New energy

Grootste aanbod New Energy opleidingen

Meer dan 70
opleidingen

Op de T2‑campus vind je het grootste oplei­dings­aanbod van NEW ENERGY in België.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends 

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

Innovat(h)or Tom Nijsen

Stel je vraag aan Innovat(h)or Tom

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

NEW ENERGY OPLEIDINGEN

De energie verduur­zaamt in snel tempo en is een belang­rijk onder­deel geworden van onze economie. De productie van elek­tri­sche energie en warmte/koude is verschoven van oude klas­sieke produc­tie­cen­trales naar nieuwe/hernieuwbare bronnen. Maar nog belang­rijker wordt de beschik­baar­heid van deze nieuwe energie, we zullen andere tech­no­lo­gieën moeten aanwenden om onze motor draai­ende te houden!

Innovatieve labo’s

Met onze Energy Buil­ding’ en ons educa­tief Smart Grid labo, zullen we op kleine tot grote schaal het ener­gie­net­werk van de toekomst nu al kunnen gebruiken en de nodige talenten trainen. Aange­vuld met mobiele standen met de nieuwste verwarmings‐ en koel­tech­nieken, kunnen cursisten het volle­dige ener­gie­spec­trum onder de knie krijgen.

In de kijker

De energie transitie? Nieuwe kansen voor jou!

De globale ener­gie­tran­sitie heeft veel poten­tieel. Daar is iedereen het over eens. Het samen­vloeien van verschil­lende tech­no­lo­gieën daagt zowel onder­ne­mers als werk­ne­mers uit tot wend­baar­heid. Ontwik­ke­lingen zoals robo­ti­se­ring, nano­tech­no­logie, biotech­no­logie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit alle­maal versnellen.
De ener­gie­tran­sitie zal zowel onze ener­gie­con­sumptie, -productie & trans­port alsook onze verwarming/koeling en zelfs mobi­li­teit funda­men­teel veran­deren.

Blijven leren

Tech­no­lo­gi­sche evolutie gaat sneller dan ooit. Onze mindset moet veran­deren. We moeten denken in kansen en omarmen dat continue inves­teren in opleiden en leren een inte­graal onder­deel is van onze carrière.

Onderwijs in een kennissamenleving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidige en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send vermogen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2‑campus leidt dan ook mensen op als team­spe­lers en inno­va­tieve onder­ne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is digi­taal. IT slim gebruiken en produc­tief inzetten is een basis­voor­waarde voor goed func­ti­o­neren in de samen­le­ving en de werk­plek. Het brede aanbod IT‐opleidingen op de T2‑campus (en online) biedt je de kansen om je sterker te maken op vlak van digital skills.

Future Skills

Bij de T2‐oplei­dingen staat actief leren centraal. De trainer is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flexibel veran­de­ringen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte snacks” van 1 minuut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leer­video kan je je thuis  bekwamen, of je komt voor een work­shop naar de T2‑campus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2‐oplei­dingen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cursussen met diverse leer‐ en oefen­kansen in virtual reality en augmented reality. En dankzij het mobiel leren inte­greren we een grote flexi­bi­li­teit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2‐opleidingen worden verzorgd door inspi­re­rende trai­ners van zowel Syntra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange erva­ring in hun vak én een passie om jouw talent te ontwik­kelen.

Altijd laatste technologie

  • Grootste inno­vatie aanbod
  • Top trai­ners & vakex­perts
  • Inclu­sief future skills

TECHeco‐systeem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­no­logie bedrijven die zich samen met de T2‑campus willen enga­geren om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Bezoek ons Smart Microgrid Labo

Het unieke New Energy lab speelt in op nieuwe leren en biedt cursisten een plek om te ontdekken, te expe­ri­men­teren en te leren.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op hoogte van de laatste tech­no­logie ontwik­ke­lingen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

T2‐nieuwsbrief

1 + 10 =

T2‐nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2‑campus is een WOW‐campus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedrijven om tech­no­logie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp moti­veert het tech­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Je leert hoe je jouw concept op de juist manier in de markt zet en ontdek je hoe je een goed winst­model opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tijdens de TECHtalks word je door geïn­spi­reerde spre­kers en vakex­perten onder­ge­dom­peld in de laatste tech­no­lo­gisch ontwik­kelen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X