Jobs: techtempel zoekt technologiepredikers

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De T2-cam­pus maakt sinds sep­tem­ber 2018 grote furore. Als ware tech­nolo­gie-hotspot bek­eren we tegen een snel tem­po het Lim­burgs land­schap tot een tech­nolo­gieland­schap. Onze T2-medew­erk­ers dra­gen tech­nolo­gie en inno­vatie uit als ware T2‑apostelen. Het is voor ons een cru­ciale missie om jon­geren, werkne­mers, werk­zoek­enden, onderne­mers en al de rest klaar te stomen voor de toekomst. Maar we kun­nen dit niet alleen en daarom is de T2-cam­pus op zoek naar 3 verkondi­gers die mee het woord willen ver­sprei­den. 

Veran­der jij water in energie? Laat jij onze robot terug lopen? Zorg jij ervoor dat onze trainees terug door de VR bril kun­nen zien? Dan ben jij de uitverko­rene voor ons. T2 zoekt namelijk 3 tech­nolo­giepredik­ers met een gevoel voor dig­i­talis­er­ing, onderne­mer­schap en inno­vatie. Deze profie­len zullen ons helpen om tech­nolo­gie en inno­vatie te boost­en bin­nen T2 en bin­nen Lim­burg.

Als Inno­vatHor Smart Tech­nol­o­gy volg je de nieuw­ste ontwik­kelin­gen bin­nen Indus­try 4.0 en smart­grids op de voet. Je bedenkt nieuwe con­cepten en kri­jgt hier­voor een splin­ternieuw ‘Smart Fac­to­ry Park’ ter beschikking op de T2-cam­pus. Met de focus op hernieuw­bare energie, pro­duc­ti­etech­nolo­gie en Inter­net Of Things ontwikkel je nieuwe oplei­din­gen en leeromgevin­gen.  Samen met de collega’s is het jouw uitdag­ing om de instroom naar tech­nol­o­gis­che oplei­din­gen een boost te geven.

Als Inno­vatHor e-mobil­i­ty weet jij alles over de mobiliteits­sec­tor en de rel­e­vante tech­nolo­gieën. Je werkt een visie en strate­gie uit voor e‑mobility op de T2-cam­pus. Je bouwt zelf een netwerk uit van strate­gis­che part­ners en bedri­jven om mee te investeren in de uitwerk­ing van nieuwe oplei­din­gen. Met een ruime ken­nis over mobiliteit, energie en IT werk jij een oplei­d­ingsaan­bod uit op basis van de nieuw­ste trends en ontwik­kelin­gen bin­nen de sec­tor. Samen met jouw collega’s bouw jij de e-mobil­i­ty sec­tor uit bin­nen de T2-cam­pus en zorg je voor een ver­hoogde inter­esse vanu­it de buiten­wereld in deze sec­tor.

De T2-cam­pus bestaat niet enkel uit trainees, train­ers en medew­erk­ers. De kracht achter T2 bestaat ook uit het ecosys­teem van 100+ stake­hold­ers. Als com­mu­ni­ty builder ben je het eerste aanspreekpunt van de bedri­jven en stake­hold­ers. Het is het jouw taak om dit ecosys­teem met elka­ar en met T2 te verbinden. Je bouwt relaties op met nieuwe bedri­jven en stake­hold­ers en je onder­houdt ook de bestaande relaties. Je zorgt ervoor dat het ecosys­teem betrokken bli­jft bij de T2-cam­pus. Je zoekt zelf naar mogelijkhe­den om de sterk­te van het ecosys­teem op ver­schil­lende manieren en plaat­sen in te zetten. Onder jouw begelei­d­ing groeit het ecosys­teem elke dag verder.

Met de 3 boven­staande tech­nolo­giepredik­ers willen we onze tech­nolo­gie-impact op Lim­burg en ook daar­buiten ver­sterken. Samen met het T2-team zullen zij zor­gen voor de oplei­din­gen van mor­gen zodat trainees voor­bereid zijn op de komende dig­i­talis­er­ing en tech­nolo­giev­er­snellin­gen. Voor deze enorme uitdag­ing verwacht­en we unieke tech­tal­en­ten die samen met ons door weer en wind gaan. We ver­heugen ons dan ook op de komst van een echte tech­nolo­giemes­sias.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X