fbpx

Cookie beleid voor T2 Campus

Wat zijn Cookies

Zoals gebrui­ke­lijk is met bijna alle profes­sio­nele websites maakt deze website gebruik van cookies, dat zijn kleine bestanden die worden gedown­load naar uw computer, om uw erva­ring van de website te verbe­teren. Deze pagina beschrijft welke infor­matie zij verza­melen, hoe we ze gebruiken en waarom we soms deze cookies moeten bewaren. We zullen ook vertellen hoe u de opslag van deze cookies kunt voor­komen, hoewel dit bepaalde func­ti­o­na­li­teit in elementen van deze site stuk kan maken of vermin­deren

Voor meer alge­mene infor­matie over cookies zie het Wikipedia‐artikel over HTTP Cookies …

Hoe wij cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschil­lende – hier­onder verder beschreven – redenen. Helaas is het in de meeste gevallen geen indu­strie stan­daard voor het uitscha­kelen van cookies zonder dat het volledig de func­ti­o­na­li­teit en moge­lijk­heden toege­voegd aan deze site uitscha­kelen. Het is raad­zaam dat u alle cookies inge­scha­keld laat als je niet zeker weet of je ze nodig hebt of niet voor het geval dat ze worden gebruikt om een dienst die u gebruikt te bieden.

Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies voor­komen door het aanpassen van de instel­lingen van uw browser (zie de Hulp­functie van uw browser hoe dit te doen). Wees ervan bewust dat het uitscha­kelen van cookies de func­ti­o­na­li­teit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïn­vloeden. Het uitscha­kelen van cookies zal meestal resul­teren in ook uitscha­kelen van bepaalde func­ti­o­na­li­teit en moge­lijk­heden van de deze site. Daarom is het aanbe­volen dat u geen cookies uitscha­kelt.

De cookies die wij instellen

Deze site biedt nieuws­brief of e‑mail abon­ne­ments­dien­sten en cookies kunnen worden gebruikt om te onthouden of u al gere­gi­streerd bent en of u bepaalde meldingen die alleen geldig zijn voor ingeschreven/uitgeschreven gebrui­kers zou kunnen zien.

Van tijd tot tijd bieden wij de gebruiker enquêtes en vragen­lijsten aan om u te voor­zien van inte­res­sante inzichten, handige tools, of om onze gebrui­kers beter te begrijpen. Deze onder­zoeken kunnen cookies gebruiken om ons te herin­neren of u al al heeft deel­ge­nomen aan een enquête of om u te voor­zien van accu­rate resul­taten nadat u van pagina veran­derd.

Wanneer u de gege­vens in te dienen via een formu­lier, zoals die gevonden op contact pagina’s of opmer­king formu­lieren cookies kan worden inge­steld op uw gebrui­kers­ge­ge­vens voor toekom­stige corres­pon­dentie onthouden.

Om u te voor­zien van een gewel­dige erva­ring op deze site bieden wij de func­ti­o­na­li­teit om uw voor­keuren vooraf in te stellen hoe deze site draait wanneer u het gebruikt . Om uw voor­keuren te onthouden moeten we cookies instellen, zodat deze infor­matie kan worden opge­roepen wanneer u een pagina oproept wordt deze weer­gave beïn­vloed door uw voor­keuren.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die door vertrouwde derde partijen worden gebruikt. Het volgende hoofd­stuk beschrijft welke cookies van derden u kunt tegen­komen op deze site.

Deze website maakt gebruik van Google Analy­tics dat is een van de meest wijd­ver­spreide en vertrouwde analy­tics oplos­sing op het web die ons helpen te begrijpen hoe u de site gebruikt en de manieren waarop wij uw erva­ring kunnen verbe­teren. Deze cookies kunnen dingen onthouden zoals hoeveel tijd u besteedt op de site en de pagina’s die u bezoekt, zodat we kunnen door­gaan met het maken van boei­ende inhoud voor u.

Voor meer infor­matie over Google Analy­tics cookies , zie de offi­ciële Google Analytics‐pagina.

Analy­tics van derden worden gebruikt voor het volgen en meten van het gebruik van deze site, zodat we boei­ende inhoud kunnen blijven produ­ceren. Deze cookies kunnen dingen onthouden zoals hoe lang u besteedt op de site of pagina’s die u bezoekt hetgeen ons helpt om te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbe­teren.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe eigen­schappen en maken subtiele veran­de­ringen in de manier waarop de site wordt aange­boden. Als we nog steeds nieuwe features aan het testen zijn, kan van deze cookies gebruik gemaakt worden om ervoor te zorgen dat u een consis­tente erva­ring heeft, terwijl wij op de site tege­lij­ker­tijd begrijpen welke opti­ma­li­sa­ties onze gebrui­kers het meest waar­deren.

Als we producten of dien­sten verkopen is het belang­rijk voor ons, om de statis­tieken over hoeveel van de bezoe­kers van onze site een  daad­wer­ke­lijke aankoop te begrijpen, en als dit zo is de aard van de gege­vens die deze cookies zullen volgen. Dit is belang­rijk voor u als het bete­kent dat we nauw­keurig kunnen maken zake­lijke voor­spel­lingen die ons in staat stellen onze réclame en product­kosten te contro­leren om de best moge­lijke prijs te garan­deren.

We maken ook gebruik van social media knoppen en/of plugins op deze site die u in staat om verbin­ding te maken met je sociale netwerk op verschil­lende manieren. Om deze op de volgende social media sites zoals werken; Facbook, Twitter, Pinte­rest, zullen cookies via onze site, die kan worden gebruikt om je profiel te verbe­teren op hun site of bijdragen aan de gege­vens die zij houden voor verschil­lende doel­einden beschreven in hun respec­tieve priva­cy­be­leid te stellen.

Meer informatie

Hope­lijk heeft dat dingen voor u verdui­de­lijkt, en zoals eerder vermeld, als je niet zeker weet of je het nodig hebt of niet is het meestal veiliger om cookies toe te laten voor het geval dat het commu­ni­ceert met een van de func­ties die u gebruikt op onze site. Maar als je nog steeds op zoek naar meer infor­matie dan kunt u contact met ons opnemen via één van onze voor­keur contact methoden.

Email: info@T2‑campus.be

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X