Wij maken 100 leerkrachten digitaal slimmer!

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

18sep14:0016:00TECHtalk: Arduino in je klas!Leer meer over Arduino pro­jecten in bedri­jven en scholen!

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leerkracht­enLeer werken met Arduino in je klas tij­dens 3 lessen!

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM com­mu­ni­tyCreëer samen met andere leerkracht­en Arduino STEM pro­jecten!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Nieuwe leer­plan­nen en nieuwe ICT skills zijn een hele uitdag­ing voor leerkracht­en om bij te bli­jven. Daarom willen T2-cam­pus en Microsoft samen de dig­i­tale skills bij leerkracht­en ver­hogen. En daar­voor hebben op 28 feb­ru­ari 100 leerkracht­en ont­van­gen op de Dig­i­tal Day @ T2-cam­pus.

Microsoft Bel­gië organ­iseert in heel wat scholen een road­show om leerkracht­en en ICT-coör­di­na­toren ken­nis te lat­en mak­en met Microsoft tools die ze hands-on in hun lessen / school kun­nen toepassen. In Lim­burg kiezen ze heel bewust voor T2-cam­pus als uit­vals­ba­sis. “In deze Lim­burgse hub kun­nen we als Microsoft de dig­i­tale skills bij leerkracht­en en andere train­ers ver­groten en zien we deze Dig­i­tal Day als de start van een verdere samen­werk­ing,” vertelt Lien Deleen­heer van Microsoft ent­hou­si­ast.

In het ver­lengde van de Dig­i­tal Day wordt er ook een Dig­i­tal Train­ers Tra­ject opgezet. Leerkrachten/trainers gaan op eigen tem­po en aangepast aan hun niveau aan de slag gaan met de ICT-toepassin­gen die hen het meest aanspreken uit het ruime aan­bod dat er oa tij­dens de Dig­i­tal Day voorgesteld wordt. Tij­dens de 4 coach­ingsmo­menten wor­den ervarin­gen uit­gewis­seld en op het einde van de rit zijn de deel­ne­mers gecer­ti­ficeerd train­er.

Op deze manier zetten we als T2-cam­pus sterk in op ken­nis­del­ing tussen leerkracht­en,” benadrukt Ingrid Cruys­berghs, onder­wi­js­man­ag­er T2-cam­pus. Onder­wi­js staat voor grote uitdagin­gen de komende jaren. “ICT kan leerkracht­en en scholen helpen het leren effec­tiev­er te mak­en. Het is daarom belan­grijk dat leerkracht­en van elka­ar leren hoe ICT slim ingezet kan wor­den in de les”, benadrukt Bart Boe­len, inno­vathor nieuwe onder­wi­js­method­ieken T2-cam­pus.

In de toekomst willen we verder inzetten op work­shops waar­bij leerkracht­en en leer­lin­gen leren van mekaar en wor­den er gericht work­shops aange­bo­den vanu­it T2-cam­pus. Inschri­jven voor de nieuws­brief kan bij annelies.schrooten@ucll.be

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X