Broeikas
Broeikas

BROEIKAS

Iedereen die een onder­ne­mers­droom heeft en zijn idee zuur­stof wil geven om te groeien heeft nood aan onder­steu­ning. De Broeikas’ versnelt iedereen die op zoek is naar zijn eigen idee of zijn ondernemers‐potentieel.

INNOVATIE VERSNELLER

De Broeikas is een onder­ne­mend club­huis voor part­ners van het T2‐eco systeem. Als een open inno­vatie lab is de Broeikas uiter­mate geschikt om cross‐border‐innovatie te versterken én te versnellen.

TECHtalent community

  • Mix & Match netwer­ke­vents
  • Inspi­ratie Talks
  • Onder­ne­mers Boost­camps
  • Co‐creatie space

Kom eens langs

Binnen de T2‑campus is een inspi­re­rende Broeikas gebouwd die onder­ne­mers, star­tups en TECH­talenten verbindt én versnelt in onder­nemen.
Ontdek wat moge­lijk is voor jouw onder­ne­ming, je team of voor jezelf in de Broeikas. App of bel Inno­vathor Roger en maak een afspraak met hem. Tel. 0491 07 64 19

Iedereen kan ondernemen

De broeikas is een smelt­kroes’ van Tech­no­logie, Inno­vatie en Onder­ne­mer­schap. Een innovatie‐huis waar TECH­talenten alle ruimte krijgen om te expe­ri­menten, te leren, te ontdekken en vooral te doen. Of je nu werk­zoe­kende, student, leer­kracht of onder­nemer bent, de Broeikas biedt je een plek om je ideeën te toetsen en te vertalen naar busi­ness concepten.

APP Roger

Enthou­siast …? Zeker niet wachten. App Roger, hij vertelt met veel enthou­si­asme wat de moge­lijk­heden zijn in de Broeikas.

whatsapp square icon
WhatsApp +32 491 07 64 19 Innovat(h)or Roger

TECHboostcamp

Het TECH­boost­camp moti­veert het TECH­talent in jezelf om jouw ideeën groot te maken. Je leert hoe je jouw concept op de juist manier in de markt zet en je ontdekt hoe je een goed winst­model opzet.

MEEDOEN IS GRATIS

Maak het mee en reser­veer tijdig je stoeltje voor een TECH­boost­camp.

INNOVATIE VERSNELLER

Wat is de win? Je neemt betere stra­te­gi­sche en zake­lijke beslis­singen. Je krijgt nieuwe inzichten over indu­strie 4.0 en de kansen voor jou en je onder­ne­ming.

In een inspi­re­rende omge­ving, geba­seerd op boei­ende cases, zetten enthou­si­aste Innovat(H)oren je op weg voor een opti­male kruis­be­stui­ving tussen busi­nes­si­deeën en tech­no­logie.

Op 27 april nam ik deel aan het TECH­boost­camp ivm Blockchain‐technologie. In 1 dag kreeg ik niet alleen heel wat nuttige infor­matie over deze snel opko­mende tech­no­logie, maar vooral nieuwe inzichten over hoe je Block­chain in de prak­tijk kan toepassen. Deze kennis­over­dracht gebeurde op een vlotte en aange­name manier door korte, krach­tige presen­ta­ties af te wisselen met open discus­sies en crea­tieve acti­vi­teiten (bijv. rond­wan­delen in een technologie‐doolhof). Vooral de onge­dwongen sfeer om op een open en construc­tieve manier met elkaar te brain­stormen, sprak me erg aan. En het (gratis!) biertje als afsluiter maakte het camp’ hele­maal geslaagd…

Innovatie Tribes

co‐creatie bootcamps

De Inno­va­tion Tribes zijn 2‐daagse chal­lenges in de Broeikas. We verbinden 2 onder­ne­mers om in zeer compacte tijd nieuwe busi­nes­sop­por­tu­ni­teiten te gene­reren door co‐creatie.

  • 2 onder­ne­mers met ambitie
  • Veel zotte ideeën
  • De nieuwste Tech­no­logie trends
  • Disrup­tieve Busi­ness concepten
  • Een team van T2‐experten met goes­ting’ 
whatsapp square icon
WhatsApp +32 491 07 64 19
Innovat(h)or Roger

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X