fbpx
Imag­in­no­va­tion
Imag­in­no­va­tion

ESF‑project Imaginnovation – T2‑campus

Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion I: 634.198,51 euro
Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion II: 1.035.837 euro

SYNTRA Limburg, VDAB en de Stad Genk – namens het Limburgse onder­wijs – bouwen de T2‑campus op het Thor­park in Genk. Om inhou­de­lijke invul­ling te geven aan dit impo­sante gebouw, werken de verschil­lende part­ners, met de finan­ciële steun van het ESF, samen aan het project ‘Imag­in­no­va­tion’.

De T2‑campus wordt een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt. De verschil­lende part­ners brengen daarom hun speci­fieke exper­tise op vlak van oplei­dingen, arbeids­markt en tech­no­logie samen om de kloof tussen vraag en aanbod van TECH­talent te verkleinen. De doel­stel­ling van Imag­in­no­va­tion is dan ook drie­ledig:
  1. Educa­tion of tomorrow
    Inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen voor leer­lingen, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden en onder­ne­mers. 
  1. Inno­vatie in leer­me­tho­diek
    Voor de oplei­dingen worden inno­va­tieve leer­me­tho­dieken ontwik­keld, waar­door de trainee zijn persoon­lijke leer­tra­ject zal kunnen samen­stellen. 
  1. Broeikas voor onder­ne­mer­schap
    De T2‑campus wil onder­ne­mer­schap en onder­ne­mingszin stimu­leren, door in te zetten op de creatie van een ‘broeikas’.

1) Education of tomorrow

Imag­in­no­va­tion wil inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen creëren en aanbieden, om tege­moet te komen aan de bedrijfs­uit­da­gingen van vandaag en morgen. Om de kost­bare compe­ten­ties van de toekomst in kaart te brengen, treden we in gesprek met de bedrijfs­we­reld. De gefor­mu­leerde noden en uitda­gingen worden vertaald naar vernieu­wende en gerichte oplei­dingen. Dit zorgt voor de uitstroom van profielen met een waar­devol kennis‐ en compe­ten­tie­pakket, waar­door ze meteen inzet­baar zijn op de arbeids­markt en nieuwe tech­nieken en tech­no­lo­gieën vlot geïm­ple­men­teerd kunnen worden op de werk­vloer.

Om de informatie‐uitwisseling vlot te laten verlopen, hebben we het T2‑ecosysteem opgezet. Dit houdt in dat bedrijven uit verschil­lende sectoren de weder­zijdse samen­wer­king aangaan met Imag­in­no­va­tion en de T2‑campus, via de onder­te­ke­ning van een charter. Het gaat voor­na­me­lijk over onder­ne­mingen in de sectoren elektro, IT, new energy en new mate­rials. Naast een breed aanbod basis­op­lei­dingen, willen we immers speci­fiek inzetten op de tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen binnen deze vier sectoren. Die vertalen we dan in een state‑of‑the‑art didac­ti­sche infra­struc­tuur en aange­past vormings­aanbod.

Al meer dan 80 bedrijven en orga­ni­sa­ties enga­geren zich om samen met de T2‑campus tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen!

2) Innovatie in leermethodiek

Niet enkel de inhoud van de oplei­dingen is inno­va­tief, maar ook de manier van aanpakken. Het inno­va­tie­team van Imag­in­no­va­tion werkt immers aan vernieu­wende leer­me­tho­dieken die een leer­tra­ject op maat moge­lijk maken. Het is de bedoe­ling dat een trainee op een flexi­bele manier een persoon­lijk leer­tra­ject kan samen­stellen, met enkel die elementen waar hij/zij nood aan heeft en met de leer­vorm die hem/haar het best past. Hier­voor wordt ook gekeken naar minder tradi­ti­o­nele leer­ma­nieren, zoals blended learning, AR en VR, e‑learning en MOOC.

3) Broeikas voor ondernemerschap

Om onder­ne­mer­schap en onder­ne­mingszin aan te moedigen zet Imag­in­no­va­tion in op de creatie van een broeikas, waarbij ideeën gezien worden als kiemen die in de juiste omstan­dig­heden kunnen uitgroeien tot volwaar­dige onder­ne­mersi­deeën.

De broeikas is een laag­drem­pe­lige en veilige omge­ving om aan de slag te gaan met slui­me­rende onder­ne­mersi­deeën. Trai­nees krijgen hier de moge­lijk­heid om hun idee verder uit te werken onder bege­lei­ding van de groei­coach. Moge­lijk worden hier ook linken gelegd met andere onder­ne­mende trai­nees die actief zijn in andere sectoren (cross‐overs).

agsdix-fas fa-calendar-alt

Events

agsdix-fas fa-graduation-cap

educa-
thor

Opleiding

agsdix-smt2-local-library

Nieuws

agsdix-fas fa-chart-line

onder-
nemen

agsdix-fas fa-user-cog

Jobs

L

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X