fbpx
Jobs
Jobs

Spontane sollicitatie

Op dit moment zijn al onze vacatures ingevuld.  

Uiteraard houden we altijd onze oren en ogen open voor TECHtalent dat ons team vandaag of morgen kan versterken.

Ben jij het TECHtalent dat we zoeken?

Overtuig ons door je sollicitatiebrief met uitgebreid CV te sturen/mailen naar:

T2-campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeu­len – Campus­ma­na­ger Opera­ti­ons – info@t2-campus.be

vacature ingevuld

INNOVATHOR SMART TECHNOLOGY

Ben jij een kei in tech­niek en kijk je hals­rei­kend uit naar Indu­stry 4.0?
ICT is geen tover­woord voor jou, maar dage­lijkse reali­teit?

In septem­ber van dit jaar opent de t2-campus, dé hotspot in Vlaan­de­ren voor oplei­din­gen in elektro, IT, new energy & new mate­ri­als. Deze 24.000m² grote campus is een part­ner­schap tussen SYNTRA Limburg, VDAB, stad Genk en het Limburgse Onder­wijs en is gelegen op het Thor Park te Genk. Met 30 ICT lokalen en labs (gaming, program­ma­tie, design, 3D prin­ting, Virtual Reality, IT, foto­gra­fie, video, (new) energy, …) is dit de perfecte locatie om zowel secto­raal als cross-secto­raal inno­va­tieve oplei­din­gen en projec­ten te creëren. De Inno­vat­Hor Smart Tech­no­logy werkt in nauw overleg met de collega Inno­vat­Ho­ren ICT en Energy, busi­ness devel­o­pers en exper­ten van SYNTRA Limburg en VDAB.

De uitdaging

Als Inno­vat­Hor Smart Tech­no­logy denk je concep­ten uit inzake de nieuw­ste ontwik­ke­lin­gen in o.a. Indu­stry 4.0 en smart grids. Met een volle­dig Smart Factory Park ter jouwer beschik­king ontwik­kel je op de T2-campus nieuwe domei­nen en leer­om­ge­vin­gen in de tech­no­lo­gie­sec­tor, met focus op hernieuw­bare energie, productie­technologie en IoT (Indu­stry 4.0). Je helpt mee aan het reali­se­ren van nieuwe concep­ten die oplos­sin­gen bieden voor belang­rijke maat­schap­pe­lijke uitda­gin­gen op de arbeids­markt en in het bedrijfs­le­ven.

Mede door jouw input zorgen we voor een verhoogde instroom in tech­no­lo­gi­sche oplei­din­gen én wordt de inhoud van de oplei­din­gen beter afge­stemd op noden van bedrij­ven en op snelle tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lin­gen. Hier­door verhoogt de door­stroom van tech­ni­sche profie­len naar de arbeids­markt, waar­door de groei­kan­sen van onder­ne­min­gen verho­gen, en de econo­mi­sche groei in Limburg en omge­ving versnelt!

De verantwoordelijkheden

 • Je volgt de nieuw­ste trends en ontwik­ke­lin­gen in produ­cie­tech­no­lo­gie, (hernieuw­bare) energie, auto­ma­ti­se­ring en domo­tica.

 • Je bouwt een sterk netwerk uit met het bedrijfs­le­ven in de tech­no­lo­gie­sec­tor en indu­strie.

 •  Je zorgt voor de vertaal­slag van inno­va­tie en (opleidings)noden van bedrij­ven naar (opleidings)praktijk.

 • Je orga­ni­seert semi­na­ries en work­shops voor en door bedrij­ven.

 •  Je maakt kruis­be­stui­vin­gen tussen Smart Tech­no­logy en andere secto­ren.

 •  Je sluit samen­wer­kings­ak­koor­den af of werkt samen met sector­fond­sen, beroeps­or­ga­ni­sa­ties, (inter)professionele orga­ni­sa­ties en collega-oplei­dings­ver­strek­kers.

 • Je hebt dagda­ge­lijks contac­ten met trai­ners, klanten en part­ner­or­ga­ni­sa­ties om ons aanbod te opti­ma­li­se­ren en verder uit te bouwen.

Jouw profiel:

 •  Je hebt een master- of bache­lor diploma, of gelijk­waar­dig door erva­ring. Bij voor­keur in een tech­ni­sche of econo­mi­sche rich­ting.

