NEW MATERIALs

Grootste aanbod New Material opleidingen

Top aanbod aan nieuwe opleidingen

Op de T2-cam­pus vind je het groot­ste oplei­d­ingsaan­bod van NEW MATERIALS in Bel­gië.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends 

De resul­taat­gerichte T2‑opleidingen zijn alti­jd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baarheid.

#Fer­nan­do Pereira

Stel je vraag aan Innovat(h)or Fernando

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspir­erende pro­fes­sion­als met een sterk netwerk in hun spec­i­fieke tech­nolo­giesec­tor.

NEW MATERIALS OPLEIDINGEN

De energie ron­dom ons is aan een snel tem­po aan het ver­du­urza­men en is een enorm belan­grijk onderdeel gewor­den van onze economie. De pro­duc­tie van elek­trische energie en warmte/koude is ver­schoven van oude klassieke pro­duc­tiecen­trales naar nieuwe/hernieuwbare bron­nen. Maar nog belan­grijk­er wordt de beschik­baarheid van deze nieuwe energie, we zullen andere tech­nolo­gieën moeten aan­wen­den om onze “motor” draaiende te houden!

Innovatieve labo’s

Met onze ‘Ener­gy Build­ing’ en ons edu­catief Smart Grid labo, zullen we op kleine tot grote schaal het energien­etwerk van de toekomst nu al kun­nen gebruiken en de nodi­ge tal­en­ten trainen. Aange­vuld met mobiele standen met de nieuw­ste ver­warm­ings- en koel­tech­nieken, kun­nen cur­sis­ten het volledi­ge energiespec­trum onder de knie kri­j­gen.

In de kijker

De 4e industriële revolutie! Wat zijn jouw kansen?

De vierde indus­triële rev­o­lu­tie heeft veel poten­tieel. Daar is iedereen het over eens. Het samen­vloeien van ver­schil­lende indus­trieën daagt zow­el onderne­mers als werkne­mers uit tot wend­baarheid. Ontwik­kelin­gen zoals robo­tis­er­ing, nan­otech­nolo­gie, biotech­nolo­gie, 3D print­en, vir­tu­al real­i­ty en Inter­net of Things zullen dit alle­maal ver­snellen.
De 4e indus­triële rev­o­lu­tie zal de manier waarop we pro­duc­eren, con­sumeren en com­mu­niceren fun­da­menteel veran­deren.

Blijven leren

Tech­nol­o­gis­che evo­lu­tie gaat sneller dan ooit. Onze mind­set moet om! Meer denken in kansen en accepteren dat een con­tin­ue invester­ing in oplei­den en leren, een inte­graal onderdeel van onze car­rière wordt.

Onderwijs in een kennis­samen­leving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidi­ge en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send ver­mo­gen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2-cam­pus lei­dt dan ook mensen op als team­spel­ers en inno­vatieve onderne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is dig­i­taal. IT slim gebruiken en pro­duc­tief inzetten is een basisvoor­waarde voor goed func­tioneren in de samen­lev­ing en de werk­plek. Het brede aan­bod IT-oplei­din­gen op de T2-cam­pus (en online) biedt je de kansen om je sterk­er te mak­en op vlak van dig­i­tal skills.

Future Skills

Bij de T2-oplei­din­gen staat actief leren cen­traal. De train­er is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flex­i­bel veran­derin­gen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte “snacks” van 1 min­u­ut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leervideo kan je je thuis  bek­wa­men, of je komt voor een work­shop naar de T2-cam­pus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2-oplei­din­gen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cur­sussen met diverse leer- en oefenkansen in vir­tu­al real­i­ty en aug­ment­ed real­i­ty. En dankz­ij het mobiel leren inte­gr­eren we een grote flex­i­biliteit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2-oplei­din­gen wor­den ver­zorgd door inspir­erende train­ers van zow­el SYNTRA als de VDAB. Ieder met een jaren­lange ervar­ing in hun vak én een passie om jouw tal­ent te ontwikke­len.

Altijd laatste technologie

  • Groot­ste inno­vatie aan­bod
  • Top train­ers & vak­ex­perts
  • Inclusief future skills

TECHecosysteem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­nolo­giebedri­jven die zich samen met de T2‑campus willen engageren om tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen.

Bezoek ons New Materials Labo

Het unieke T2-kun­st­stoflab speelt in op NIEUWE LEREN en biedt cur­sis­ten een plek om te ont­dekken, te exper­i­menteren en te leren.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Bli­jf op hoogte van de laat­ste tech­nolo­gie ontwik­kelin­gen en onderne­mer­stips. En mis zek­er geen inter­es­sante TECHtalk.

T2-nieuwsbrief

4 + 4 =

T2-nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2-cam­pus is een ‘WOW-cam­pus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedri­jven om tech­nolo­gie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp motiveert het TECH­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Je leert hoe je jouw con­cept op de juiste manier in de markt zet en je ont­dekt hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tij­dens de TECHtalks word je door geïn­spireerde sprek­ers en vak­ex­perten onderge­dom­peld in de laat­ste tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X