fbpx

Je feedback is welkom

T2‑campus Wint School Education Transformation Technology Award

Op 23 oktober mocht een heel trots T2‐team de School Educa­tion Trans­for­ma­tion Award in ontvangst nemen. T2‑campus krijgt de award voor zijn inno­va­tieve visie, aanpak en het aanbod naar het onder­wijs toe vanuit partner Educa­Thor.

SETT is een twee­daags event (23 en 24 oktober) in Flan­ders Expo Gent over de trans­for­matie van het onder­wijs en hoe tech­no­logie deze moge­lijk kan maken.  Op SETT draait alles rond inno­va­tief leren in Vlaan­deren. Je ontdekt er ook alle trends in digi­taal leren: online leer­plat­formen, apps, games en eduware, augmented reality, virtual reality, arti­fi­cial intel­li­gence, …  

SETT reikt tijdens de beurs, inspi­re­rende lezingen en prak­tijk­ge­richte work­shops alle tools aan om een digi­tale leer­om­ge­ving te creëren waarin elke leer­ling de kans krijgt om zich opti­maal te ontplooien.

Daar­naast nomi­neert SETT jaar­lijks een aantal school­pro­jecten met een inno­va­tieve peda­go­gi­sche aanpak. Dit jaar werd ook de T2‑campus geno­mi­neerd omwille van de trans­for­ma­tieve aanpak en het inno­va­tieve aanbod naar scholen.

Het Vlaamse onder­wijs staat vandaag voor grote uitda­gingen op verschil­lende fronten om kinderen en jongeren voor te bereiden op de maat­schappij van de toekomst. Direc­ties en leraren van een aantal Vlaamse scholen actu­a­li­seren op een ingrij­pende manier hun onder­wijs­visie. Ze passen nieuwe leerprogramma’s en ‑methodes toe, omarmen tech­no­logie en verkennen nieuwe vaar­dig­heden.

And the winner is … T2‑campus!

De nomi­natie werd verzil­verd. T2‑campus mocht op 23 oktober de award in ontvangst nemen, net omwille van de visie van T2‑campus en meer bepaald de visie en rol van Educa­Thor voor het Limburgse onder­wijs.

T2‑campus staat met de werking van Educa­Thor open voor scholen en biedt hen state‐of‐the‐art infra­struc­tuur, het gelijk­tijdig opleiden van verschil­lende doel­groepen van leer­ling tot werk­nemer, het bijbrengen van kennis rond inno­va­tieve ontwik­ke­lingen met aandacht voor 21ste eeuwse vaar­dig­heden zoals digi­tale skills en onder­ne­mer­schap, …

T2‑campus wil leer­krachten meenemen in een inno­va­tieve mindset en empo­weren om zelf inno­va­tief aan de slag te gaan. T2‑campus is een part­ner­schap tussen stad Genk, VDAB en Syntra Limburg.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X