Futureskill­slab
Futureskill­slab

Ready for lift-off?

De snel veran­derende wereld vraagt dat je mee veran­dert. Je zal echter ook vooruit moeten kun­nen kijken en oplossin­gen vin­den voor uitdagin­gen die je nu nog niet kent.

Digitale vaardigheden

Wil je ste­vig in je schoe­nen staan in de 21ste eeuw, dan heb je extra vaardighe­den nodig die je verder bren­gen. Je dig­i­tale vaardighe­den moet je voort­durend kun­nen aan­scher­pen. Je bent het lief­st een cre­atieve prob­leemo­ploss­er, kan in team werken en goed com­mu­niceren.

Future Skillslab

Het Future Skill­slab van de T2-cam­pus zorgt ervoor dat deze vaardighe­den stelsel­matig inge­bouwd wor­den in elke oplei­d­ing op de T2-cam­pus. Daar­naast biedt het Future Skill­slab ook learn­ing snacks aan die je ver­sterken in één of meerdere future skills.

Online learning snacks

Online learn­ing snacks van 3 minuten met ver­vol­gwork­shops op de cam­pus:

  • online ver­gaderen
  • online samen­werken
  • time­m­an­age­ment

Workshops

  • com­pu­ta­tion­al think­ing (denken als een com­put­er zon­der te pro­gram­meren)
  • info­graph­ics
 

learning snack

Effectief online vergaderen

Ver­gaderen neemt veel tijd in beslag en vergt organ­isatie en plan­ning voor heel wat mensen. Heb je ook het gevoel dat het flex­i­bel­er moet kun­nen? Online ver­gaderen biedt in veel gevallen de uitkomst. In de vol­gende video zetten we alles op een rijt­je.

Innovat(h)or Bart

Leren doe je niet alleen op de school­banken. Ik leer zelf voort­durend bij over hoe inno­vatie leren en les­geven op een hoger niveau kan tillen.
Belan­grijk is dus dat je jezelf bli­jft vernieuwen en wend­baar genoeg bent om toekom­stige uitdagin­gen aan te kun­nen.

what­sapp square icon
What­sApp +32 497 91 55 08 Innovat(h)or Bart

Waarom moet je ‘snacken’?

Je leert goed je werk plan­nen en zelf­s­tandig aan de slag gaan. Kor­tom, je bent future proof voor een duurzame car­rière.

Interactief

De T2-oplei­din­gen zijn hoog­waardi­ge, inter­ac­tieve cur­sussen met diverse leer- en oefenkansen in vir­tu­al én aug­ment­ed real­i­ty. En dankz­ij het mobiel leren inte­gr­eren we een grote flex­i­biliteit in het leer­pro­gram­ma.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X