T2 opent modernste zwembad van Europa

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Big news! Want van­daag opent T2-cam­pus een kli­maat­neu­traal, hoogtech­nol­o­gisch zwem­bad in het atri­um, de cen­trale hal van de cam­pus. Dit bin­nen­bad kri­jgt vanaf sep­tem­ber een cen­trale plaats bin­nen heel wat tech-oplei­din­gen, maar het is de bedoel­ing dat elke cur­sist mee prof­i­teert. Vol­gens SYN­TRA-pro­jectver­ant­wo­ordelijke A. Viss­er is de tim­ing per­fect voor dit ini­ti­atief: ”Dit zwem­bad is een hoogtech­nol­o­gisch won­der van 2 miljoen euro en het ver­bruikt hele­maal geen energie. Dit is een ged­roomde locatie voor veel nieuwe oplei­din­gen.”

Springplank naar de toekomst

De spring­plank naar de toekomst mag je let­ter­lijk nemen. Vanaf sep­tem­ber staat het mod­ern­ste zwem­bad van Europa cen­traal in de oplei­din­gen rond hernieuw­bare energie en san­i­tair. “Maar ook onze drone-oplei­din­gen kun­nen hier­mee uit­ge­breid wor­den. Onder­wa­ter­drones en red­dings­drones wor­den in de toekomst immers big busi­ness,” aldus Viss­er. “Daar­naast is het vanzelf­sprek­end dat onze eigen cur­sis­ten in het nieuwe zwem­bad hun gezond­heid op peil kun­nen houden als ze dat wensen. Dat is een win-win-sit­u­atie die we niet kon­den lat­en liggen.”

Modernste zwembad ter wereld?

Vol­gens experts is dit zon­der twi­jfel het mod­ern­ste zwem­bad van Europa. Vlaan­deren staat al enkele jaren bek­end als één van de wereld­spel­ers op het vlak van zwemtech­nolo­gie. Zwem­bad­bouw­er Willy Nae­sens was adviseur tij­dens de bouw van het Genkse tech­bad. Hij is alvast in zijn nop­jes: “Dit plaatst Genk op de kaart in heel Europa en ver daar­buiten. Ik heb vorige week al samen met Marie-Jeanne enkele test­baan­t­jes kun­nen trekken. Een ongelofe­lijke ervar­ing. Dit ís de toekomst; dit móet je gezien hebben.”

Haatwee-oo

Een zwem­bad op een tech­nolo­giecam­pus is uit­er­aard geen stan­daard bad. Samen met 5 experten vanu­it ver­schil­lende vakge­bieden ontwikkelde SYNTRA Lim­burg een zwem­bad vol hoogtech­nol­o­gis­che snuf­jes en energiezuinige oplossin­gen. Op het dak van de T2-cam­pus staat onder meer een helo­fyten­fil­ter (fil­ter op basis van water­planten) die regen­wa­ter opvangt en fil­tert tot zwemwaardig water. Dit water belandt uitein­delijk via een com­plex buizen­sys­teem in het zwem­bad. De tem­per­atu­ur wordt con­stant op 27 graden gehouden dankz­ij drie zon­nepan­e­len op het dak. Van chloor is trouwens geen sprake, want het water wordt con­stant gezuiverd door nan­otech­nolo­gie. Dankz­ij de ontwik­kel­ing van een gepaten­teerde zwem­bad­fil­ter is chloor (of andere chemis­che zuiv­er­ing) over­bod­ig. Als kers op de taart is er een afdeksys­teem voorzien waar­door het zwem­bard volledig toe te dekken is met de bestaande vlo­ertegels. Lopen over water was nog nooit zo dicht­bij.

Een frisse duik voor de examens

Wat doet een zwem­bad op een tech­nolo­giecam­pus? Pro­jectver­ant­wo­ordelijke A.Visser: “Het zwem­bad is hier niet de ster van de show maar wel de tech­nolo­gie erachter. Via Europees pro­ject­geld kri­j­gen onze cur­sis­ten de kans om mee te werken aan de zwem­badtech­nolo­gie van mor­gen. Daar­naast biedt het zwem­bad een enorme meer­waarde voor de cur­sis­ten. Zij kun­nen namelijk het volledi­ge jaar gratis gebruik mak­en van het zwem­bad. Stress voor het exa­m­en? Geen prob­leem, een frisse duik en je kan er weer zorgeloos tege­naan.”

Gratis zwemmen op de openingsdag!

Het zwem­bad opent offi­cieel op maandag 1 april. Nor­maal is het zwem­bad enkel toe­ganke­lijk voor cur­sis­ten en medew­erk­ers, maar maandag willen we iedereen die daar behoefte aan heeft de kans geven om een tech­nolo­giebad te nemen. Kom tussen 12u00  en 13u00 naar de T2-cam­pus in Genk met jouw bad­jas en hand­doek. De eerste 100 bezoek­ers mogen de hele namid­dag baan­t­jes trekken. Bom­met­jeuh!

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X