fbpx
Jobs
Jobs

vacature 

Breng jij inno­vatie in een stroom­ver­snel­ling?

In september 2018 opende de T2‑campus (www.T2‑campus.be), dé hotspot in Vlaan­deren voor oplei­dingen in elektro, IT, new energy & new mate­rials. Deze 24000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB en Educa­thor en is gelegen op het Thor Park te Genk. Onze missie is dat de T2‑campus TECH­talenten ontdekt, stimu­leert, ontwik­kelt en connec­teert voor méér TECH­car­ri­ères zodat bedrijven een innovatie‐ en groei­sprong kunnen maken.

Met 30 ICT lokalen en labs (gaming, program­matie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­grafie, video, (new) energy, …) is dit de perfecte locatie om een game‐changing inno­va­tie­pro­ject met inter­na­ti­o­nale weer­klank neer te zetten. Met die ambitie is het inno­va­tie­pro­ject reeds in volle uitrol. Om deze ambitie nog meer kracht te geven willen we over­gaan tot de aanwer­ving van een Chief Inno­va­tion Officer (CIO).

Nu reeds zetten wij sterke inno­va­tie­re­sul­taten neer en dat op basis van 3 funda­menten: content‐innovatie, metho­die­k­in­no­vatie (Leren 4.0) en onder­ne­mer­schap, en de connectie tussen de 3. Door jouw inspi­ratie, visie en sturing willen we het inno­va­tie­pro­ject in een stroom­ver­snel­ling brengen. 

De uitdaging

 • Je werkt je in in de inno­va­tie­visie van T2‑campus en in de verschil­lende lopende inno­va­tie­dos­siers,
 • Je bent de verbinder (connec­ting the dots) tussen de verschil­lende lopende inno­va­tie­pro­jecten en de Inno­vat­horen,
 • Je ziet de oppor­tu­ni­teiten van de verschil­lende lopende projecten, je weet ze te verbinden om zo te komen tot méér meer­waarde,
 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­leven in de tech­no­lo­gie­sector en indu­strie,
 • En op basis van dat alles vorm je een toekomst­visie en – aanpak, waarmee je het dage­lijks bestuur weet te over­tuigen.
 • Je geeft leiding aan de Innovat(h)oren en weet hen te inspi­reren en te sturen met je overall visie.
 • Je reali­seert de toekomst­visie door bijko­mende project­sub­si­dies, door samen­wer­kings­ak­koorden, door…..

Ons aanbod

 • Je krijgt een trek­kersrol in de T2‑campus, en zal deel uitmaken van het dage­lijks bestuur van de cvba T2‑campus

 • Een uitda­gende, voltijdse job in een orga­ni­satie die game‐changing is.

 • Een correcte verlo­ning met diverse extra­le­gale voor­delen.

 • De werk­plek is T2‑campus: Thor Park 8040,  3600 Genk

Jouw profiel

 •  Je komt uit het bedrijfs­leven en je hebt kennis en erva­ring in een tech­ni­sche of tech­no­lo­gi­sche sector.
 • Je bent gepas­si­o­neerd door talen­t­ont­wik­ke­ling en door techniek/technologie. Je bent gebeten door de snelle evolutie van tech­no­logie.
 • Je bent een inspi­re­rende leider en kan terug­blikken op een rele­vante erva­ring als leiding­ge­vende.
 • Je bent analy­tisch sterk en kan uit een veel­heid aan infor­matie een sterke visie en stra­tegie ontwik­kelen. Je weet daarbij te focussen.
 • Je persoon­lijk­heid wordt onder meer gety­peerd door een gezond even­wicht van mens‐ en resul­taats­ge­richt­heid, klant­ge­richt­heid en een hands‐on aanpak.
 • Je bent een geboren netwerker met een bestaand netwerk in de tech­no­lo­gie­sector.
 • Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contacten.
 • Je bent vlot en sterk in (monde­linge en schrif­te­lijke) commu­ni­catie.

  vacature 

  VDAB Limburg zoekt  een program­meur insteller CNC‐CAM

  Ben je vertrouwd met CAD/CAM en CNC‐programmatie? Heb je een grote inte­resse en voldoende kennis van indu­striële processen, mate­ri­alen en gereed­schappen om producten te maken met verspa­nende en addi­tieve tech­nieken en machines? Dan ben jij wellicht onze nieuwe instruc­teur ‘Program­meur insteller CNC‐CAM’ in het compe­ten­tie­cen­trum te Genk.

