fbpx

Je feedback is welkom

T2‑campus zet via vernieuwende inrichting verder in op informeel leren

Wie de T2‑campus tegen­woordig betreedt, waant zich in een moderne jungle van multi­func­ti­o­nele zitplaatsen omringd door hippe planten, kleur­rijke vogels en hoge bomen. We sloegen de handen in elkaar met het Limburgse Deus­jevoo voor een vernieu­wende inrich­ting, waarbij de func­ti­o­na­li­teit van diverse ruimten grondig werd aange­pakt. Doel­stel­ling was het verder uitbouwen van een open leer­cen­trum, waar infor­meel leren in een stimu­le­rende omge­ving centraal staat.

Plek voor interactie

“Missie geslaagd”, zegt campus­ma­nager Stef Vermeulen. “Deze knappe inrich­ting sluit perfect aan bij de visie van T2‑campus op leren 4.0. Via een uitno­di­gende setting in verschil­lende gemeen­schap­pe­lijke ruimten trig­geren we iedereen om ook buiten de veilige muren van het klas­lo­kaal, de labs of de kantoor­ruimte het gesprek aan te gaan, samen te werken en van elkaar te leren. We trekken in die zin volop de kaart van inter­actie en synergie tussen trai­nees, trai­ners, mede­wer­kers en bezoe­kers verbonden aan verschil­lende tech­ni­sche oplei­dingen en geven onze inrich­ting daarbij een duide­lijke, verbin­dende functie.”             

Central Park

De T2‑campus werd op meer­dere plaatsen stevig onder handen genomen. Zo werd het onthaal omge­vormd tot een heus TECH­terras, waar diverse kleur­rijke hubs dienst doen als locatie voor 1‑op‑1 gesprekken of over­leg­mo­menten in een kleine groep. Het atrium kreeg als klop­pend hart van het gebouw de passende naam ‘Central Park’ en werd voor­zien van een grote koker voor presen­ta­ties aan groepen, talrijke zitplaatsen en meters­hoge, levens­echte bomen die garant staan voor een gezond binnen­kli­maat. Op de derde verdie­ping van de campus werden boven­dien even­eens verschil­lende zitele­menten geplaatst die de onder­linge dyna­miek stimu­leren.   

“Voor de inrich­ting van de T2‑campus baseerden we ons op weten­schap­pe­lijk onder­zoek van Theo Comper­nolle naar de produc­ti­vi­teit in een werk‐ en schoolom­ge­ving” zegt CEO van Deus­jevoo Jo Peters. “We kozen daarbij voor een concept waar de moge­lijk­heden van het mense­lijk brein primeren en creëerden daarom letter­lijk en figuur­lijk ruimte om samen te werken, te commu­ni­ceren, te focussen en te recu­pe­reren. Giet hier een sausje van straf design over en je krijgt een unieke bele­ving die werkt voor zijn gebrui­kers.”

Moodboard

Dat het werk van Deus­jevoo aanslaat, valt onmid­del­lijk op wanneer je door de campus wandelt. De trai­nees van SYNTRA Limburg, VDAB en Educa­Thor maken immers reeds lustig gebruik van de nieuwe inrich­ting. Hans Govaers en Mendes Vanermen: “De T2‑campus is echt een inspi­re­rende plek die super leuk is inge­deeld. Doordat je hier niet enkel in het leslo­kaal maar ook daar­buiten aan de slag gaat, leer je op een heel andere en gewoonweg toffe manier. De nieuwe inrich­ting biedt ook de moge­lijk­heid om in een fijne sfeer te pauzeren – je zit letter­lijk tussen de bomen – en dat is natuur­lijk ook altijd mooi meege­nomen!”              

Campus­ma­nager Stef Vermeulen spreekt van een geslaagd resul­taat én een geslaagde samen­wer­king: “Een groot en veel­zijdig gebouw als de T2‑campus op deze door­dachte manier inrichten in volle corona­crisis, dat is geen sine­cure. Deus­jevoo stond echter garant voor een effi­ci­ënte en profes­sio­nele werk­wijze. Van een verken­nend mood­board tot een tijdige ople­ve­ring, het volle­dige proces was een waar succes!”

Feedback

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X