fbpx

Je feedback is welkom

5 onderwijsexperts die inspireren

Online leren en lesgeven in quaran­taine. Voor vele leer­krachten is dit niet vanzelf­spre­kend. Toch kunnen we deze crisis gebruiken om te werken aan de eigen digi­tale skills. Wie weet leidt dit zo tot een inno­va­tie­ver­snel­ling. Maar hoe begin je daaraan?

Wij stellen jullie graag enkele onder­wijs­ex­perts voor die inspi­ratie kunnen bieden in deze zoek­tocht. Onder meer een ICT‐specialist, een kleu­ter­on­der­wijzer en een wiskun­de­le­rares delen enthou­siast hun verhaal.

 

Ulrich Petré

Ulrich is vakex­pert ICT & Digi­ta­li­se­ring bij VDAB en ontwik­kelt dienst­ver­le­ning op het vlak van tech­no­logie, digi­tale en 21e-eeuwse vaar­dig­heden. Met behulp van handige en leuke info­grap­hics deelt hij zijn kennis op eenvou­dige wijze.

“Met mijn accounts op LinkedIn, Inst­agram, Twitter en Facebook hoop ik mensen te inspi­reren en te moti­veren over digi­ta­li­se­ring, leer­goes­ting en growth mindset. Vaar­dig­heden die steeds rele­vanter worden in deze snel veran­de­rende en complexer‐wordende maatschappij.”

Volg Ulrich op:

 

Mieke Palmans

Wiskunde leer­kracht Mieke (OLV Lyceum Genk) noemt zich­zelf geen influ­encer, maar eerder een nieuws­gie­rige perfec­ti­o­nist. We delen graag haar verhaal waarin ze uitlegt hoe zij in haar lessen omgaat met het thuis­werken sinds de ‘lock­down light’.

“Ik ben er inge­vlogen (zoals een gek). Aange­zien we op school in de Google omge­ving werken, ben ik Class­rooms beginnen aanmaken. Ik blijf elke dag sleu­telen aan de struc­tuur, ik maak taken die leer­lingen zouden moeten doen en leuke speelse opdrachten die ze mogen doen, ik heb Meets gehouden met mijn leer­lingen en met collega’s, film­pjes over de leer­stof gemaakt en gezocht en heel veel gechat met mijn vakcollega’s om dingen uit te wisselen. En de reden voor al dat werk? Mijn leer­lingen. Ik wil blijven bijleren om hen te onder­steunen en om hen de beste kansen te geven om te leren.”

Volg Mieke op:

Gerben Wieczerniak

Genke­naar Gerben staat al 13 jaar in het kleu­ter­on­der­wijs en ging aan de slag vanaf dag 1 na de opschor­ting van de lessen. Zijn mini‐show “Tips om mijn kleuter zinvol te laten spelen!” wordt graag bekeken door iedereen van 3 tot 70 jaar oud. Boven­dien worden de film­pjes gretig gedeeld door en met ouders en collega’s van andere scholen via Facebook en WhatsApp.

“Mijn inte­resse in media (iPad), STEM en verhalen (werken met pren­ten­boeken en hand­poppen) valt alle­maal samen in deze mini‐show. Daar­bo­venop komt er een grappig typetje genaamd “Meustafa” commen­taar geven op z’n Genks. De tips en tricks zijn realis­tisch, haal­baar en leuk. Ze zijn meestal gekozen vertrek­kende vanuit mate­ri­alen die bijna alle ouders hebben en situ­a­ties die bijna alle ouders kunnen creëren!”.

Volg Gerben op:

Katleen Croes

Katleen is leer­kracht ICT en Neder­lands en coör­di­nator voor­lees­soft­ware (Junior Atlas College Genk). Op haar YouTube kanaal postte ze al meer dan 20 behap­bare film­pjes van gemid­deld 3 à 4 minuten.

“Ik ben actief op allerlei kanalen, waar­onder YouTube, Klas­Ce­ment en allerlei sociale media. ‘Flip­ping the class­room’ is een tech­niek die ik gebruik voor de focus op diffe­ren­ti­atie voor zowel de minder sterke als sterke leer­lingen geeft het mij als leer­kracht veel voor­delen. Daar­naast geeft ‘flip­ping the class­room’ aan leer­lingen de rust om zich te verdiepen in de leer­stof en hun eigen leer­proces in handen te nemen.

Mijn bood­schap: Durf eens te expe­ri­men­teren met nieuwe devices, nieuwe tools en nieuwe tech­nieken. Leer­lingen staan hier altijd voor open. Trial en error… zo werkt de wereld. Het plezier om iets nieuws te leren, om eens iets uit te testen en ook om wel eens te falen, is het grootste geschenk dat je een leer­ling kan geven.

Dus… begin met iets klein, iets leuk en je zal zien dat er een hele wereld voor je open gaat.”

Hier­onder vind je een korte lijst van de tools die Katleen op regel­ma­tige basis gebruikt. Het zijn ook heel handige en makke­lijk aan te leren tools aange­zien er een hele­boel tuto­rials te vinden zijn op YouTube.

“Toch wil ik even melden dat momen­teel voor mij Book­Wid­gets op de eerste plaats staat. Dit programma geeft me de kans om de leer­lingen geva­ri­eerde oefe­ningen (en zelfs complete lessen) aan te bieden die ik zelfs live kan volgen. Dankzij Book­Wid­gets kan ik het (online) leer­mo­ment zo effi­ciënt moge­lijk te gebruiken.”

Links van Katleen:

●      Book­Wid­gets (!)

●      EdPuzzle

●      Nearpod

●      Kahoot

●      Powtoon

●      Padlet

●      Socra­tive

●      LessonUp

●      Class­roomscreen + exit polls

●      Anchor (podcasts)

●      Menti­meter

●      Sway

●      Quizlet

●      Popplet

●      Pikto­chart

●      Bitly

●     Screencast‐o‐matic 

●     een gouwe ouwe: Power­Point (audio inspreken – instruc­tie­film­pjes maken)

 

Volg Katleen op:

Bart Boelen

Bart Boelen is Inno­vathor Leren 4.0 op de T2‑campus en Onder­wijs­tech­no­loog. Op de T2‑campus ontwerpt hij samen met de trai­ners inno­va­tieve leer­tra­jecten in techonderwijs.

“Samen met lesge­vers ga ik op zoek naar de ideale toepas­sing van ICT‐tools in hun speci­fieke lessi­tu­atie. Digi­tale leer­mid­delen hebben veel moge­lijk­heden. Maar wat kies je nu als lesgever? Welke tech­ni­sche skills heeft je team nodig om slim aan de slag te gaan met die tools. Antwoorden op deze vragen vinden … dat is mijn job!

Mobiel leren (met tablets), AR en VR, online toepas­singen… zijn leuk en misschien trendy. Het belang­rijkste blijft de meest effec­tieve manier van leren vinden. Soms is dat zonder fancy digi­tale middelen, maar gewoon met pen en papier.

Ik ben erg actief op Twitter, dat blijft voor mij een echt persoon­lijk leer­net­werk. Daar­naast kan je me vinden op linkedin. Op Facebook ben ik actief in leer­krach­ten­groepen, en commu­ni­ties rond onderwijstechnologie.”

Volg Bart op:

Stay Tuned

Hope­lijk geeft al deze inspi­ratie jullie een boost voor de komende weken. Veel leer­ple­zier! En stay tuned voor nog meer boei­ende posts. Samen kunnen we dit.

#samen­hel­pen­we­me­kaar

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X