TECHecosys­teem
TECHecosys­teem

Onze regio heeft tech­nolo­gi­etal­ent nodig om te groeien. Een blik op de open­staande vaca­tures maakt snel de uitdag­ing duidelijk. Meer dan 100 tech­nolo­giebedri­jven engageren zich om de schoud­ers te zetten onder sterke oplei­din­gen voor tech­tal­ent op de T2-cam­pus.

DOE MEEPARTNERS

TECH eco­systeem

Op don­derdag 7 feb­ru­ari werd op de T2‑campus op het Thor Park in Genk  het T2-ecosys­teem gelanceerd. Dit ecosys­teem bestaat uit meer dan 100plus bedri­jven die zich samen met de T2‑campus willen engageren om tech­niek, tal­ent en oplei­d­ing dichter bij elka­ar te bren­gen.

Talentontwikkeling

Het nieuwe ecosys­teem moet op tal van manieren de kop­pel­ing tussen het bedri­jf­sleven en de T2‑campus ver­sterken. Door een open dialoog kan er inge­speeld wor­den op de tech­nis­che profie­len en tal­en­ten die er nodig zijn op de arbei­ds­markt. Een wissel­werking zorgt ervoor dat de juiste leer­materialen alti­jd voorhan­den zijn. Een bedri­jf kan daar­naast ook bedrijfs­bezoeken, stages of het begelei­den van eind­proeven aan­bieden. Work­shops, sem­i­nar­ies en even­e­menten mak­en het ecosys­teem com­pleet.

Accen­ture
Ago­ria
AJ Solu­tions
ALPAGRO Plas­tics
Analis
Apro­plan
ARBURG
Arkite NV
Auto­bat
Bat­tery Pack Ser­vice
BeCode
BiASC
Bouwu­nie
C.N. Rood
Cal­ef­fi Inter­na­tion­al
CEB-BEC
Cege­ka
C-mine
constructiv.be
Cooltech nv
Cor­da Cam­pus nv
Cor­da INCu­ba­tor
Cronos Groep
Cross­road

Data Mind­ed
De Witte Com­mu­ni­catie
Departe­ment WSE
DYKA N.V.
Ecom­pa­ny
Een­erzjie
Encon
Eneco
Ener­gyVille
Ener­valis
essecbns.be
Euka
Eurosys Nv
Flam3D
Flan­der­s­Make
flux50
Fremach
G&D Ener­gy
Google
HASCO Hasen­clever GmbH + Co KG
HK Bat­ter­ies
IBIZZ
IBM
iLu­men

Incu­baThor
Insaver
Intel­lisol
Jaga
KU Leu­ven
LRM
LSU
Lucas-Nülle GmbH
Melotte NV
Microsoft
MSD Met­al­work­ing NV
Mul­ti­me­di
Nice­berg Stu­dios
Onderne­mer­splat­form Lim­burg
Osu­dio
P&V Elek­trotech­niek
Plas­tIQ
POM Lim­burg
Provin­cie Lim­burg (Bel­gië)
pure-air.be
Qubic
Red­itech Group
Ren­ishaw plc
ROBAIR

RTCLimburg
Siemens AG
Sir­ris
Smappee
SMC Cor­po­ra­tion
Stago­b­el
Sunlogics.Be
Switch
Team bedri­jf­s­tra­jecten (Inno­vatiecen­trum)
Ten­co DDM
Thor park
Trideus
UC Leu­ven-Lim­burg
UNIZO
Vas­co
VCL
Viess­mann
VIG Verenig­ing indus­triëlen Genk
VKW Lim­burg
Vlaio
Voka-Vlaams netwerk van onderne­min­gen
Vol­ta
Vormelek

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X