 • Je hebt mini­maal 5 jaar bedrijfs­er­va­ring in een produc­tie tech­no­lo­gi­sche werk­om­ge­ving.

 • Je hebt een uitge­breide tech­ni­sche exper­tise inzake auto­ma­ti­se­ring en toege­paste ICT.

 •  Je bent een geboren netwer­ker met een bestaand netwerk in de tech­no­lo­gie­sec­tor.

 •  Je neemt initi­a­tief en legt gemak­ke­lijk nieuwe contac­ten.

 •  Je hebt geen 9–5 menta­li­teit en bent uiterst gedre­ven.

 •  Je bent crea­tief en wil graag nieuwe marktthema’s onder­zoe­ken en uitwer­ken.

 •  Je hebt een uitge­spro­ken commer­ci­ële drive.

 • Je bent commu­ni­ca­tief zeer vaardig zowel monde­ling als schrif­te­lijk.

 •  Je bent een trend­wat­cher en gebeten door tech­no­lo­gie, Indu­strie 4.0 en smart grids.

Wij bieden:

Een voltijdse betrek­king van onbe­paalde duur op een unieke locatie! Een afwis­se­lende en dyna­mi­sche job waarbij er dage­lijks nieuwe uitda­gin­gen zijn en je de vrij­heid krijgt om je onder­ne­mer­schap te tonen. Daar­naast bieden wij een compe­ti­tief sala­ris­pak­ket met extra­le­gale voor­de­len en maak je deel uit van de T2-commu­nity van gedre­ven en gemo­ti­veerde collega’s waar een aange­name werk­sfeer heerst.

! Je kan niet meer solliciteren voor deze functie. Ze is ondertussen ingevuld !

 

Overtuig ons door vandaag nog je sollicitatiebrief met uitgebreid CV te sturen/mailen naar:

T2-campus – Thor Park 8040, tav Stef Vermeu­len – Campus­ma­na­ger Opera­ti­ons – info@t2-campus.be

vacatures ingevuld

VDAB Limburg zoekt twee secto­raal bemid­de­laars voor de sector indu­strie.

Bege­leid je graag werk­zoe­ken­den door­heen hun zoek­tocht naar de meest geschikte job in de sector indu­strie en/of door­heen hun oplei­dingstra­ject? Heb je inte­resse in de sector indu­strie en de bijho­rende (tech­ni­sche) oplei­din­gen? Werk je graag mee aan collec­tieve acties? Wil je verder een meer­waarde bete­ke­nen voor onze klant én de maat­schap­pij?

Dan ben jij misschien de geschikte kandi­daat voor dit provin­ci­ale team.

Hier­naast willen we ook een werf­re­serve aanleg­gen om snel in te kunnen spelen op even­tu­ele nieuwe noden in de ganse provin­cie.

 De uitdaging

Als secto­raal bemid­de­laar indu­strie met focus op traject­be­ge­lei­ding bemid­del je tussen werk­ge­ver en werk­zoe­kende / werk­ne­mer, met het oog op een duur­zame tewerk­stel­ling. Hierbij maak je gebruik van een goede mix van commu­ni­ca­tie­ka­na­len en bestaande tools. Je komt terecht in een team met 15 collega’s aange­stuurd door team­lei­der Anita Grose­mans.

Je voor­naamste taken:

 • Je maakt bij de werk­zoe­kende een inschat­ting van de afstand tot de arbeids­markt in functie van het voor­zien van de passende dienstverlening/opleiding. Je bege­leidt hem bij het in kaart brengen van zijn compe­ten­ties.
 • Je zet maxi­maal in op het stimu­le­ren van de zelf­red­zaam­heid van je klant door de klant zelf aan het werk te zetten. In het kader van actief en conse­quent bemid­de­len regi­streer je elk initi­a­tief. Je zorgt voor een slui­tend dossier in Mijn Loop­baan.
 • Je gebruikt tijde­lijke en minder duur­zame tewerk­stel­ling en oplei­din­gen als opstap naar duur­zame tewerk­stel­ling.
 • Je staat in voor beheer en invul­ling van vaca­tu­res in de sector. Je onder­steunt de werk­ge­ver bij de opmaak van het gevraagde compe­ten­tie­pro­fiel en van het oplei­dings­plan, in overleg met de verschil­lende betrok­ken partijen.
 • Je werkt nauw samen met bemid­de­laars uit verschil­lende sector­pun­ten, met instruc­teurs, consu­len­ten van je team en andere teams (inclu­sief de part­ners binnen T2). Je bewaakt een goede onder­linge commu­ni­ca­tie in functie van een opti­male dienst­ver­le­ning naar de klant en neemt deel aan over­leg­mo­men­ten.
 • Je werkt mee aan secto­rale corpo­rate info´s en geeft zelf ook collec­tieve info´s aan werk­zoe­ken­den. Je werkt mee aan beurzen en evene­men­ten.
 • Je bouwt actief aan een eigen netwerk binnen de sector indu­strie, zowel op vlak van bedrij­ven, onder­wijs­in­stel­lin­gen als andere spelers.

