fbpx

T2‑campus besteedt de uiterste zorg bij de samen­stel­ling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte mate­riaal en infor­matie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onder­staande voor­waarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verant­woor­de­lijk voor keuzes die hij maakt op grond van de infor­matie op de website alsmede voor het gebruik van die infor­matie. De gebruiker kan aan de infor­matie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter alge­mene infor­ma­tie­voor­zie­ning en kan, zonder voor­af­gaande toestem­ming of aankon­di­ging, gewij­zigd worden.

De inhoud van deze website, waar­onder onder meer begrepen teksten, foto’s, illu­stra­ties, grafisch mate­riaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteurs­recht, merken­recht en/of enig ander intel­lec­tueel eigendomsrecht.

Alle eigen­doms­rechten berusten bij ons of onze licen­tie­ge­vers. De infor­matie op deze website mag uitslui­tend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voor­ge­noemde rechten wette­lijk niet toege­staan deze infor­matie over te dragen, te verveel­vou­digen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schrif­te­lijke toestem­ming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aan de gebruiker wordt mede­ge­deeld dat infor­matie op websites waar­naar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onder­zocht of geana­ly­seerd. Wij dragen geen verant­woor­de­lijk­heid voor de infor­matie en/of inhoud van enige inter­net­web­sites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitslui­tend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte inter­net­web­sites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dien­aan­gaande geen enkele verplich­ting of aanspra­ke­lijk­heid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of infor­matie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Wij spannen ons in om nauw­keu­rige en actuele infor­matie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschik­bare infor­matie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website perma­nent beschik­baar te hebben, enige aanspra­ke­lijk­heid aanvaarden voor even­tuele gevolgen van het – tijde­lijk – niet beschik­baar zijn van de website.

Nadruk­ke­lijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde infor­matie afkom­stig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdruk­ke­lijk iedere aanspra­ke­lijk­heid uit hoofde van niet‐nakoming van een over­een­komst, onrecht­ma­tige daad, risi­co­aan­spra­ke­lijk­heid of enige andere rechts­grond af, voor alle directe, indi­recte, inci­den­tele, gevolg‑, aanvul­lende en bijzon­dere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voort­vloeit uit of samen­hangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, onge­acht of zij zich bewust waren van de moge­lijk­heid (tot het zich voor­doen) van derge­lijke schade.

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X