Electro

Grootste aanbod Electro opleidingen

Meer dan 90 opleidingen

Op de T2-cam­pus vind je het groot­ste oplei­d­ingsaan­bod van ELEKTRO in Bel­gië.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends

De resul­taat­gerichte T2‑opleidingen zijn alti­jd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baarheid.

#Innovat(h)or Patrick de Locht

Stel je vraag aan Innovat(h)or Patrick

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspir­erende pro­fes­sion­als met een sterk netwerk in hun spec­i­fieke tech­nolo­giesec­tor.

ELEKTRO OPLEIDINGEN

Een wereld zon­der elek­triciteit? Nie­mand kan het zich nog voorstellen. Elek­triciteit is haast even vanzelf­sprek­end als water en lucht. Maar al die instal­laties moeten ook gere­pa­reerd, onder­houden en geïn­stalleerd wor­den. Heb jij vol­doende vakken­nis of wil je je er graag in verdiepen? Dan hebben wij een groot pakket aan basiso­plei­din­gen en bijscholin­gen voor je klaar.

Innovatieve labs

De T2-cam­pus biedt meer dan inno­vatieve oplei­din­gen in elek­tro, elek­tron­i­ca en automa­ti­satie. De unieke Labs elek­tro res­i­den­tieel en indus­trieel, domot­i­ca en elek­tron­i­ca spe­len in op vernieuwende evo­lu­ties in de elek­tro­sec­tor en bieden cur­sis­ten de mogelijkheid om in een omgev­ing van pro­fes­sion­als, hands-on met de nieuw­ste tech­nolo­gieën te werken.

In de kijker

IoT technicus smart buildings

De IoT Tech­ni­cus Smart Build­ings beweegt zich in de markt van tech­nis­che appa­ratu­ur en sys­te­men, waarin intel­li­gen­tie gebruikt wordt. Elek­tro­n­is­che of op IT gebaseerde con­tro­letech­niek en sen­sortech­nolo­gie, voeren extra func­ties uit voor de aans­tur­ing van cen­trale ver­warm­ing, ven­ti­latie, domot­icas­ys­te­men in gebouwen.
Voor de cur­sis­ten die deze oplei­d­ing gevol­gd hebben bestaan geen geheimen meer over het inter­net der din­gen.

Basis elektriciteit

Deze mod­ule biedt je de absolute basis die je nodig hebt om naar andere elek­tro­tra­jecten door te groeien. Een absolute must voor een car­rièreswitch richt­ing elek­tro. Ook ideaal voor admin­is­tratief bedi­en­den die de basisken­nis nodig hebben om met de pro­jectlei­ders mee te kun­nen spar­ren.

Onderwijs in een kennissamenleving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidi­ge en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send ver­mo­gen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2-cam­pus lei­dt dan ook mensen op als team­spel­ers en inno­vatieve onderne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is dig­i­taal. IT slim gebruiken en pro­duc­tief inzetten is een basisvoor­waarde voor goed func­tioneren in de samen­lev­ing en de werk­plek. Het brede aan­bod IT-oplei­din­gen op de T2-cam­pus (en online) biedt je de kansen om je sterk­er te mak­en op vlak van dig­i­tal skills.

Future Skills

Bij de T2-oplei­din­gen staat actief leren cen­traal. De train­er is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flex­i­bel veran­derin­gen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte “snacks” van 1 min­u­ut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leervideo kan je je thuis  bek­wa­men, of je komt voor een work­shop naar de T2-cam­pus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2-oplei­din­gen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cur­sussen met diverse leer- en oefenkansen in vir­tu­al real­i­ty en aug­ment­ed real­i­ty. En dankz­ij het mobiel leren inte­gr­eren we een grote flex­i­biliteit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2-oplei­din­gen wor­den ver­zorgd door inspir­erende train­ers van zow­el Syn­tra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange ervar­ing in hun vak én een passie om jouw tal­ent te ontwikke­len.

Altijd laatste technologie

  • Groot­ste inno­vatie aan­bod
  • Top train­ers & vak­ex­perts
  • Inclusief future skills

TECHeco-systeem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­nolo­gie bedri­jven die zich samen met de T2‑campus willen engageren om tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen.

Bezoek onze TECHlabs

In onze TECH­labs kan je doen, mak­en en vooral leren. Er zijn maar lief­st 11 high end labs van 1.500 m² die ver­schil­lende aspecten van tech­nolo­gie en tech­niek tack­e­len. Elk van deze labo’s is uit­gerust met de nieuw­ste machines en tech­nolo­gieën.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Bli­jf op hoogte van de laat­ste tech­nolo­gie ontwik­kelin­gen en onderne­mer­stips. En mis zek­er geen inter­es­sante TECHtalk.

T2-nieuwsbrief

5 + 12 =

T2-nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2-cam­pus is een ‘WOW-cam­pus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedri­jven om tech­nolo­gie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp motiveert het tech­tal­ent in jezelf om jouw ideeën groot te mak­en. Je leert hoe je jouw con­cept op de juist manier in de markt zet en ont­dek je hoe je een goed win­st­mod­el opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tij­dens de TECHtalks word je door geïn­spireerde sprek­ers en vak­ex­perten onderge­dom­peld in de laat­ste tech­nol­o­gisch ontwikke­len.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X