Als secto­raal bemid­de­laar met focus op bege­lei­ding rich­ting oplei­ding zal je instaan voor het bepalen en bege­lei­den van het traject naar werk van werk­zoe­ken­den van de sector indu­strie. Je komt terecht in een team met 14 collega’s aange­stuurd door team­lei­der Tony Elen.

Je voor­naamste taken:

 • Je verzorgt de toelei­ding naar diverse oplei­din­gen in de sector.
 • Je volgt de klanten in oplei­ding op.
 • Je bemid­delt klanten tijdens en na de oplei­ding.
 • Je zoekt mee naar je stages en je bege­leidt stages voor klanten in oplei­ding.
 • Je staat in voor beheer en invul­ling van vaca­tu­res in de sector.

In het kader van de nieuwe orga­ni­sa­tie­struc­tuur kunnen beide taak­in­hou­den uitge­breid worden met bijko­mende taken.

De verantwoordelijkheden

 

Op de uiter­ste inschrij­vings­da­tum voldoe je aan onder­staande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een bachel­or­di­ploma of een ander diploma of getuig­schrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse over­heid [1].

Of

 • J e bent in het bezit van een erva­rings­be­wijs van arbeids­con­su­lent. Wanneer je een erva­rings­be­wijs hebt, dan duid je bij het online solli­ci­te­ren aan dat je hoogst behaalde diploma ‘bache­lor’ is en je voegt een kopie van je erva­rings­be­wijs toe aan je solli­ci­ta­tie.

Je kunt ook deel­ne­men aan de selec­tie­pro­ce­dure indien je binnen­kort afstu­deert en binnen de 3 maanden na de uiter­ste inschrij­vings­da­tum (16 juli 2019) het gevraagde diploma behaalt Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indienst­tre­ding je diploma effec­tief behaald hebt.

Je kunt deel­ne­men via hori­zon­tale mobi­li­teit als je op de uiter­ste inschrij­vings­da­tum voldoet aan de volgende voor­waarde:

Je bent contrac­tu­eel tewerk­ge­steld binnen de dien­sten van de Vlaamse over­heid in een betrek­king met een sala­ris­schaal of gelde­lijke loop­baan die over­een­stemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie

Wie als ambte­naar een contrac­tu­ele functie opneemt, krijgt een arbeids­over­een­komst en krijgt ambts­halve onbe­taald verlof voor een bepaalde periode (zie Vlaan­de­ren Intern voor meer info).

Opgelet, het opnemen van een contrac­tu­ele functie als ambte­naar heeft belang­rijke gevol­gen op het vlak van de sociale zeker­heid:

 • In prin­cipe ben je tijdens de eerste twaalf maanden niet gedekt door de ziek­te­ver­ze­ke­ring omdat je een wacht­tijd moet vervul­len, maar in bepaalde geval­len word je vrij­ge­steld van die wacht­tijd (vb. je bent al minstens een jaar ambte­naar en je neemt onbe­taald verlof als ambte­naar om een contrac­tu­ele functie op te nemen).
 • Vraag na bij je zieken­fonds of je aan de voor­waar­den voldoet om vrij­ge­steld te worden.
 • Er zijn ook gevol­gen voor je pensi­oen. Voor meer info over jouw concrete situ­a­tie, contac­teer PDOS op het gratis nummer 1765.

