fbpx

Innoveren in de klas

Inno­va­tieve ontwik­ke­lingen gaan razend­snel. Educa­Thor, dat staat voor de werking naar onder­wijs op T2‑campus, helpt scholen in die inno­va­tie­ver­snel­ling. Moderne infra­struc­tuur, kennis en vaar­dig­heden zijn slechts één kant van ons verhaal. Goes­ting om te leren en geloof in jezelf is even belangrijk.

T2‑campus, een moderne, trans­pa­rante campus werkt enorm stimu­le­rend en waar­de­rend. Jongeren zijn hier graag omwille van de volwassen en zelf­stan­dige context en voelen zich gewaar­deerd. Kom jij dit school­jaar ook met je leer­lingen naar T2‑campus?

Neem dan contact op via :

TECHville

Sinds februari 2020 kunnen jongeren (10 – 18jaar) in  het bele­vings­cen­trum TECH­ville een tech­no­lo­gie­avon­tuur beleven.

De uitda­ging? Maak van TECH­ville een slimme stad. Gedu­rende 3u dagen we jongeren uit om te expe­ri­men­teren en zetten hun crea­tieve brein aan het werk.

Ze gaan in teams op zoek naar oplos­singen voor uitda­gingen in verschil­lend domeinen (energie, elektro, IT, materialen).

T2 – TECHlabs

Maak gebruik van onze TECH­labs alsof ze je eigen leslo­kaal zijn. We maken je wegwijs en voor­zien waar nodig een train‐the‐trainer zodat T2‑campus geen geheimen meer heeft voor jou en ons lab ook jouw lab wordt.

Kom met je school naar T2‑campus

\

WELK AANBOD IS ER VOOR WELKE GRAAD?

Voor zowel basis‑, secundair‑, hoger‐ en volwas­sen­on­der­wijs is er een aanbod. (bekijk onze brochure)

WAT KOST DIT?

Scholen kunnen aan een vermin­derd tarief gebruik maken van de labs en lokalen. Prijzen vari­ëren naar­ge­lang de uitrus­ting tussen de 75€ en 180€ per unit per halve dag. Zo heb je per halve dag een leslo­kaal voor 75€, een IT‐lokaal voor 105€, een prak­tijklab voor 135€ en een gespe­ci­a­li­seerd  TECHlab voor 180€ per halve dag.

Dit is exclu­sief gebruik van even­tuele grondstoffen.
Kom je vaker? Dan bekijken we samen hoe we met een part­ner­schap elkaar kunnen versterken. Voor Genkse scholen is er een extra korting van toepas­sing met dank aan stad Genk.

IS ER EXTRA BEGELEIDING?

Als leer­kracht geef je zelf les in het lab. We voor­zien een train‐the‐trainer zodat je je op de campus even thuis voelt als op je eigen school.

\

HOE GERAKEN WE ER?

T2‑campus is MOS‐schakel, kom gratis met De Lijn.

Vorming leerkrachten
Digital skills

Naast tech­ni­sche skills zijn de mense­lijke eigen­schappen belang­rijker dan ooit.
Hoe ga ik als leer­kracht om met tech­no­logie in de klas?  Hoe scherp ik de IT‐skills van jongeren aan?

Laat je inspi­reren rond future skills met een future skills game, Aduino, Rasp­berry Pi, Mine­craft, Code­week, digital trainer traject Apple, google, Microsoft …

Projectdagen

Kom met je school/klas één of meer­dere dagen naar T2‑campus voor projectdagen.

Je kan heel eenvoudig een mix maken van verschil­lende acti­vi­teiten voor jouw klas­groep. 
Thema’s:

  • TECH­ville
  • I love TECH
  • Soft Skills
  • Milieu en duurzaamheid
  • Thorpark(energie heden & toekomst)
  • Genks sites

educathor@​genk.​be voor een aanbod op maat

TECHecosysteem

Treed als school samen met meer dan 100 andere orga­ni­sa­ties en bedrijven toe tot ons T2‐ecosysteem.  Op die manier krijgen leer­lingen de kans om aan levens­echte cases te werken in een inno­va­tieve leeromgeving.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste tech­no­logie ontwik­ke­lingen en onder­ne­merstips. En mis zeker geen inte­res­sante TECHtalk.

Brochure EducaThor

DOWNLOAD

Brochure EducaThor

Bel ons, schrijf ons

Voorstellen en (wilde) ideeën

Heb je vragen, voor­stellen, wilde of minder wilde ideeën? Drop ze hier en inspi­reer ons om van T2‑campus een krach­tige en vooral leuke en leer­rijke biotoop te maken voor leer­lingen en leerkrachten.
educathor@​genk.​be

Partner RTC Limburg

Eén van de vaste bewo­ners is het RTC Limburg. Het RTC (Regi­o­naal Tech­no­lo­gi­sche Centrum) onder­steunt netover­schrij­dend de scholen in de 3de graad bso‐tso‐buso, CLW’s en Leer­tijd om leer­p­lan­doel­stel­lingen gelinkt aan tech­no­logie te behalen. Zij doen dit door kennis te versterken en/of infra­struc­tuur aan te bieden die niet voor­handen is in de scholen en door samen­wer­kingen tussen bedrijven en scholen te ondersteunen.

 

Liesbeth Schraepen - coördinator
Liesbeth.Schraepen@rtclimburg.be
089 30 99 20

Rinaldo Menichetti - verbinder onderwijs-bedrijfsleven
Rinaldo.Menichetti@rtclimburg.be
089 30 99 21

Ilona Albingier - verbinder onderwijs-bedrijfsleven
Ilona.albingier@rtclimburg.be 
089 30 99 22

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X