  Word VDAB‐instructeur ‘Program­meur insteller CNC‐CAM’. Deel jouw kennis, kwali­teiten en enthou­si­asme met werk­zoe­kenden en werkenden en leidt ze op tot vakmensen. Deel je erva­ring ook met collega’s en werk met hen samen in een boei­ende werk­om­ge­ving. En draag bij tot de kwali­teit die de VDAB nastreeft, elke dag weer.

  Wie zoeken we?

  Schrif­te­lijk examen binnen volgende vakken:

  Toege­paste wiskunde, theo­re­ti­sche mecha­nica, toege­paste mecha­nica, toege­paste infor­ma­tica, · Mate­ri­a­len­leer, CAD / CAM / CNC, produc­tie­tech­nieken, opspan­tech­nieken, mecha­ni­sche bewer­kings­tech­nieken, meten en contro­leren, plan­lezen, produc­tie­be­vor­de­ring, bedrijfs­or­ga­ni­satie, · zorg­sys­temen, veilig­heid. 

  Voor­waarden : in het bezit zijn van een bachelor diploma in een tech­ni­sche rich­ting en 1 jaar beroeps­er­va­ring als verspaner of bij gebrek aan het juiste diploma 5 jaar beroeps­er­va­ring als verspaner.

  Meer weten over werken bij de Vlaamse Over­heid? www​.werken​voor​vlaan​deren​.be

  Wat bieden we?

   

  Wat biedt de VDAB?

  • Boei­ende en geva­ri­eerde job in een team van enthou­si­aste colle­ga’s
  • Door­groei­mo­ge­lijk­heden
  • Voltijds bedien­den­con­tract
  • Bruto­loon : 3422,33 euro
  • Maal­tijd­che­ques van 7 euro per gewerkte dag
  • Groeps­ver­ze­ke­ring
  • Hospi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring en gratis woon‐werkverkeer bij gebruik open­baar vervoer
  • 35 dagen jaar­lijks verlof bij een voltijdse tewerk­stel­ling
  • We bieden je kansen om de tech­no­lo­gi­sche evolu­ties in je vakge­bied verder te blijven volgen.
  • Als instruc­teur blijf je in contact met de bedrijfs­we­reld, zo kan je jouw cursisten onder­steunen in het vinden van stages en werk.

  Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

   

  In het selec­tie­re­gle­ment vindt u meer infor­matie over de functie, de deel­ne­mings­voor­waarden en de selec­tie­pro­ce­dure. Neem dit aandachtig door voor u solli­ci­teert. Bewaar ook zelf een kopie van het selec­tie­re­gle­ment; zo hebt u steeds alle rele­vante infor­matie bij de hand tijdens het verdere verloop van de proce­dure.

   

  Solli­ci­teren kan tot 11 oktober via deze link:  
  https://​www​.vlaan​deren​.be/​v​a​c​a​t​u​r​e​s​/​i​n​s​t​r​u​c​t​e​u​r​-​v​e​r​s​p​a​ning

  De werk­plek is T2-*campus: Thor Park 8040,  3600 Genk

  Indien je bijko­mende uitleg over de functie‐inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

  Wim Van de Moortel, vakex­pert indu­strie 

  wim.​vandemoortel@​vdab.​be of 0486 61 50 72

   

  Spontane sollicitatie

  Hebben we op dit moment geen vacature die op jouw lijf geschreven is?  

  Uiteraard houden we altijd onze oren en ogen open voor TECHtalent dat ons team vandaag of morgen kan versterken.

  Ben jij het TECHtalent dat we zoeken?

  Overtuig ons door je sollicitatiebrief met uitgebreid CV te sturen/mailen naar:

  T2‑campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeulen – Campus­ma­nager Opera­tions – info@T2‑campus.be

  agsdix-fas fa-calendar-alt

  Events

  agsdix-fas fa-graduation-cap

  educa-
  thor

  Opleiding

  agsdix-smt2-local-library

  Nieuws

  agsdix-fas fa-chart-line

  onder-
  nemen

  agsdix-fas fa-user-cog

  Jobs

  L

  Pin It on Pinterest

  Deel dit
  X
  X
  X