T2‑campus deed mee aan de Europese Programmeer­week

28mei12:3013:00Start to Connect @Kurt WillemsVerbeter het bedrijfsresultaat door verspilling te elimineren

29mei14:0016:00Drones- en gamesclub (10- 14 jaar )Technologiebende

29mei14:0018:00Drones- en gamesclub junior (7- 9 jaar)Technologiebende

29mei15:1516:45Beat Saber Competitie

29mei15:1516:45Beat Saber Competitie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Van maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018, ontving de T2‑campus onge­veer 150 kinderen van het eerste en tweede middel­baar in het kader van de Euro­pese Program­meer­week (http://​www​.code​week​.eu). Met deze acti­vi­teit vult T2‑campus zijn rol als inspi­rator voor jongeren in.

De Euro­pese Program­meer­week is een initi­a­tief dat erop gericht is iedereen op een leuke en boei­ende manier kennis te laten maken met coderen en digi­tale vaar­dig­heden. Op de T2‑campus hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op kinderen van het eerste en tweede middel­baar omdat deze acti­vi­teit heel goed past binnen de leer­plannen. In het totaal hebben we 7 klassen mogen ontvangen van 4 scholen (PSSB Bilzen, Don Bosco Genk, Atlas College en Provin­ciale Midden­school Hasselt). Deze acti­vi­teit kon enkel opgezet worden mits steun van een aantal partijen:

  • De Lera­ren­op­lei­ding van PXL en UCLL: De student‐leerkrachten zorgden voor de invul­ling van de work­shops en oefe­ningen
  • Switch (www​.switch​.be): dankzij hun steun hadden we beschik­king over een aantal educa­tieve elementen zoals Dash en Dot Robots, Sphero SPRK+ en SAMLabs Curious Cars
  • Eurosys (www​.eurosys​.be) en i3 tech­no­lo­gies (https://​www​.i3​-tech​no​lo​gies​.com/) zorgden voor een fantas­ti­sche touchscreen‐ervaring.
  • VDAB: stelde een 15‐tal laptops ter beschik­king 
  • Syntra Limburg:  stelde een 20‐tal iPads ter beschik­king

Wat stond er op het programma?

De klassen konden kiezen uit een voor­mid­dag­pro­gramma of een namid­dag­pro­gramma. In het voor­mid­dag­pro­gramma konden de kinderen deel­nemen aan een Scratch‐workshop aange­vuld met oefe­ningen op enkele robots zoals Dash, Dot en Sphero SPRK en een SAM Labs. In het namid­dag­pro­gramma werden de oefe­ningen met de robots aange­vuld met een work­shop Swift Playground op iPads.

Elke klas werd in 2 groepen verdeeld : groep 1 volgde gedu­rende 1,5u een work­shop (in Scratch of Swift Playground). Groep 2 deed program­meer­oe­fe­ningen op verschil­lende robots. Na 1,5u werden de rollen omge­draaid. Op deze manier konden de kinderen profi­teren van alle acti­vi­teiten. We hebben veel blije gezichten gezien.

Al deze acti­vi­teiten werden bege­leid door leerkrachten‐in‐opleiding van UCLL en PXL. Op deze manier leerden deze studenten ook hoe ze nieuwe tech­no­logie kunnen gebruiken in een klasom­ge­ving.

Wat nu?

Uit de program­meer­week is ook gebleken dat er een grote vraag is vanuit het leerkrachten‐korps om derge­lijke work­shops ook voor hun te orga­ni­seren. Vanuit T2‑campus gaan we nu bekijken hoe we kunnen inspelen op die vraag.

Naar volgend jaar toe zijn we zeker van plan om opnieuw deel te nemen aan de Euro­pese Program­meer­week.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X