fbpx

ESF‑project Imaginnovation – T2‑campus

Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion I: 634.198,51 euro
Bijdrage vanuit ESF Imag­in­no­va­tion II: 1.035.837 euro

Het project ‘IMAGINNOVATION’ wil de T2‑campus laten uitgroeien tot dé inspi­re­rende leer­plek voor tech­niek en tech­no­logie. De project­part­ners SYNTRA Limburg, VDAB en de Stad Genk bundelen hun exper­tise op het vlak van oplei­dingen, arbeids­markt en tech­no­logie voor meer en duur­zame tewerk­stel­ling in tech­niek en tech­no­logie. Centraal staat het ontdekken, stimu­leren en ontwik­kelen van talenten, en het connec­teren met de bedrijfs­we­reld.

Hier­voor worden de volgende drie project­ac­ties uitge­voerd:  

1. Educa­tion of tomorrow

IMAGINNOVATION wil inno­va­tieve tech­ni­sche oplei­dingen creëren en aanbieden, om tege­moet te komen aan de bedrijfs­uit­da­gingen van vandaag en morgen.

In overleg met de bedrijfs­we­reld worden de compe­ten­ties van de toekomst in kaart gebracht en vervol­gens vertaald naar vernieu­wende oplei­dingen.  Dit moet resul­teren in een uitstroom van profielen met kennis en compe­ten­ties die meteen ingezet kunnen worden op de arbeids­markt.  De wissel­wer­king met de bedrijfs­we­reld wordt verze­kerd door het T2 ecosys­teem waarin bedrijven van verschil­lende sectoren de samen­wer­king aangaan met IMAGINNOVATION en de T2 Campus. Meer dan 100 bedrijven en orga­ni­sa­ties, voor­na­me­lijk uit de sectoren elektro, IT, New Engergy en New Mate­rials enga­geerden zich via een charter om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

2. Inno­vatie in leer­me­tho­diek

Voor de oplei­dingen worden inno­va­tieve leer­me­tho­dieken ontwik­keld. Zo zal naast inhoud ook de aanpak inno­va­tief zijn.

Het inno­va­tie­team van IMAGINNOVATION werkt aan vernieu­wende leer­me­tho­dieken die een leer­tra­ject op maat moge­lijk maken. Het is de bedoe­ling dat een trainee op een flexi­bele manier een persoon­lijk leer­tra­ject kan samen­stellen, met enkel die elementen waar hij/zij nood aan heeft en met de leer­vorm die hem/haar het best past. Hier­voor wordt ingezet op inno­va­tieve leer­me­thodes   zoals blended learning, AR en VR, e‑learning en MOOC.

3. Broeikas voor onder­ne­mer­schap

In een ‘broeikas’ wordt de zin voor onder­nemen aange­moe­digd en cross‐overs gesti­mu­leerd.

De broeikas is een laag­drem­pe­lige en veilige omge­ving om aan de slag te gaan met slui­me­rende onder­ne­mersi­deeën en die laten uitgroeien tot volwaar­dige en haal­bare onder­ne­mingen. Trai­nees krijgen hier de moge­lijk­heid om hun idee verder uit te werken onder bege­lei­ding van de groei­coach. Om cross‐overs te stimu­leren wordt ook de moge­lijk­heid geboden om linken te leggen met andere onder­ne­mende trai­nees actief in andere sectoren.

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X