Cook­ies
Cook­ies

Cookie beleid voor T2 Campus

Wat zijn Cookies

Zoals gebruike­lijk is met bij­na alle pro­fes­sionele web­sites maakt deze web­site gebruik van cook­ies, dat zijn kleine bestanden die wor­den gedown­load naar uw com­put­er, om uw ervar­ing van de web­site te ver­beteren. Deze pag­i­na beschri­jft welke infor­matie zij verza­me­len, hoe we ze gebruiken en waarom we soms deze cook­ies moeten bewaren. We zullen ook vertellen hoe u de opslag van deze cook­ies kunt voorkomen, hoewel dit bepaalde func­tion­aliteit in ele­menten van deze site stuk kan mak­en of ver­min­deren

Voor meer algemene infor­matie over cook­ies zie het Wikipedia-artikel over HTTP Cook­ies …

Hoe wij cookies gebruiken

We gebruiken cook­ies om ver­schil­lende – hieron­der verder beschreven – rede­nen. Helaas is het in de meeste gevallen geen indus­trie stan­daard voor het uitschake­len van cook­ies zon­der dat het volledig de func­tion­aliteit en mogelijkhe­den toegevoegd aan deze site uitschake­len. Het is raadza­am dat u alle cook­ies ingeschakeld laat als je niet zek­er weet of je ze nodig hebt of niet voor het geval dat ze wor­den gebruikt om een dienst die u gebruikt te bieden.

Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cook­ies voorkomen door het aan­passen van de instellin­gen van uw brows­er (zie de Hulp­func­tie van uw brows­er hoe dit te doen). Wees ervan bewust dat het uitschake­len van cook­ies de func­tion­aliteit van deze en vele andere web­sites die u bezoekt zal beïn­vloe­den. Het uitschake­len van cook­ies zal meestal resul­teren in ook uitschake­len van bepaalde func­tion­aliteit en mogelijkhe­den van de deze site. Daarom is het aan­bev­olen dat u geen cook­ies uitschakelt.

De cookies die wij instellen

Deze site biedt nieuws­brief of e‑mail abon­nements­di­en­sten en cook­ies kun­nen wor­den gebruikt om te onthouden of u al gereg­istreerd bent en of u bepaalde meldin­gen die alleen geldig zijn voor ingeschreven/uitgeschreven gebruik­ers zou kun­nen zien.

Van tijd tot tijd bieden wij de gebruik­er enquêtes en vra­gen­li­jsten aan om u te voorzien van inter­es­sante inzicht­en, hand­i­ge tools, of om onze gebruik­ers beter te begri­jpen. Deze onder­zoeken kun­nen cook­ies gebruiken om ons te herin­neren of u al al heeft deelgenomen aan een enquête of om u te voorzien van accu­rate resul­tat­en nadat u van pag­i­na veran­derd.

Wan­neer u de gegevens in te dienen via een for­muli­er, zoals die gevon­den op con­tact pagina’s of opmerk­ing for­mulieren cook­ies kan wor­den ingesteld op uw gebruik­ers­gegevens voor toekom­stige cor­re­spon­den­tie onthouden.

Om u te voorzien van een geweldige ervar­ing op deze site bieden wij de func­tion­aliteit om uw voorkeuren vooraf in te stellen hoe deze site draait wan­neer u het gebruikt . Om uw voorkeuren te onthouden moeten we cook­ies instellen, zodat deze infor­matie kan wor­den opgeroepen wan­neer u een pag­i­na oproept wordt deze weer­gave beïn­vloed door uw voorkeuren.

Cookies van derden

In som­mige spe­ciale gevallen gebruiken we ook cook­ies die door vertrouwde derde par­ti­jen wor­den gebruikt. Het vol­gende hoofd­stuk beschri­jft welke cook­ies van der­den u kunt tegenkomen op deze site.

Deze web­site maakt gebruik van Google Ana­lyt­ics dat is een van de meest wijd­ver­sprei­de en vertrouwde ana­lyt­ics oploss­ing op het web die ons helpen te begri­jpen hoe u de site gebruikt en de manieren waarop wij uw ervar­ing kun­nen ver­beteren. Deze cook­ies kun­nen din­gen onthouden zoals hoeveel tijd u besteedt op de site en de pagina’s die u bezoekt, zodat we kun­nen door­gaan met het mak­en van boeiende inhoud voor u.

Voor meer infor­matie over Google Ana­lyt­ics cook­ies , zie de offi­ciële Google Ana­lyt­ics-pag­i­na.

Ana­lyt­ics van der­den wor­den gebruikt voor het vol­gen en meten van het gebruik van deze site, zodat we boeiende inhoud kun­nen bli­jven pro­duc­eren. Deze cook­ies kun­nen din­gen onthouden zoals hoe lang u besteedt op de site of pagina’s die u bezoekt het­geen ons helpt om te begri­jpen hoe we de site voor u kun­nen ver­beteren.

Van tijd tot tijd testen we nieuwe eigen­schap­pen en mak­en sub­tiele veran­derin­gen in de manier waarop de site wordt aange­bo­den. Als we nog steeds nieuwe fea­tures aan het testen zijn, kan van deze cook­ies gebruik gemaakt wor­den om ervoor te zor­gen dat u een con­sis­tente ervar­ing heeft, ter­wi­jl wij op de site tegelijk­er­ti­jd begri­jpen welke opti­mal­isaties onze gebruik­ers het meest waarderen.

Als we pro­ducten of dien­sten verkopen is het belan­grijk voor ons, om de sta­tistieken over hoeveel van de bezoek­ers van onze site een  daad­w­erke­lijke aankoop te begri­jpen, en als dit zo is de aard van de gegevens die deze cook­ies zullen vol­gen. Dit is belan­grijk voor u als het betekent dat we nauwkeurig kun­nen mak­en zake­lijke voor­spellin­gen die ons in staat stellen onze reclame en pro­duc­tkosten te con­trol­eren om de best mogelijke pri­js te garan­deren.

We mak­en ook gebruik van social media knop­pen en/of plu­g­ins op deze site die u in staat om verbind­ing te mak­en met je sociale netwerk op ver­schil­lende manieren. Om deze op de vol­gende social media sites zoals werken; Fac­book, Twit­ter, Pin­ter­est, zullen cook­ies via onze site, die kan wor­den gebruikt om je profiel te ver­beteren op hun site of bij­dra­gen aan de gegevens die zij houden voor ver­schil­lende doelein­den beschreven in hun respec­tieve pri­va­cy­beleid te stellen.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat din­gen voor u ver­duidelijkt, en zoals eerder ver­meld, als je niet zek­er weet of je het nodig hebt of niet is het meestal veiliger om cook­ies toe te lat­en voor het geval dat het com­mu­niceert met een van de func­ties die u gebruikt op onze site. Maar als je nog steeds op zoek naar meer infor­matie dan kunt u con­tact met ons opne­men via één van onze voorkeur con­tact meth­o­d­en.

Email: info@t2-campus.be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X