fbpx

Je feedback is welkom

T2‑campus wil 1000 openstaande Limburgse TECHvacatures invullen

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Vijf jaar na de lance­ring van SALK opende in augustus de T2‑campus in aanwe­zig­heid van Vlaams minister van Onder­wijs Hilde Crevits, minister van Werk, Economie en Inno­vatie Philippe Muyters en gouver­neur Herman Reyn­ders. De T2‑campus is een huza­ren­stukje van 24.000 m² dat in amper 18 maanden tijd verrees op Thor Park. Hier kunnen tot 1300 cursisten per dag kiezen uit liefst 300 oplei­dingen, trai­ningen of work­shops, alle­maal rond tech­niek en tech­no­logie en dat met state‐of‐the‐art infra­struc­tuur en appa­ra­tuur. Het kosten­plaatje van dit ambi­ti­euze project bedraagt 57 miljoen euro, bij elkaar gebracht door Europa, Vlaan­deren en de drie part­ner­or­ga­ni­sa­ties SYNTRA Limburg, VDAB en stad Genk. Dat maakt van de T2‑campus niet alleen het grootste SALK‐project, maar ook het grootste Vlaamse EFRO‐project ooit.

T2‑campus zoekt techtalent

Het Vlaamse SALK‐plan voor de Limburgse economie conclu­deerde vijf jaar geleden dat het gebrek aan (goed opge­leid) tech­talent één van dé groei­rem­mers is voor Limburgse bedrijven. Het maakt dat bedrijven en orga­ni­sa­ties soms niet de nood­za­ke­lijke omslag kunnen maken en zo hun groei zien vertragen of kansen missen.

Van de 5000 open­staande vaca­tures in Limburg op dit moment zijn er 1000 tech‐gerelateerd. Het toekomst­po­ten­tieel is dus enorm en daar wil de T2‑campus op inspelen, aldus Fons Leroy, gede­le­geerd bestuurder van VDAB en lid van de SALK‐werkgroep: “We leggen de lat hoog. De T2‑campus wil die 1000 tech­va­ca­tures mee helpen invullen. Veel mensen denken dat tech­no­logie niks voor hen is om diverse redenen. Wij willen hen van het tegen­deel overtuigen.”

“Het aantal tech­ge­re­la­teerde start‐ups kende in Limburg de laatste jaren haast een verdub­be­ling”, vult Dirk Vansti­pelen, direc­teur van SYNTRA Limburg, aan. “Van 1371 star­ters in 2017 tot 2564 in 2018, goed voor 38% van alle star­ters. Om het boomend techon­der­ne­mer­schap blij­vend van zuur­stof te voor­zien zijn er méér opge­leide tech­talenten nodig.”

Partnerschap als hefboom

Rond deze uitda­ging sloegen VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk (optre­dend voor het onder­wijs­veld) vijf jaar geleden de handen in elkaar. Uit enkele goede gesprekken ontstond het idee voor de Technologie‐Talentcampus. Extra finan­ciële onder­steu­ning – de totale inves­te­ring bedraagt 57 miljoen euro – werd gevonden bij Vlaan­deren en Europa en zo kon een uniek project uit de start­blokken schieten.

“Voor zo’n project is onze steun niet meer dan logisch. En kijk, vijf jaar na de lance­ring van het SALK‐plan en nauwe­lijks ander­half jaar na de start van de bouw­werken staat het grootste SALK‐project er”, weet Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters. “Het is geen verras­sing dat dit project net in Limburg ontstaan is. De samen­wer­king en infra­struc­tuur­de­ling zijn hier ver door­ge­dreven en dat maakt de T2‑campus uniek. Maar niet lang meer: dit Limburgse concept van duur­zaam part­ner­schap verdient én krijgt navol­ging in de rest van Vlaan­deren. Enkel als onder­wijs en arbeids­markt de handen in elkaar slaan, zijn we klaar voor de toekomst.”

Net op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar

Een campus van 24.000 m² bouwen op nauwe­lijks 18 maanden tijd: dit huza­ren­stukje is geklaard door de vele tech­talenten van aannemer Houben – Strabag. “Dit gebouw is gisteren opge­le­verd en vandaag openen we. Ambi­tieus ja, maar de eerste trai­nees starten volgende week al. Hagelwit, veel licht, trans­pa­rant en met tech­no­logie in de hoofdrol is het een opval­lende archi­tec­tuur. Archi­tec­ten­team Kempe Thill – OSAR heeft een ontwerp neer­gezet dat er stààt, naast het monu­men­tale Thor Central en tegen de achter­grond van het prach­tige land­schap van Thor Park”, aldus Wim Dries, burge­meester van Genk. “Door de grote raam­par­tijen verbindt de T2‑campus niet alleen met de omge­ving, maar wordt het tech­talent ook letter­lijk in de kijker gezet.”

Scholen welkom: T2‑campus als verlengstuk van de klas

Voor de samen­wer­king met het onder­wijs start een proef­jaar. De eerste klassen komen vanaf september. Meer jongeren moeten door­stromen naar STEM‐opleidingen en daar wil de T2‑campus, als verleng­stuk van de school, een stimu­le­rende factor in worden. “De T2‑campus moet een plek worden waar leer­krachten met hun leer­lingen naar toe komen om gebruik te maken van de nieuwste appa­ra­tuur en zelf bij te blijven rond tech­no­logie. Een inno­va­tief ambi­tieus project als de T2‑campus zet Genk in Vlaan­deren en Europa op de kaart. Een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt en inzet op vaar­dig­heden om met volle goes­ting voor een STEM‐opleiding te kiezen”, stelt Vlaams minister van Onder­wijs Hilde Crevits.

