fbpx
Educa­thor
Educa­thor

Welkom bij Educathor!

Inno­va­tieve ontwik­ke­lin­gen gaan razend­snel. Educa­thor, dat staat voor de werking naar onder­wijs op T2-campus, helpt scholen in die inno­va­tie­ver­snel­ling. Moderne infra­struc­tuur, kennis en vaar­dig­he­den zijn slechts één kant van ons verhaal. Goes­ting om te leren en geloof in jezelf is even belang­rijk.

T2-campus, een moderne, trans­pa­rante campus werkt enorm stimu­le­rend en waar­de­rend. Jonge­ren zijn hier graag omwille van de volwas­sen en zelf­stan­dige context en voelen zich gewaar­deerd. Kom jij dit school­jaar ook met je leer­lin­gen naar T2-campus?

TECHville

Vanaf febru­ari 2020 kunnen jonge­ren (10–18jaar) in de slimme stad TECH­ville een tech­no­lo­gie­avon­tuur beleven. De uitda­ging? Maak van TECH­ville een slimme stad. Gedu­rende 3u dagen we jonge­ren uit om te expe­ri­men­te­ren en zetten hun crea­tieve breinen aan het werk. Ze gaan in teams op zoek naar oplos­sin­gen voor uitda­gin­gen in verschil­lend domei­nen (energie, elektro, IT, mate­ri­a­len).

T2 — TECHlabs

Maak gebruik van onze TECH­labs alsof ze je eigen leslo­kaal zijn. We maken je wegwijs en voor­zien waar nodig een train-the-trainer zodat T2-campus geen gehei­men meer heeft voor jou en ons lab ook jouw lab wordt.

Connect your school

\

WELK AANBOD IS ER VOOR WELKE GRAAD?

Klik hier om ons over­zicht te down­lo­a­den (down­load de PDF)

WAT KOST DIT?

Scholen kunnen aan een vermin­derd tarief gebruik maken van de labs en lokalen. Prijzen vari­ë­ren naar­ge­lang de uitrus­ting tussen de 75€ en 180€ per unit per halve dag. Zo heb je een leslo­kaal voor 75€, een IT-lokaal voor 105€, een prak­tijklab voor 135€ en een gespe­ci­a­li­seerd  TECHlab voor 180€ per halve dag. Dit is exclu­sief gebruik van even­tu­ele grond­stof­fen.
Kom je vaker? Dan bekij­ken we samen hoe we met een part­ner­schap elkaar kunnen verster­ken. Voor Genkse scholen is er een extra korting van toepas­sing met dank aan stad Genk.

IS ER EXTRA BEGELEIDING?

We rekenen erop dat je als leer­kracht zelf je klas bege­leidt. Indien nodig voor­zien we wel een wegwijs­ses­sie of een trai­ning zodat je je op onze campus even thuis voelt als op je eigen school.

\

HOE GERAKEN WE ER?

Met de fiets geraak je er heel makke­lijk. (Klik voor de verschil­lende moge­lijk­he­den)

Future & digital skills

Naast tech­ni­sche skills zijn de mense­lijke eigen­schap­pen belang­rij­ker dan ooit.
Hoe ga ik als leer­kracht om met tech­no­lo­gie in de klas?  Hoe scherp ik de IT-skills van jonge­ren aan? 

Laat je inspi­re­ren rond future skills met een future skills game, Aduino, Rasp­berry Pi, Mine­craft, Code­week, …

Ondernemingszin

We stimu­le­ren jonge­ren in hun onder­ne­mend gedrag door hen onder te dompe­len in een onder­ne­mend traject van 3u ism Begen­kers. Jonge­ren leren origi­nele oplos­sin­gen beden­ken voor maat­schap­pe­lijke uitda­gin­gen in een inspi­re­rend kader op T2-campus en met een leuke metho­diek. Voor leer­lin­gen van 12–18jaar.

TECHecosysteem

Treed als school samen met meer dan 100 andere orga­ni­sa­ties en bedrij­ven toe tot ons T2-ecosys­teem.  Op die manier krijgen leer­lin­gen de kans om aan levens­echte cases te werken in een inno­va­tieve leer­om­ge­ving.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op hoogte van de laatste tech­no­lo­gie ontwik­ke­lin­gen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

4 + 4 =

Brochure Educathor

DOWNLOAD

Brochure Educathor

Bel ons, schrijf ons

Voorstellen en (wilde) ideeën

Heb je vragen, voor­stel­len, wilde of minder wilde ideeën? Drop ze hier en inspi­reer ons om van T2-campus een krach­tige en vooral leuke en leer­rijke biotoop te maken voor leer­lin­gen en leer­krach­ten.
educathor@genk.be

Partner RTC Limburg

Eén van de vaste bewo­ners is het RTC Limburg. Het RTC (Regi­o­naal Tech­no­lo­gi­sche Centrum) onder­steunt neto­ver­schrij­dend de scholen in de 3de graad bso-tso-buso, CLW’s en Leer­tijd om leer­p­lan­doel­stel­lin­gen gelinkt aan tech­no­lo­gie te behalen. Zij doen dit door kennis te verster­ken en/of infra­struc­tuur aan te bieden die niet voor­han­den is in de scholen en door samen­wer­kin­gen tussen bedrij­ven en scholen te onder­steu­nen.

RTC Limburg is vanaf septem­ber 2018 gehuis­vest op de T2-campus (lokaal 2.42).

Liesbeth Schraepen - coördinator
Liesbeth.Schraepen@rtclimburg.be
089 30 99 20

Rinaldo Menichetti - verbinder onderwijs-bedrijfsleven
Rinaldo.Menichetti@rtclimburg.be
089 30 99 21

Ilona Albingier - verbinder onderwijs-bedrijfsleven
Ilona.albingier@rtclimburg.be 
089 30 99 22

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X