fbpx

Je feedback is welkom

Introductie tot Robotic Process Automation

Werk je in een admi­ni­stra­tieve omge­ving en worden er taken uitge­voerd die elke dag weer opnieuw moeten uitge­voerd zonder dat er veel bij nage­dacht moet worden? Dan moet je zeker ook eens kijken naar Robotic Process Auto­ma­tion of RPA.

Life is like a … croque monsieur

Mijn zoon Noah eet heel graag croque Monsieur. Noah heeft een heel bijzon­dere manier waarop zijn croque moet voor­be­reid worden. Eerst het brood. Dat moet worden geroos­terd volgens zijn exacte speci­fi­ca­ties. Niet te bruin, maar net knap­perig genoeg om die bevre­di­gende crunch te hebben wanneer je erin bijt. Daarna moeten er 2 schijfjes hesp op de bovenste boterham gelegd worden en 3 schijfjes kaas op de onderste boterham. Daarna gaan de 2 bother­ham­helften op elkaar en moet de korst er af gesneden worden met chirur­gi­sche precisie. Daarna gaat de croque de grill in. Dan, en alleen dan, is de croque compleet.

Terwijl ik daar met lede ogen sta te kijken naar het croque‐ritueel, droom ik ervan hoe geweldig het zou zijn om een croque‐bereidingsrobot te hebben die al die taken snel achter elkaar uitvoert voor mij en de perfecte croque levert die meteen aan alle verwach­tingen voldoet.

Gelukkig voor de bedrijven die veel tijd spen­deren aan het uitvoeren van verve­lende, tijd­ro­vende, fout­ge­voe­lige taken, bestaat er RPA. Robotic Process Auto­ma­tion hoort misschien bij de buzz­woorden van de huidige gene­ratie, zoals ‘cloud compu­ting’ en ‘big data’, maar het is niet zonder reden tren­ding. Waar rook is, is er toch vuur.

Bedrijven nemen RPA in gebruik om tijd en mankracht te besparen van die taken die geest­do­dend zijn, maar die wel gemak­ke­lijk kunnen geau­to­ma­ti­seerd worden. Het lezen van de croque‐instructies heeft misschien enige afkeer aange­wak­kerd tegen­over de saaie taken die jijzelf of je mede­wer­kers elke dag uitvoeren. Moet jij infor­matie, veld voor veld, tussen meer­dere appli­ca­ties kopi­ëren en plakken? Ben je het zat om dezelfde soorten bewer­kingen aan dezelfde soorten docu­menten aan te brengen, op te slaan en naar dezelfde mensen te e‑mailen? Heb je zo vaak op dezelfde reeks knoppen geklikt dat je het in je slaap kon doen? Voordat je gaat fanta­seren over het genieten van de rust met je voeten omhoog op je bureau terwijl een robot al je werk doet, laten we eerst meer in detail bekijken hoe RPA precies werkt.

Actieheld RPA 

Als je bekend bent met program­meren of IT, heb je waar­schijn­lijk wel eens gehoord van de term ‘scrip­ting’. Niet al te verschil­lend van een film­script, is het concept dat je in een script een reeks gebeur­te­nissen hebt die, wanneer ze samen worden gecom­bi­neerd, een verhaal vertellen. Afzon­der­lijk hebben de gebeur­te­nissen weinig zin. Elk stap heeft een doel om infor­matie van de vorige stap over te nemen, voort te bouwen op die infor­matie, nieuwe infor­matie vast te leggen en de infor­matie mee te sturen voor wanneer de volgende stap plaats­vindt.

Een script heeft ook perso­nages. Perso­nages commu­ni­ceren met elkaar via dialoog en door acties te onder­nemen. Het script bepaalt welk perso­nage een actie zal onder­nemen, wat de actie zal zijn en wanneer de actie zal worden uitge­voerd. Door de inter­actie van perso­nages en de impact die hun acties hebben op andere perso­nages en de omge­ving, ontstaan er gebeur­te­nissen.

Hetzelfde concept kan worden gebruikt om RPA te beschrijven. Tradi­ti­o­neel is scrip­ting van toepas­sing op veel dingen in de IT‐technische omge­ving. In de context van RPA is scrip­ting beperkt tot de soorten acties die een mens zou onder­nemen wanneer hij met gebrui­kers­in­ter­faces, invoer‐ / uitvoer­ap­pa­raten en de hand­ma­tige over­dracht van gege­vens tussen zake­lijke toepas­ingen. Boven­dien, waar tradi­ti­o­nele scrip­ting normaal gesproken gelet­terd­heid vereist in een script­taal (Python, Bash, enz.), kan het bouwen van RPA‐modules worden gere­a­li­seerd in een gebruiks­vrien­de­lijke grafi­sche inter­face.

