Opleidingen
Opleidingen

Virtual reality en augmented reality voor ondernemingen — behoeftebepaling

Vir­tu­al Real­i­ty (VR), Aug­ment­ed Real­i­ty (AR) en Infor­ma­tion Real­i­ty (IR) zijn nieuwe tech­nolo­gieën die nog niet alge­meen bek­end zijn bij het grote pub­liek. VR, AR en IR kun­nen gebruikt wor­den voor het vernieuwen van com­mu­ni­catie, inter­ac­tie en visu­al­isatie. Ze kun­nen dus een belan­grijke rol spe­len bij het aantrekken van nieuw cliën­teel, en het mod­erniseren van de bedri­jfsvo­er­ing.

Start opleiding:
30-01-2019 @ 18:30:00 
Duur:
4 uur 
Opleidingstype:
Bijscholing 
Sector:
Grafische en multimedia 
Prijs:

€ 125,00

Pin It on Pinterest

X
X
X