fbpx

NEW MATERIALs

Grootste aanbod New Material opleidingen

Top aanbod aan nieuwe opleidingen

Op de T2‑campus vind je het grootste oplei­dings­aanbod van NEW MATERIALS in België.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends 

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

#Fernando Pereira

Stel je vraag aan Innovat(h)or Fernando

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

NEW MATERIALS OPLEIDINGEN

De energie rondom ons is aan een snel tempo aan het verduur­zamen en is een enorm belang­rijk onder­deel geworden van onze economie. De productie van elek­tri­sche energie en warmte/koude is verschoven van oude klas­sieke produc­tie­cen­trales naar nieuwe/hernieuwbare bronnen. Maar nog belang­rijker wordt de beschik­baar­heid van deze nieuwe energie, we zullen andere tech­no­lo­gieën moeten aanwenden om onze “motor” draai­ende te houden!

Innovatieve labo’s

Met onze ‘Energy Buil­ding’ en ons educa­tief Smart Grid labo, zullen we op kleine tot grote schaal het ener­gie­net­werk van de toekomst nu al kunnen gebruiken en de nodige talenten trainen. Aange­vuld met mobiele standen met de nieuwste verwarmings‐ en koel­tech­nieken, kunnen cursisten het volle­dige ener­gie­spec­trum onder de knie krijgen.

In de kijker

De 4e industriële revolutie! Wat zijn jouw kansen?

De vierde indu­striële revo­lutie heeft veel poten­tieel. Daar is iedereen het over eens. Het samen­vloeien van verschil­lende indu­strieën daagt zowel onder­ne­mers als werk­ne­mers uit tot wend­baar­heid. Ontwik­ke­lingen zoals robo­ti­se­ring, nano­tech­no­logie, biotech­no­logie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit alle­maal versnellen.
De 4e indu­striële revo­lutie zal de manier waarop we produ­ceren, consu­meren en commu­ni­ceren funda­men­teel veran­deren.

Blijven leren

Tech­no­lo­gi­sche evolutie gaat sneller dan ooit. Onze mindset moet om! Meer denken in kansen en accep­teren dat een continue inves­te­ring in opleiden en leren, een inte­graal onder­deel van onze carrière wordt.

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X