Laten we, met behulp van onze analogie met het film­script hier­boven, een alge­meen voor­beeld nemen van een te auto­ma­ti­seren taak die normaal gesproken 15 minuten in beslag zou nemen. Onze taak zou kunnen worden samen­gevat als “het bijwerken van een reke­ning­saldo van een klant” en de gebeur­te­nissen zouden de dingen zijn die jij jouw vriend zou vertellen wanneer zij vragen wat je de hele dag op het werk doet:

  1. Eerst log ik in op de verkoopspor­taal.
  2. Dan neem ik het reke­ning­nummer in de e‑mail die naar ons is verzonden door onze geau­to­ma­ti­seerde beves­ti­gings­dienst en zoek ik naar dat reke­ning­nummer in de portaal.
  3. Zodra ik de klant heb gevonden en gecon­tro­leerd heb of het de juiste is, werk ik het verschul­digde saldo bij en docu­men­teer ik de datum‐ en bedrag­wij­zi­gingen in de reke­ning­no­ta’s.
  4. Vervol­gens kopieer en plak ik de nieuwe noti­ties samen met het account­nummer en de naam van de klant in een spread­sheet die aan het einde van de dag wordt geve­ri­fi­eerd.

Op dit punt valt uw vriend waar­schijn­lijk in slaap. Elk van deze stappen kan worden beschouwd als een gebeur­tenis die onze RPA‐bot kan verwerken. Kijkend naar ons eerste evene­ment “Ik log in op de verkoop­portal”,  kunnen we elke perso­nage en de acties die zij onder­nemen om het verhaal te vervol­le­digen iden­ti­fi­ceren. De perso­nages hier zijn onze muis­cursor, het bestu­rings­sys­teem, ons toet­sen­bord en onze verkoopsportaal‐toepassing. Met onze muis dubbel­klikken we op de app op het bureau­blad om hem te openen. Vervol­gens typen we onze gebrui­kers­naam en wacht­woord in het inlog­scherm van de verkoopspor­taal met behulp van het toet­sen­bord. Ten slotte klikken we op Enter om naar het volgende scherm te gaan. De muis sprak met het bestu­rings­sys­teem, dat de toepas­sing liet openen. Het toet­sen­bord vertelt de toepas­sing vervol­gens wie u bent en de toepas­sing toont u het volgende scherm. Einde scène.

Zonder morren

Er is maar één probleem. Je vervult in wezen de rol van film­re­gis­seur door het script uit te voeren en de perso­nages rond te leiden, en ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk doet. En dit is slechts één gebeur­tenis! Ons script zou tien­tallen van deze evene­menten kunnen bevatten, maar nu promo­veer ik je offi­cieel tot filmstudio‐directeur, wat bete­kent dat je je oude rol van regis­seur in RPA kunt achter­laten. Robotic Process Auto­ma­tion klikt op jouw knoppen, plakt jouw kopieën en logt je de hele dag in en klaagt nooit of neemt geen koffie­pauzes. Wanneer we die auto­ma­ti­se­ring uitbreiden over jouw hele taken­work­flow, kan je beginnen te zien hoe krachtig een tool kan zijn.

Deze hypo­the­ti­sche verkoopportaal‐taak was slechts een voor­beeld van hoe RPA kan worden geïn­te­greerd in een typi­sche werkdag. Bedrijven over de hele wereld gebruiken RPA op verschil­lende manieren om knel­punten vrij te maken en de hoeveel­heid tijd te verhogen die hun werk­ne­mers besteden aan aantrek­ke­lijker werk. Niet alle bedrijven hebben taken die goed geschikt zijn om te worden over­ge­nomen door RPA, maar de taken die worden geau­to­ma­ti­seerd, hebben meestal een of meer gemeen­schap­pe­lijke kenmerken waar­door ze goed passen. Hoewel bedrijven RPA moeten inte­greren met verschil­lende systemen en gege­vens, werken ze over het alge­meen aan de volgende problemen:

  • De taak is repe­ti­tief : denk hier bv aan het herhaal­de­lijk contro­leren van getallen in een spread­sheet
  • De taak heeft een hoge frequentie en moet dus dikwijls uitge­voerd worden : Een taak dage­lijks enkele keren herhalen lijkt niet veel, maar als je dit bekijkt over enkele weken/maanden en over de personen die het moeten uitvoeren, dan loopt dit al snel op naar ette­lijke mandagen.
  • De taak vereist weinig kriti­sche nadenken : alhoewel er tegen­woordig ook RPA systemen bestaan die aange­vuld kunnen worden met AI‐technologie.
  • De taak moet samen­werken met verschil­lende oude bestaande systemen en toepas­singen: soms worden bedrijven gecon­fron­teerd met oude systemen die heel hard inge­bakken zijn in de orga­ni­satie, maar tege­lij­ker­tijd heel onge­bruiks­vrien­de­lijk zijn.
  • De taak is toch belang­rijk voor uw onder­ne­ming : ondanks dat een taak saai is, kan hij soms heel belang­rijk zijn om uw orga­ni­satie vlot te laten draaien.

Vanaf 2511: Robot bootcamp

Wil je meer weten over RPA kom dan zeker naar onze RPA boot­camp. Dat is een reeks van 5 sessies waar in je met UiPath RPA‐robots leert bouwen.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X