Dis­claimer
Dis­claimer

T2-Cam­pus besteedt de uiter­ste zorg bij de samen­stelling van deze web­site. Door het verkri­j­gen van toe­gang tot deze web­site, alsmede het hierin ver­vat­te mate­ri­aal en infor­matie, verk­laart de gebruik­er ken­nis te hebben genomen van onder­staande voor­waar­den, deze te begri­jpen, daarmee in te stem­men en daaraan gebon­den te zijn.

De gebruik­er is ver­ant­wo­ordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de infor­matie op de web­site alsmede voor het gebruik van die infor­matie. De gebruik­er kan aan de infor­matie op de web­site geen recht­en ontle­nen. Deze web­site dient ter algemene infor­matievoorzien­ing en kan, zon­der vooraf­gaande toestem­ming of aankondig­ing, gewi­jzigd wor­den.

De inhoud van deze web­site, waaron­der onder meer begrepen tek­sten, foto’s, illus­traties, grafisch mate­ri­aal, (handels)namen en logo’s zijn bescher­md door het auteursrecht, merken­recht en/of enig ander intel­lectueel eigen­dom­srecht.

Alle eigen­dom­srecht­en berusten bij ons of onze licen­tiegev­ers. De infor­matie op deze web­site mag uit­slui­tend door gebruik­er zelf wor­den gebruikt. De gebruik­er is het con­form voorge­noemde recht­en wet­telijk niet toeges­taan deze infor­matie over te dra­gen, te verveelvoudi­gen, te bew­erken of te ver­sprei­den, zon­der vooraf schriftelijke toestem­ming van de houder(s) van het eigen­dom­srecht.

Aan de gebruik­er wordt medegedeeld dat infor­matie op web­sites waar­naar wordt gelinkt of ver­wezen, niet door ons wordt onder­zocht of geanaly­seerd. Wij dra­gen geen ver­ant­wo­ordelijkheid voor de infor­matie en/of inhoud van enige inter­netweb­sites die gelinkt zijn aan deze web­site. Een link naar een andere web­site is uit­slui­tend bedoeld voor het gemak van de gebruik­er.

Het verkri­j­gen van toe­gang tot en het gebruik mak­en van andere aan deze web­site gelink­te inter­netweb­sites vin­dt op eigen risi­co plaats; Wij aan­vaar­den dien­aan­gaande geen enkele ver­plicht­ing of aansprake­lijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of infor­matie op deze web­site enig moment te wijzi­gen dan wel te ver­wi­jderen.

Wij span­nen ons in om nauwkeurige en actuele infor­matie op deze web­site op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschik­bare infor­matie volledig of juist is. Wij kun­nen even­min, hoewel wij er naar zullen streven om deze web­site per­ma­nent beschik­baar te hebben, enige aansprake­lijkheid aan­vaar­den voor eventuele gevol­gen van het – tijdelijk – niet beschik­baar zijn van de web­site.

Nadrukke­lijk wijzen wij de gebruik­er erop dat bepaalde infor­matie afkom­stig is van externe bron­nen. Wij wijzen uit­drukke­lijk iedere aansprake­lijkheid uit hoofde van niet-nakom­ing van een overeenkomst, onrecht­matige daad, risi­coaansprake­lijkheid of enige andere rechts­grond af, voor alle directe, indi­recte, inci­den­tele, gevolg-, aan­vul­lende en bij­zon­dere schade, alsmede voor schade die op eniger­lei wijze voortvloeit uit of samen­hangt met de toe­gang tot en het gebruik van deze web­site, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voor­doen) van dergelijke schade.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X