IT

Grootste aanbod IT opleidingen

Meer dan 170
opleidingen

Op de T2 cam­pus hebben we een breed aan­bod van IT-oplei­din­gen uit­gew­erkt

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends

De resul­taat­gerichte T2‑opleidingen zijn alti­jd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baarheid.

#Innovat(h)or Dirk Vrancken

Stel je vraag aan Dirk

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspir­erende pro­fes­sion­als met een sterk netwerk in hun spec­i­fieke tech­nolo­giesec­tor.

IT OPLEIDINGEN

Op de T2-cam­pus kan je terecht voor prak­tijkgerichte oplei­din­gen in de gebieden van Soft­ware ontwik­kel­ing, Ana­lyt­ics, Sys­teem­be­heer, Cloud, IoT, Project Man­age­ment, Drone en Gam­ing.

Digitale vaardigheden

Naast de échte IT oplei­din­gen, bieden we ook een breed gam­ma aan oplei­din­gen rond Dig­i­tale Vaardighe­den.

Innovatieve labs

We hebben een breed dat inspeelt op belan­grijke inno­vaties bin­nen de IT sec­tor zoals Blockchain, Big Data en IoT. We vol­gen con­tinu de nieuwe trends en passen ons aan­bod erop aan.

In de kijker

Word Blockchain Developer!

De toekomst is natu­urlijk niet te voor­spellen, maar als blockchain bli­jft ontwikke­len zoals het nu doet, kan het onze economie com­pleet op z’n kop zetten. Hier­door is er nood aan veel en goede Blockchain Devel­op­ers. Kom deze nieuwe unieke inno­vatieve oplei­d­ing vol­gen waarin je leert Blockchain te door­gron­den. Na deze oplei­d­ing kan je zelf een Blockchain toepass­ing bouwen. Denk dan aan toepassin­gen in de finan­ciële sec­tor, logistiek, zorg, enz … Experten van Accen­ture en TheLedger komen jul­lie alle geheimen vertellen van deze boeiende tech­nolo­gie.

Programmeren kan iedereen!

Wil je gratis een oplei­d­ing vol­gen in dig­i­tale tech­nolo­gie? Kom dan naar BeCode op de T2-cam­pus. Je leert web- en mobiele appli­caties bouwen tij­dens een gratis oplei­d­ing van 7 maan­den. Het klinkt miss­chien ingewikkeld maar je zal zien, daar ben je zo mee weg! Schri­jf je nu in »

EU Code Week

Van 6 tot 21 okto­ber doet de T2-cam­pus mee aan de EU Code Week. Met een spec­i­fieke focus op Lim­burgse scholen leren we op een leuke en boeiende manier pro­gram­meren en werken we aan dig­i­tale gelet­ter­d­heid.

Onderwijs in een kennissamenleving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidi­ge en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send ver­mo­gen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2-cam­pus lei­dt dan ook mensen op als team­spel­ers en inno­vatieve onderne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is dig­i­taal. IT slim gebruiken en pro­duc­tief inzetten is een basisvoor­waarde voor goed func­tioneren in de samen­lev­ing en de werk­plek. Het brede aan­bod IT-oplei­din­gen op de T2-cam­pus (en online) biedt je de kansen om je sterk­er te mak­en op vlak van dig­i­tal skills.

Future Skills

Bij de T2-oplei­din­gen staat actief leren cen­traal. De train­er is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flex­i­bel veran­derin­gen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte “snacks” van 1 min­u­ut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leervideo kan je je thuis  bek­wa­men, of je komt voor een work­shop naar de T2-cam­pus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2-oplei­din­gen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cur­sussen met diverse leer- en oefenkansen in vir­tu­al real­i­ty en aug­ment­ed real­i­ty. En dankz­ij het mobiel leren inte­gr­eren we een grote flex­i­biliteit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2-oplei­din­gen wor­den ver­zorgd door inspir­erende train­ers van zow­el Syn­tra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange ervar­ing in hun vak én een passie om jouw tal­ent te ontwikke­len.

Altijd laatste technologie

  • Groot­ste inno­vatie aan­bod
  • Top train­ers & vak­ex­perts
  • Inclusief future skills

TECHeco-systeem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­nolo­gie bedri­jven die zich samen met de T2‑campus willen engageren om tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen.

Bezoek ons New Materials Labo

Het unieke T2-kun­st­stoflab speelt in op NIEUWE LEREN en biedt cur­sis­ten een plek om te ont­dekken, te exper­i­menteren en te leren

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Bli­jf op hoogte van de laat­ste tech­nolo­gie ontwik­kelin­gen en onderne­mer­stips. En mis zek­er geen inter­es­sante TECHtalk.

T2-nieuwsbrief

2 + 2 =

T2-nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2-cam­pus is een ‘WOW-cam­pus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedri­jven om tech­nolo­gie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp motiveert het tech­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Je leert hoe je jouw con­cept op de juist manier in de markt zet en ont­dek je hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tij­dens de TECHtalks word je door geïn­spireerde sprek­ers en vak­ex­perten onderge­dom­peld in de laat­ste tech­nol­o­gisch ontwikke­len.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X