Baanbrekend concept voor méér goesting in techniek en technologie

De T2‑campus wordt niet enkel veel meer dan een indruk­wek­kend gebouw, het wordt ook veel meer dan ‘gewoon een oplei­dings­cen­trum’. Tech­no­logie evolu­eert razend­snel, totaal verschil­lende domeinen ontmoeten en versterken elkaar. Ook aan het ‘leren’ op zich zal de toekomst radi­caal andere eisen stellen. En hoe langer hoe meer beseffen we dat goede ideeën ontstaan daar waar mensen samen­komen en elkaar inspireren.

De T2‑campus vertrok vanuit deze drie uitgangs­punten om een nieuw en baan­bre­kend concept gestalte te geven: 1) een nieuwe aanpak op program­ma­to­risch vlak met snel en dyna­misch leren versus langere oplei­dingen; 2) veel ruimte – letter­lijk en figuur­lijk – voor connectie, bele­ving en samen­wer­king, niet voor één doel­groep maar voor vele; en 3) een sterk part­ner­schap en ecosys­teem van bedrijven en orga­ni­sa­ties, hetgeen toelaat een breed aanbod te reali­seren dat boven­dien continu mee evolu­eert en bijblijft met trends, inno­va­ties en ontwikkelingen.

Kroketmuur vol learning snacks

“Tech­no­logie veran­dert onze leef­we­reld totaal en evolu­eert snel. Dat vereist een nieuwe aanpak. Leren moet leuk zijn, snel, flexibel en op maat. Je bent er ook nooit klaar mee, je zult je hele leven lang moeten bijblijven”, stelt Dirk Vansti­pelen. “We intro­du­ceren hier dan ook een concept dat zo’n beetje werkt als een kroket­muur: je bepaalt zelf welke ‘learning snacks’ je eruit haalt en proeft zo wat het meest naar jouw smaak is. Je spij­kert je talent op een snelle en flexi­bele manier bij. Door te proeven krijg je goes­ting naar méér en dus biedt de T2‑campus ook langere leertrajecten.”

Informeel leren, beleven en ondernemen

Ten tweede het belang van leren van elkaar, connec­teren. Diverse doel­groepen – kinderen en jongeren, werk­ne­mers en werk­zoe­kenden, onder­ne­mers en werk­ge­vers – komen hier dan ook samen, inspi­reren elkaar en werken samen over tech­do­meinen heen. Het T2‐concept is daarop voor­zien met bele­vings­ruimtes, TECH­labs en veel plekken voor infor­meel leren. Nog zo’n speciale ruimte is de Broeikas, waar goede techi­deeën kunnen uitgroeien tot een onderneming.

Ecosysteem

Dat tech­no­logie snel evolu­eert, bete­kent ook dat bijblijven een hele opdracht is. Techop­lei­dingen kunnen aanbieden die up‐to‐date zijn wordt voor elke onder­wijs­in­stantie hoe langer hoe meer een grote uitda­ging. Eén school of instel­ling kan misschien moei­lijk het tempo of de inves­te­ringen aan die daar­voor nodig zijn, maar een samen­wer­kings­ver­band en ecosys­teem zoals de T2‑campus is daar net op gericht. Daarom ook dat een nauwe samen­wer­king met het bedrijfs­leven essen­tieel is. Al meer dan 100 enthou­si­aste bedrijven en orga­ni­sa­ties hebben de schou­ders gezet onder de T2‑campus zodat de oplei­dingen steeds op maat van het bedrijfs­leven zijn, en de up‐to‐date kennis bevatten. Ook levert dit ecosys­teem een enorme meer­waarde op vlak van infra­struc­tuur en appa­ra­tuur, mentor­schap en netwerken”, aldus Tinne Lommelen, direc­teur van VDAB Limburg.

Uniek in Europa: industrie 4.0 opstelling simuleert fabriek van de toekomst

Dat klinkt alle­maal veel­be­lo­vend, maar wat kun je dan zoal komen leren en beleven? Op termijn meer dan 300 oplei­dingen, trai­ningen en work­shops in de meest uiteen­lo­pende domeinen.

Becode werd al aange­kon­digd, maar de T2‑campus pakt de komende weken nog heel wat indruk­wek­kende verhuis­dozen uit. Uniek in Europa is bijvoor­beeld de indu­strie 4.0‑opstelling waarin je leert werken in de fabriek van de toekomst. Almaar meer producten zullen geper­so­na­li­seerd en op maat gemaakt worden in de fabriek. Denk bijvoor­beeld aan schoenen die je zelf kan samen­stellen in een webshop. De omslag maken van tradi­ti­o­nele maak­in­du­strie naar dit soort vormen van nieuwe maak­in­du­strie – en die ook hier vestigen – is een uitda­ging voor onze regio. En daarin zal T2 een cruciale rol spelen door te voor­zien in de know how, compe­ten­ties en ideeën die daar­voor nodig zijn”, klinkt het bij burge­meester Wim Dries.

Een ander pareltje is het energie‐ en demo­huis, een levens­groot huis waarin je expe­ri­men­teert met alle tech­nieken die het huis van de toekomst kan bevatten. Maar ook ronkende concepten zoals augmented en virtual reality, internet of things, smart grids, batte­rij­tech­no­logie en block­chain maken deel uit van het aanbod.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X