fbpx

New energy

Grootste aanbod New Energy opleidingen

Meer dan 70
opleidingen

Op de T2‑campus vind je het grootste oplei­dings­aanbod van NEW ENERGY in België.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends 

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

Innovat(h)or Tom Nijsen

Stel je vraag aan Innovat(h)or Tom

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

NEW ENERGY OPLEIDINGEN

De energie verduur­zaamt in snel tempo en is een belang­rijk onder­deel geworden van onze economie. De productie van elek­tri­sche energie en warmte/koude is verschoven van oude klas­sieke produc­tie­cen­trales naar nieuwe/hernieuwbare bronnen. Maar nog belang­rijker wordt de beschik­baar­heid van deze nieuwe energie, we zullen andere tech­no­lo­gieën moeten aanwenden om onze motor draai­ende te houden!

Innovatieve labo’s

Met onze ‘Energy Buil­ding’ en ons educa­tief Smart Grid labo, zullen we op kleine tot grote schaal het ener­gie­net­werk van de toekomst nu al kunnen gebruiken en de nodige talenten trainen. Aange­vuld met mobiele standen met de nieuwste verwarmings‐ en koel­tech­nieken, kunnen cursisten het volle­dige ener­gie­spec­trum onder de knie krijgen.

De energie transitie? Nieuwe kansen voor jou!

De globale ener­gie­tran­sitie heeft veel poten­tieel. Daar is iedereen het over eens. Het samen­vloeien van verschil­lende tech­no­lo­gieën daagt zowel onder­ne­mers als werk­ne­mers uit tot wend­baar­heid. Ontwik­ke­lingen zoals robo­ti­se­ring, nano­tech­no­logie, biotech­no­logie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit alle­maal versnellen.
De ener­gie­tran­sitie zal zowel onze ener­gie­con­sumptie, ‑productie & trans­port alsook onze verwarming/koeling en zelfs mobi­li­teit funda­men­teel veran­deren.

Blijven leren

Tech­no­lo­gi­sche evolutie gaat sneller dan ooit. Onze mindset moet veran­deren. We moeten denken in kansen en omarmen dat continue inves­teren in opleiden en leren een inte­graal onder­deel is van onze carrière.

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X