IT

Grootste aanbod IT opleidingen

Meer dan 170
opleidingen

Op de T2‑campus hebben we een breed aanbod van IT‐opleidingen uitge­werkt

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

#Innovat(h)or Dirk Vrancken

Stel je vraag aan Dirk

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

IT OPLEIDINGEN

Op de T2‑campus kan je terecht voor prak­tijk­ge­richte oplei­dingen in de gebieden van Soft­ware ontwik­ke­ling, Analy­tics, Systeem­be­heer, Cloud, IoT, Project Mana­ge­ment, Drone en Gaming.

Digitale vaardigheden

Naast de échte IT oplei­dingen, bieden we ook een breed gamma aan oplei­dingen rond Digi­tale Vaar­dig­heden.

Innovatieve labs

We hebben een breed dat inspeelt op belang­rijke inno­va­ties binnen de IT sector zoals Block­chain, Big Data en IoT. We volgen continu de nieuwe trends en passen ons aanbod erop aan.

In de kijker

Word Blockchain Developer!

De toekomst is natuur­lijk niet te voor­spellen, maar als block­chain blijft ontwik­kelen zoals het nu doet, kan het onze economie compleet op z’n kop zetten. Hier­door is er nood aan veel en goede Block­chain Devel­o­pers. Kom deze nieuwe unieke inno­va­tieve oplei­ding volgen waarin je leert Block­chain te door­gronden. Na deze oplei­ding kan je zelf een Block­chain toepas­sing bouwen. Denk dan aan toepas­singen in de finan­ciële sector, logis­tiek, zorg, enz … Experten van Accen­ture en TheLedger komen jullie alle geheimen vertellen van deze boei­ende tech­no­logie.

Programmeren kan iedereen!

Wil je gratis een oplei­ding volgen in digi­tale tech­no­logie? Kom dan naar BeCode op de T2‑campus. Je leert web‐ en mobiele appli­ca­ties bouwen tijdens een gratis oplei­ding van 7 maanden. Het klinkt misschien inge­wik­keld maar je zal zien, daar ben je zo mee weg! Schrijf je nu in »

EU Code Week

Van 6 tot 21 oktober doet de T2‑campus mee aan de EU Code Week. Met een speci­fieke focus op Limburgse scholen leren we op een leuke en boei­ende manier program­meren en werken we aan digi­tale gelet­terd­heid.

Onderwijs in een kennissamenleving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidige en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send vermogen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2‑campus leidt dan ook mensen op als team­spe­lers en inno­va­tieve onder­ne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is digi­taal. IT slim gebruiken en produc­tief inzetten is een basis­voor­waarde voor goed func­ti­o­neren in de samen­le­ving en de werk­plek. Het brede aanbod IT‐opleidingen op de T2‑campus (en online) biedt je de kansen om je sterker te maken op vlak van digital skills.

Future Skills

Bij de T2‐oplei­dingen staat actief leren centraal. De trainer is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flexibel veran­de­ringen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte snacks” van 1 minuut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leer­video kan je je thuis  bekwamen, of je komt voor een work­shop naar de T2‑campus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2‐oplei­dingen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cursussen met diverse leer‐ en oefen­kansen in virtual reality en augmented reality. En dankzij het mobiel leren inte­greren we een grote flexi­bi­li­teit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2‐opleidingen worden verzorgd door inspi­re­rende trai­ners van zowel Syntra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange erva­ring in hun vak én een passie om jouw talent te ontwik­kelen.

Altijd laatste technologie

  • Grootste inno­vatie aanbod
  • Top trai­ners & vakex­perts
  • Inclu­sief future skills

TECHeco‐systeem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­no­logie bedrijven die zich samen met de T2‑campus willen enga­geren om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Bezoek ons New Materials Labo

Het unieke T2‐kunststoflab speelt in op NIEUWE LEREN en biedt cursisten een plek om te ontdekken, te expe­ri­men­teren en te leren

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op hoogte van de laatste tech­no­logie ontwik­ke­lingen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

T2‐nieuwsbrief

6 + 7 =

T2‐nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2‑campus is een WOW‐campus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedrijven om tech­no­logie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp moti­veert het tech­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Je leert hoe je jouw concept op de juist manier in de markt zet en ontdek je hoe je een goed winst­model opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tijdens de TECHtalks word je door geïn­spi­reerde spre­kers en vakex­perten onder­ge­dom­peld in de laatste tech­no­lo­gisch ontwik­kelen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X