepen in de prijs is je eigen Arduino star­terskit.

Start opleiding:
26/09/2019 
Duur:
10u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs: € 190

Wil je wel eens onder­ge­dom­peld worden in STEM‐projecten met Arduino? Je maakt tijdens deze inspi­ra­tie­na­middag kennis met concrete voor­beelden hoe bedrijven en leer­krachten Arduino gebruiken in hun produc­tie­proces en lessen. Je krijgt meteen input om zelf projecten op te zetten met Arduino met je leer­lingen.

Start opleiding:
18/09/2019 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, Open leren, en TECHsnacks 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs: € 20

Lean is een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onder­ne­ming zich richt op het creëren van waarde voor de klant en dit in alle processen van de orga­ni­satie. Hier­voor worden verspil­lingen geëli­mi­neerd. Door de klant centraal te stellen creëer je maxi­male toege­voegde waarde voor de klant tegen mini­male inspan­ning. Hier­door verbe­tert de kwali­teit, worden door­loop­tijden verkort en vermin­deren de kosten. Dat heeft een posi­tief effect op zowel de klant­te­vre­den­heid, mede­wer­kers­be­trok­ken­heid als op de winst.

Start opleiding:
1/10/2019 
Duur:
 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

X
X
X