fbpx
Opleidingen
Opleidingen

Filters

  • T2‑Partner

  • Cluster

  • Opleidingstype

  • Sector

Wil je als leer­kracht graag met Arduino aan de slag in je STEM projec­ten of in andere lessen ?
Super, wij leren je hoe je Arduino kan inzet­ten in je lessen. Je moet er nog niets van weten, want we begin­nen bij de basis. Je goes­ting om te ontdek­ken is vooral belang­rijk.

Start opleiding:
25/09/2019 
Duur:
9u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 150

Oefenen is een erg belang­rijk aspect van leren. Met Book­wid­gets maak je heel wat digi­tale acti­vi­tei­ten voor leer­lin­gen of cursis­ten. Het is een ideale tool om makke­lijk te diffe­ren­ti­ë­ren en eenvou­dig te reme­di­ë­ren.

Start opleiding:
13/02/2020 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Groepsleren, Open leren, en TECHsnacks 
Sector:
ICT en Onderwijs 
Prijs: € 0

Nieuwe ICT-skills moet je onder­hou­den en dat is niet altijd makke­lijk in je drukke lesprak­tijk.
We bieden jou een traject aan waarop je op eigen tempo en aange­past aan jouw niveau aan de slag kan gaan met de ICT-toepas­sin­gen van je keuze.

Je maakt een keuze uit het aanbod van Micro­soft voor onder­wijs, Apple Teacher (iPad) of Google Educa­tor.

Start opleiding:
voorjaar 2020 
Duur:
12u 
Opleidingstype:
Bijscholing, Groepsleren, en Open leren 
Sector:
Apple, ICT, en Onderwijs 
Prijs: € 160

Ook goes­ting om met nieuwe tech­no­lo­gieën (AR,VR,AI, chat­bots, leuke apps, …) te expe­ri­men­te­ren, of je kennis te delen over hoe deze nieuwe tech­no­lo­gieën je lessen/werk (kunnen) ‘pimpen’?  

Kom met gelijk­ge­zin­den telkens de eerste dinsdag van de maand (19u-21u) op T2-campus proeven en spelen met nieuwe tech­no­lo­gieën. Heb je zelf een leuke app of EdTech toepas­sing ontwik­keld of ontdekt, deel het in onze EdTech­com­mu­nity. 

Sessies telkens van 19u-21u

Dinsdag 15 oktober Battle of the Robots.
We gaan een avondje spelen met… jawel robots! Tijdens de code­week slaan we aan het program­me­ren en laten we de T2-bots in het gareel lopen.
We hebben een 10-tal robots en drones in huis! Kom ontdek­ken wat een robot kan toevoe­gen aan computa­ti­o­nal thin­king in je lessen (of je leven!)
Heb je zelf een robot? Neem ‘m mee, met tablet of laptop. Let’s play!

Dinsdag 5 novem­ber Spelen met oefen­tools
Heel wat online toepas­sin­gen kunnen we inzet­ten om leer­stof te oefenen. Welke app is goed voor jouw lessen?
Kom spelen met apps en tools en ontdek de ideale toepaas­ing voor jouw lesprak­tijk!
Heb je zelf een favo­riet? Kom ‘m tonen!

Dinsdag 3 decem­ber Leervideo’s maken
Speel met video om te leren! We gaan met enkele eenvou­dige apps en toepas­sin­gen aan de slag om leer­in­houd in video’s te gieten.
Ook kan je video inzet­ten om opdrach­ten en feed­back te geven.
Neem je laptop, tablet, smartphone mee… en… actie!

Start opleiding:
1/10/2019 
Duur:
2u 
Opleidingstype:
Groepsleren en Open leren 
Sector:
Onderwijs 
Prijs: € 0

Digi­tale compe­ten­tie is een van de 16 sleu­tel­com­pe­ten­ties die de Vlaamse over­heid oplegt via de nieuwe eind­ter­men eerste graad secun­dair Onder­wijs. In dat kader orga­ni­seert de T2-campus een acti­vi­teit in kader van computa­ti­o­neel denken en hande­len.

Program­me­ren wordt een feest!
Europa krikt zijn digi­tale kennis op en de T2-campus doet mee! Doe als school mee aan de EU program­meer­week op de T2-campus en voor je het weet, spreken je leer­lin­gen de program­meer­taal: het ontwik­ke­len van een app, een game, een website of een inter­ac­tief verhaal, knut­se­len met hard­ware of een robot tot leven brengen.

Wat is de EU-program­meer­week?
T2-campus orga­ni­seert in kader van de Euro­pese Program­mer­week (https://codeweek.eu/) sessies van halve dagen voor kinde­ren van het 3de graad basis­on­der­wijs en de eerste graad secun­dair onder­wijs (zowel A- als B‑stroom).  Ook andere doel­groe­pen zijn zeker welkom. Gedu­rende een halve dag leren we jonge­ren spelen­der­wijs en op een crea­tieve manier omgaan met program­me­ren en robots.

Hoe past dit in de nieuwe eind­ter­men?
De leer­lin­gen passen een eenvou­dig zelf ontwor­pen algo­ritme toe om een probleem digi­taal en niet-digi­taal op te lossen.
Tijdens deze halve dag bena­de­ren we volgende principes:Principes van computa­ti­o­neel denken: decom­po­si­tie, patroon­her­ken­ning, abstrac­tie, algo­rit­men

  • Prin­ci­pes van orga­ni­sa­tie, model­le­ring, simu­la­tie en digi­tale repre­sen­ta­tie van digi­tale infor­ma­tie
  • Prin­ci­pes van debug­gen (testen en bijstu­ren)
  • Prin­ci­pes van program­meer­ta­len: sequen­tie, herha­lings­struc­tuur, keuzestruc­tuur

We bieden 14 sessies aan voor 14 klas­groe­pen. Snel boeken is dus de bood­schap!

Start opleiding:
5/10/2019 tot 20/10/2019 
Duur:
 
Opleidingstype:
Bijscholing en Groepsleren 
Sector:
ICT, ICT ontwikkeling, Informatica, Onderwijs, en Programmatie 
Prijs: € 

Pin It on Pinterest

X
X
X