fbpx
Jobs: techtempel zoekt technologiepredikers

25sep(sep 25)09:00Arduino voor leer­krach­tenLeer werken met Arduino in je klas tijdens 3 lessen!

26sep09:0017:00Tech­Boost­Camp | Energie tran­si­tieGeld verdie­nen met de energie tran­si­tie

26sep(sep 26)19:0012dec(dec 12)21:00STEM commu­nityCreëer samen met andere leer­krach­ten Arduino STEM projec­ten!

30sep19:0021:00Slimme IoT appa­ra­ten: Arti­fi­ci­ële Intel­li­gen­tie zonder data­cen­tersAls leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

01okt09:0016:00Train the trainer Lean­labo (bijna volzet)Als leer­kracht het lean­labo leren gebrui­ken

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De T2-campus maakt sinds septem­ber 2018 grote furore. Als ware tech­no­lo­gie-hotspot bekeren we tegen een snel tempo het Limburgs land­schap tot een tech­no­lo­gie­land­schap. Onze T2-mede­wer­kers dragen tech­no­lo­gie en inno­va­tie uit als ware T2‑apostelen. Het is voor ons een cruci­ale missie om jonge­ren, werk­ne­mers, werk­zoe­ken­den, onder­ne­mers en al de rest klaar te stomen voor de toekomst. Maar we kunnen dit niet alleen en daarom is de T2-campus op zoek naar 3 verkon­di­gers die mee het woord willen versprei­den. 

Veran­der jij water in energie? Laat jij onze robot terug lopen? Zorg jij ervoor dat onze trai­nees terug door de VR bril kunnen zien? Dan ben jij de uitver­ko­rene voor ons. T2 zoekt name­lijk 3 tech­no­lo­gie­pre­di­kers met een gevoel voor digi­ta­li­se­ring, onder­ne­mer­schap en inno­va­tie. Deze profie­len zullen ons helpen om tech­no­lo­gie en inno­va­tie te boosten binnen T2 en binnen Limburg.

Als Inno­vat­Hor Smart Tech­no­logy volg je de nieuw­ste ontwik­ke­lin­gen binnen Indu­stry 4.0 en smart­grids op de voet. Je bedenkt nieuwe concep­ten en krijgt hier­voor een splin­ter­nieuw ‘Smart Factory Park’ ter beschik­king op de T2-campus. Met de focus op hernieuw­bare energie, produc­tie­tech­no­lo­gie en Inter­net Of Things ontwik­kel je nieuwe oplei­din­gen en leer­om­ge­vin­gen.  Samen met de collega’s is het jouw uitda­ging om de instroom naar tech­no­lo­gi­sche oplei­din­gen een boost te geven.

Als Inno­vat­Hor e‑mobility weet jij alles over de mobi­li­teits­sec­tor en de rele­vante tech­no­lo­gieën. Je werkt een visie en stra­te­gie uit voor e‑mobility op de T2-campus. Je bouwt zelf een netwerk uit van stra­te­gi­sche part­ners en bedrij­ven om mee te inves­te­ren in de uitwer­king van nieuwe oplei­din­gen. Met een ruime kennis over mobi­li­teit, energie en IT werk jij een oplei­dings­aan­bod uit op basis van de nieuw­ste trends en ontwik­ke­lin­gen binnen de sector. Samen met jouw collega’s bouw jij de e‑mobility sector uit binnen de T2-campus en zorg je voor een verhoogde inte­resse vanuit de buiten­we­reld in deze sector.

De T2-campus bestaat niet enkel uit trai­nees, trai­ners en mede­wer­kers. De kracht achter T2 bestaat ook uit het ecosys­teem van 100+ stake­hol­ders. Als commu­nity builder ben je het eerste aanspreek­punt van de bedrij­ven en stake­hol­ders. Het is het jouw taak om dit ecosys­teem met elkaar en met T2 te verbin­den. Je bouwt rela­ties op met nieuwe bedrij­ven en stake­hol­ders en je onder­houdt ook de bestaande rela­ties. Je zorgt ervoor dat het ecosys­teem betrok­ken blijft bij de T2-campus. Je zoekt zelf naar moge­lijk­he­den om de sterkte van het ecosys­teem op verschil­lende manie­ren en plaat­sen in te zetten. Onder jouw bege­lei­ding groeit het ecosys­teem elke dag verder.

Met de 3 boven­staande tech­no­lo­gie­pre­di­kers willen we onze tech­no­lo­gie-impact op Limburg en ook daar­bui­ten verster­ken. Samen met het T2-team zullen zij zorgen voor de oplei­din­gen van morgen zodat trai­nees voor­be­reid zijn op de komende digi­ta­li­se­ring en tech­no­lo­gie­ver­snel­lin­gen. Voor deze enorme uitda­ging verwach­ten we unieke tech­talen­ten die samen met ons door weer en wind gaan. We verheu­gen ons dan ook op de komst van een echte tech­no­lo­gie­mes­sias.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X