Electro

Grootste aanbod Electro opleidingen

Meer dan 90 opleidingen

Op de T2‑campus vind je het grootste oplei­dings­aanbod van ELEKTRO in België.

Ontdek TECHNOLOGIE & opleidingsTrends

De resul­taat­ge­richte T2‑opleidingen zijn altijd up‑to‑date en gericht op directe toepas­baar­heid.

#Innovat(h)or Patrick de Locht

Stel je vraag aan Innovat(h)or Patrick

De T2-innovat(h)oren zijn allen inspi­re­rende profes­si­o­nals met een sterk netwerk in hun speci­fieke tech­no­lo­gie­sector.

ELEKTRO OPLEIDINGEN

Een wereld zonder elek­tri­ci­teit? Niemand kan het zich nog voor­stellen. Elek­tri­ci­teit is haast even vanzelf­spre­kend als water en lucht. Maar al die instal­la­ties moeten ook gere­pa­reerd, onder­houden en geïn­stal­leerd worden. Heb jij voldoende vakkennis of wil je je er graag in verdiepen? Dan hebben wij een groot pakket aan basis­op­lei­dingen en bijscho­lingen voor je klaar.

Innovatieve labs

De T2‑campus biedt meer dan inno­va­tieve oplei­dingen in elektro, elek­tro­nica en auto­ma­ti­satie. De unieke Labs elektro resi­den­tieel en indu­strieel, domo­tica en elek­tro­nica spelen in op vernieu­wende evolu­ties in de elek­tro­sector en bieden cursisten de moge­lijk­heid om in een omge­ving van profes­si­o­nals, hands‐on met de nieuwste tech­no­lo­gieën te werken.

In de kijker

IoT technicus smart buildings

De IoT Tech­nicus Smart Buil­dings beweegt zich in de markt van tech­ni­sche appa­ra­tuur en systemen, waarin intel­li­gentie gebruikt wordt. Elek­tro­ni­sche of op IT geba­seerde contro­le­tech­niek en sensor­tech­no­logie, voeren extra func­ties uit voor de aanstu­ring van centrale verwar­ming, venti­latie, domo­ti­ca­sys­temen in gebouwen.
Voor de cursisten die deze oplei­ding gevolgd hebben bestaan geen geheimen meer over het internet der dingen.

Basis elektriciteit

Deze module biedt je de abso­lute basis die je nodig hebt om naar andere elek­tro­tra­jecten door te groeien. Een abso­lute must voor een carri­è­res­witch rich­ting elektro. Ook ideaal voor admi­ni­stra­tief bedienden die de basis­kennis nodig hebben om met de project­lei­ders mee te kunnen sparren.

Onderwijs in een kennissamenleving

Werken en leren in een kennis­sa­men­le­ving veran­dert. Op de huidige en toekom­stige arbeids­markt zien we andere soorten jobs ontstaan. De vraag naar compe­ten­ties als samen­wer­ken, probleem­op­los­send vermogen, crea­ti­vi­teit en onder­ne­mingszin neemt toe. De T2‑campus leidt dan ook mensen op als team­spe­lers en inno­va­tieve onder­ne­mers in hun vakge­bied.

DIGITAAL PROOF

De taal van de 21e eeuw is digi­taal. IT slim gebruiken en produc­tief inzetten is een basis­voor­waarde voor goed func­ti­o­neren in de samen­le­ving en de werk­plek. Het brede aanbod IT‐opleidingen op de T2‑campus (en online) biedt je de kansen om je sterker te maken op vlak van digital skills.

Future Skills

Bij de T2‐oplei­dingen staat actief leren centraal. De trainer is meer dan een vakex­pert. Als coach maakt hij/zij de trainee wend­baar  om flexibel veran­de­ringen aan te pakken. De oplei­dingen zijn geba­seerd op de behoefte van werk­ge­vers. Prag­ma­tisch én toekomst­ge­richt.

learning snacks

Korte snacks” van 1 minuut tot één dag staan voor jou klaar om je snel en effec­tief bij te scholen. Met een korte leer­video kan je je thuis  bekwamen, of je komt voor een work­shop naar de T2‑campus. Kort, effi­ciënt en snel.

Interactief

De T2‐oplei­dingen zijn hoog­waar­dige, inter­ac­tieve cursussen met diverse leer‐ en oefen­kansen in virtual reality en augmented reality. En dankzij het mobiel leren inte­greren we een grote flexi­bi­li­teit in het leer­pro­gramma.

Top trainers

Alle T2‐opleidingen worden verzorgd door inspi­re­rende trai­ners van zowel Syntra als de VDAB. Ieder met een jaren­lange erva­ring in hun vak én een passie om jouw talent te ontwik­kelen.

Altijd laatste technologie

  • Grootste inno­vatie aanbod
  • Top trai­ners & vakex­perts
  • Inclu­sief future skills

TECHeco‐systeem

Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus tech­no­logie bedrijven die zich samen met de T2‑campus willen enga­geren om tech­niek, talent en oplei­ding dichter bij elkaar te brengen.

Bezoek onze TECHlabs

In onze TECH­labs kan je doen, maken en vooral leren. Er zijn maar liefst 11 high end labs van 1.500 m² die verschil­lende aspecten van tech­no­logie en tech­niek tackelen. Elk van deze labo’s is uitge­rust met de nieuwste machines en tech­no­lo­gieën.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op hoogte van de laatste tech­no­logie ontwik­ke­lingen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

T2‐nieuwsbrief

15 + 8 =

T2‐nieuws

Organiseer een TECHtour

De T2‑campus is een WOW‐campus’ en is uiter­mate geschikt voor scholen én bedrijven om tech­no­logie in zijn meest pure vorm te proeven.

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp moti­veert het tech­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Je leert hoe je jouw concept op de juist manier in de markt zet en ontdek je hoe je een goed winst­model opzet.

Schrijf je in voor onze TECHtalks

Tijdens de TECHtalks word je door geïn­spi­reerde spre­kers en vakex­perten onder­ge­dom­peld in de laatste tech­no­lo­gisch ontwik­kelen.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X