fbpx

ESF‑project Imaginnovation – T2‑campus

Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion I: 634.198,51 euro
Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion II: 1.035.837 euro

SYNTRA Limburg, VDAB en de Stad Genk – namens het Limburgse onder­wijs – bouwen de T2‑campus op het Thor­park in Genk. Om inhou­de­lijke invul­ling te geven aan dit impo­sante gebouw, werken de verschil­lende part­ners, met de finan­ciële steun van het ESF, samen aan het project ‘Imag­in­no­va­tion’.

De T2‑campus wordt een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt. De verschil­lende part­ners brengen daarom hun speci­fieke exper­tise op vlak van oplei­dingen, arbeids­markt en tech­no­logie samen om de kloof tussen vraag en aanbod van TECH­talent te verkleinen. De doel­stel­ling van Imag­in­no­va­tion is dan ook drie­ledig:
  1. Educa­tion of tomorrow
    Inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen voor leer­lingen, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden en onder­ne­mers. 
  1. Inno­vatie in leer­me­tho­diek
    Voor de oplei­dingen worden inno­va­tieve leer­me­tho­dieken ontwik­keld, waar­door de trainee zijn persoon­lijke leer­tra­ject zal kunnen samen­stellen. 
  1. Broeikas voor onder­ne­mer­schap
    De T2‑campus wil onder­ne­mer­schap en onder­ne­mingszin stimu­leren, door in te zetten op de creatie van een ‘broeikas’.

1) Education of tomorrow

Imag­in­no­va­tion wil inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen creëren en aanbieden, om tege­moet te komen aan de bedrijfs­uit­da­gingen van vandaag en morgen. Om de kost­bare compe­ten­ties van de toekomst in kaart te brengen, treden we in gesprek met de bedrijfs­we­reld. De gefor­mu­leerde noden en uitda­gingen worden vertaald naar vernieu­wende en gerichte oplei­dingen. Dit zorgt voor de uitstroom van profielen met een waar­devol kennis‐ en compe­ten­tie­pakket, waar­door ze meteen inzet­baar zijn op de arbeids­markt en nieuwe tech­nieken en tech­no­lo­gieën vlot geïm­ple­men­teerd kunnen worden op de werk­vloer.

Om de informatie‐uitwisseling vlot te laten verlopen, hebben we het T2‑ecosysteem opgezet. Dit houdt in dat bedrijven uit verschil­lende sectoren de weder­zijdse samen­wer­king aangaan met Imag­in­no­va­tion en de T2‑campus, via de onder­te­ke­ning van een charter. Het gaat voor­na­me­lijk over onder­ne­mingen in de sectoren elektro, IT, new energy en new mate­rials. Naast een breed aanbod basis­op­lei­dingen, willen we immers speci­fiek inzetten op de tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen binnen deze vier sectoren. Die vertalen we dan in een state‑of‑the‑art didac­ti­sche infra­struc­tuur en aange­past vormings­aanbod.

Al meer dan 80 bedrijven en orga­ni­sa­ties enga­geren zich om samen met de T2‑campus tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen!

2) Innovatie in leermethodiek

Niet enkel de inhoud van de oplei­dingen is inno­va­tief, maar ook de manier van aanpakken. Het inno­va­tie­team van Imag­in­no­va­tion werkt immers aan vernieu­wende leer­me­tho­dieken die een leer­tra­ject op maat moge­lijk maken. Het is de bedoe­ling dat een trainee op een flexi­bele manier een persoon­lijk leer­tra­ject kan samen­stellen, met enkel die elementen waar hij/zij nood aan heeft en met de leer­vorm die hem/haar het best past. Hier­voor wordt ook gekeken naar minder tradi­ti­o­nele leer­ma­nieren, zoals blended learning, AR en VR, e‑learning en MOOC.

3) Broeikas voor ondernemerschap

Om onder­ne­mer­schap en onder­ne­mingszin aan te moedigen zet Imag­in­no­va­tion in op de creatie van een broeikas, waarbij ideeën gezien worden als kiemen die in de juiste omstan­dig­heden kunnen uitgroeien tot volwaar­dige onder­ne­mersi­deeën.

De broeikas is een laag­drem­pe­lige en veilige omge­ving om aan de slag te gaan met slui­me­rende onder­ne­mersi­deeën. Trai­nees krijgen hier de moge­lijk­heid om hun idee verder uit te werken onder bege­lei­ding van de groei­coach. Moge­lijk worden hier ook linken gelegd met andere onder­ne­mende trai­nees die actief zijn in andere sectoren (cross‐overs).

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X