Imag­in­no­va­tion
Imag­in­no­va­tion

ESF‑project Imaginnovation – T2‑campus

Bij­drage vanu­it ESF Imag­in­no­va­tion I: 634.198,51 euro
Bij­drage vanu­it ESF Imag­in­no­va­tion II: 1.035.837 euro

SYNTRA Lim­burg, VDAB en de Stad Genk — namens het Lim­burgse onder­wi­js — bouwen de T2‑campus op het Thor­park in Genk. Om inhoudelijke invulling te geven aan dit imposante gebouw, werken de ver­schil­lende part­ners, met de finan­ciële ste­un van het ESF, samen aan het project ‘Imag­in­no­va­tion’.

De T2‑campus wordt een inspir­erende plek die tech­nolo­gie ademt. De ver­schil­lende part­ners bren­gen daarom hun spec­i­fieke exper­tise op vlak van oplei­din­gen, arbei­ds­markt en tech­nolo­gie samen om de kloof tussen vraag en aan­bod van TECH­talent te verkleinen. De doel­stelling van Imag­in­no­va­tion is dan ook drieledig:
  1. Edu­ca­tion of tomor­row
    Inno­vatieve tech­nis­che oplei­din­gen voor leer­lin­gen, werkne­mers, werk­zoek­enden en onderne­mers. 
  1. Inno­vatie in leer­method­iek
    Voor de oplei­din­gen wor­den inno­vatieve leer­method­ieken ontwikkeld, waar­door de trainee zijn per­soon­lijke leer­tra­ject zal kun­nen samen­stellen. 
  1. Broeikas voor onderne­mer­schap
    De T2-cam­pus wil onderne­mer­schap en onderne­m­ingszin stim­uleren, door in te zetten op de cre­atie van een ‘broeikas’.

1) Education of tomorrow

Imag­in­no­va­tion wil inno­vatieve tech­nis­che oplei­din­gen creëren en aan­bieden, om tege­moet te komen aan de bedri­jf­suit­dagin­gen van van­daag en mor­gen. Om de kost­bare com­pe­ten­ties van de toekomst in kaart te bren­gen, tre­den we in gesprek met de bedri­jf­swereld. De gefor­muleerde noden en uitdagin­gen wor­den ver­taald naar vernieuwende en gerichte oplei­din­gen. Dit zorgt voor de uit­stroom van profie­len met een waarde­vol ken­nis- en com­pe­ten­tiepakket, waar­door ze meteen inzetbaar zijn op de arbei­ds­markt en nieuwe tech­nieken en tech­nolo­gieën vlot geïm­ple­menteerd kun­nen wor­den op de werkvlo­er.

Om de infor­matie-uitwissel­ing vlot te lat­en ver­lopen, hebben we het T2‑ecosysteem opgezet. Dit houdt in dat bedri­jven uit ver­schil­lende sec­toren de wed­erz­i­jdse samen­werk­ing aan­gaan met Imag­in­no­va­tion en de T2‑campus, via de onderteken­ing van een char­ter. Het gaat voor­namelijk over onderne­min­gen in de sec­toren elek­tro, IT, new ener­gy en new mate­ri­als. Naast een breed aan­bod basiso­plei­din­gen, willen we immers spec­i­fiek inzetten op de tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen bin­nen deze vier sec­toren. Die ver­tal­en we dan in een state‑of‑the‑art didac­tis­che infra­struc­tu­ur en aangepast vorm­ingsaan­bod.

Al meer dan 80 bedri­jven en organ­isaties engageren zich om samen met de T2‑campus tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen!

2) Innovatie in leermethodiek

Niet enkel de inhoud van de oplei­din­gen is inno­vatief, maar ook de manier van aan­pakken. Het inno­vati­eteam van Imag­in­no­va­tion werkt immers aan vernieuwende leer­method­ieken die een leer­tra­ject op maat mogelijk mak­en. Het is de bedoel­ing dat een trainee op een flex­i­bele manier een per­soon­lijk leer­tra­ject kan samen­stellen, met enkel die ele­menten waar hij/zij nood aan heeft en met de leer­vorm die hem/haar het best past. Hier­voor wordt ook gekeken naar min­der tra­di­tionele leer­manieren, zoals blend­ed learn­ing, AR en VR, e‑learning en MOOC.

3) Broeikas voor ondernemerschap

Om onderne­mer­schap en onderne­m­ingszin aan te moedi­gen zet Imag­in­no­va­tion in op de cre­atie van een broeikas, waar­bij ideeën gezien wor­den als kiemen die in de juiste omstandighe­den kun­nen uit­groeien tot vol­waardi­ge onderne­mer­sideeën.

De broeikas is een laag­drem­pelige en veilige omgev­ing om aan de slag te gaan met sluimerende onderne­mer­sideeën. Trainees kri­j­gen hier de mogelijkheid om hun idee verder uit te werken onder begelei­d­ing van de groe­icoach. Mogelijk wor­den hier ook linken gelegd met andere onderne­mende trainees die actief zijn in andere sec­toren (cross-overs).

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X