fbpx
Disclai­mer
Disclai­mer

T2-Campus besteedt de uiter­ste zorg bij de samen­stel­ling van deze website. Door het verkrij­gen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte mate­ri­aal en infor­ma­tie, verklaart de gebrui­ker kennis te hebben genomen van onder­staande voor­waar­den, deze te begrij­pen, daarmee in te stemmen en daaraan gebon­den te zijn.

De gebrui­ker is verant­woor­de­lijk voor keuzes die hij maakt op grond van de infor­ma­tie op de website alsmede voor het gebruik van die infor­ma­tie. De gebrui­ker kan aan de infor­ma­tie op de website geen rechten ontle­nen. Deze website dient ter alge­mene infor­ma­tie­voor­zie­ning en kan, zonder voor­af­gaande toestem­ming of aankon­di­ging, gewij­zigd worden.

De inhoud van deze website, waar­on­der onder meer begre­pen teksten, foto’s, illu­stra­ties, grafisch mate­ri­aal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteurs­recht, merken­recht en/of enig ander intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht.

Alle eigen­doms­rech­ten berus­ten bij ons of onze licen­tie­ge­vers. De infor­ma­tie op deze website mag uitslui­tend door gebrui­ker zelf worden gebruikt. De gebrui­ker is het conform voor­ge­noemde rechten wette­lijk niet toege­staan deze infor­ma­tie over te dragen, te verveel­vou­di­gen, te bewer­ken of te versprei­den, zonder vooraf schrif­te­lijke toestem­ming van de houder(s) van het eigen­doms­recht.

Aan de gebrui­ker wordt mede­ge­deeld dat infor­ma­tie op websi­tes waar­naar wordt gelinkt of verwe­zen, niet door ons wordt onder­zocht of geana­ly­seerd. Wij dragen geen verant­woor­de­lijk­heid voor de infor­ma­tie en/of inhoud van enige inter­net­web­si­tes die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitslui­tend bedoeld voor het gemak van de gebrui­ker.

Het verkrij­gen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte inter­net­web­si­tes vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaar­den dien­aan­gaande geen enkele verplich­ting of aanspra­ke­lijk­heid. Wij behou­den ons het recht voor om iedere link of infor­ma­tie op deze website enig moment te wijzi­gen dan wel te verwij­de­ren.

Wij spannen ons in om nauw­keu­rige en actuele infor­ma­tie op deze website op te nemen, maar kan geen garan­tie geven dat de beschik­bare infor­ma­tie volle­dig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website perma­nent beschik­baar te hebben, enige aanspra­ke­lijk­heid aanvaar­den voor even­tu­ele gevol­gen van het – tijde­lijk – niet beschik­baar zijn van de website.

Nadruk­ke­lijk wijzen wij de gebrui­ker erop dat bepaalde infor­ma­tie afkom­stig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdruk­ke­lijk iedere aanspra­ke­lijk­heid uit hoofde van niet-nako­ming van een over­een­komst, onrecht­ma­tige daad, risi­co­aan­spra­ke­lijk­heid of enige andere rechts­grond af, voor alle directe, indi­recte, inci­den­tele, gevolg‑, aanvul­lende en bijzon­dere schade, alsmede voor schade die op eniger­lei wijze voort­vloeit uit of samen­hangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, onge­acht of zij zich bewust waren van de moge­lijk­heid (tot het zich voor­doen) van derge­lijke schade.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X