[1] Als je je diploma in het buiten­land behaalde, moet je bij aanwer­ving een attest van de Vlaamse over­heid kunnen voor­leg­gen waaruit blijkt dat je diploma gelijk­waar­dig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvra­gen bij NARIC-Vlaan­de­ren: http://www.ond.vlaanderen.be/naric

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Neder­lands, moet je bij aanwer­ving aanto­nen geslaagd te zijn in een taal­exa­men “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 Wij bieden

 • Je komt terecht in een dyna­mi­sche orga­ni­sa­tie die oog heeft voor inno­va­tie en die een perma­nente verbe­te­ring van de dienst­ver­le­ning nastreeft.
 • Je krijgt ruime moge­lijk­he­den wat vorming, bijscho­ling en onder­steu­ning met moderne ICT-midde­len betreft.
 • Je werk­druk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspan­nin­gen gele­verd om het werk zo opti­maal moge­lijk te combi­ne­ren met de privé­si­tu­a­tie: zo bieden wij je 35 dagen vakan­tie per jaar en een systeem van glij­dende werk­tij­den.
 • Je woon-werk­ver­keer met het open­baar vervoer en je hospi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring zijn gratis.
 • Alle perso­neels­le­den ontvan­gen maal­tijd­che­ques (per gewerkte dag).
 • Je wordt aange­wor­ven in de graad van deskun­dige (rang B1) met de bijho­rende sala­ris­schaal B111. Anci­ën­ni­teit verwor­ven bij over­heids­dien­sten wordt geva­lo­ri­seerd. Klik hier voor extra infor­ma­tie over arbeids­voor­waar­den.
 • Je krijgt een contract van onbe­paalde duur.
 • Rele­vante beroeps­er­va­ring in de private sector of als zelf­stan­dige kan worden erkend door de lijn­ma­na­ger op basis van de func­tie­ve­r­eis­ten en kan tot maxi­maal 7 jaar verloond worden. Je aanvangs­sa­la­ris is mini­maal 2372,59 euro (bruto­maand­sa­la­ris, aange­past aan de huidige index), regle­men­taire toela­gen niet inbe­gre­pen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je netto­sa­la­ris bere­ke­nen, aange­past aan je indi­vi­du­ele situ­a­tie.
 • Als je solli­ci­teert via hori­zon­tale mobi­li­teit, wordt de functie opge­no­men ten laatste 3 maanden na datum van de selec­tie­be­slis­sing.
 • Deze selec­tie­pro­ce­dure verloopt via een objec­tief wervings­sys­teem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedin­gen naar een statu­taire bevor­de­rings­func­tie of naar een statu­taire functie via de hori­zon­tale mobi­li­teit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Over­heid? www.werkenvoorvlaanderen.be

! Je kan niet meer solliciteren voor deze functie. Ze is ondertussen ingevuld !

Ben jij de geknipte persoon voor deze uitdaging?

 

Je solli­ci­ta­tie met CV én moti­va­tie­brief moet ons ten laatste op 16 juli 2019 berei­ken, online via boven­staande link. Om je solli­ci­ta­tie te kunnen indie­nen, moet je zowel een CV als een moti­va­tie­brief toevoe­gen aan je solli­ci­ta­tie. Zorg best dat je beide docu­men­ten klaar en bewaard hebt op je pc alvo­rens op de link te klikken. 

De jury­ge­sprek­ken staan gepland op 5, 7, 9 en 12 augus­tus 2019.

Meer infor­ma­tie over de selec­tie­pro­ce­dure kan je terug­vin­den in het selec­tie­re­gle­ment. Bij een groot aantal kandi­da­ten worden volgende crite­ria van prese­lec­tie gehan­teerd: aanwe­zig­heid van een verzorgd CV, gegronde moti­va­tie, passend in de orga­ni­sa­tie­cul­tuur, rele­vante werk­er­va­ring, speci­fieke func­tie­ve­r­eis­ten.

Indien je bijko­mende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Els Lambrichts, manager indu­strie

Els.lambrichts@vdab.beof 0473 23 97 00

Anita Grose­mans, team­lei­der indu­strie

Anita.grosemans@vdab.be of 011 45 66 10 of 0498 94 57 43

Tony Elen, team­lei­der indu­strie

Tony.elen@vdab.be of 089 30 98 31

 

Indien je bijko­mende uitleg over de selec­tie­pro­ce­dure en deel­ne­mings­voor­waar­den wenst, kun je contact opnemen met:

Maxi Hanquier, HR-consu­lent

Maxi.hanquier@vdab.be of 011 26 07 03

 

 

Solli­ci­te­ren met CV
Moti­va­tie­brief toevoe­gen
Solli­ci­ta­ties tot en met 16 juli 2019
Vermeld de refe­ren­tie: PS 14569

 

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X