fbpx

Je feedback is welkom

Hybride zonnesysteem

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

De Power­wall van Tesla, de RESU(H) van LGChem, de Sonnen­bat­terie, de My Reserve van BMW en Solar­watt: intro­duc­ties van batte­rijen om thuis zonne­stroom op te slaan lijken elkaar de laatste tijd wel te verdringen. Een nieuwe revo­lutie lijkt geboren: een thuis­bat­terij kan een oplos­sing vormen voor de mismatch tussen de piek­pro­ductie van zonne­pa­nelen op de middag en het piek­mo­ment van huis­hou­de­lijk stroom­ge­bruik, vooral ’s ochtends en ’s avonds.

Meer en meer mensen willen zich losrukken van tradi­ti­o­nele ener­gie­be­drijven en de insta­biele ener­gie­po­li­tiek. Dag hoge stroom­prijs, ik maak hem zelf wel met de zon! Wel of geen terug­draai­ende teller meer zodra de meter slim (of beter gezegd digi­taal) wordt? Ik haal de stroom wel uit mijn eigen batterij!
Veel bezit­ters van zonne­pa­nelen worden onrustig van alle berichten rond energie. Mis ik de boot? Had ik allang zo’n design batterij in huis moeten hebben? De werke­lijk­heid is toch wat genu­an­ceerder. Zoals elke revo­lutie, komt ook die van thuis­bat­te­rijen met horten en stoten tot stand. Tege­lij­ker­tijd staan ze wel dege­lijk op het punt om main­stream te gaan worden.

Hoog tijd dus om wat vragen rond de thuis­bat­terij uit te klaren in een blog artikel. Heb je hierna zin gekregen om meer te weten te komen? Schrijf je dan snel onderaan dit artikel in voor de oplei­ding tot ‘Batterij Speci­a­list’ op de T2‑campus. Tijdens deze avond­op­lei­ding krijg je een volledig over­zicht van de verschil­lende batterij tech­no­lo­gieën en de toepas­singen waar ze voor ingezet worden. Deze oplei­ding laat je toe om zelf te gaan onder­nemen in de inno­va­tieve wereld van energie opslag.

Wat is het verschil tussen een on‐grid, off‐grid en hybride zonnesysteem?

In België wordt het on‐grid zonne­sys­teem verreweg het meest gebruikt. Zo’n systeem kan geen stroom opslaan: de gepro­du­ceerde zonne­stroom die je niet direct verbruikt, wordt geïn­jec­teerd naar het elec­tri­ci­teitsnet. De huidige wetge­ving (terug­draai­ende teller) zorgt dat die terug­ge­le­verde kilo­watt­uren een op een worden wegge­streept tegen de kWh’s die je uit het net haalt als je zonne­pa­nelen onvol­doende of geen stroom leveren. Dat klinkt logisch maar door de hoge ener­gie­be­las­ting op stroom voor parti­cu­lieren, zo’n 70% van de totale prijs per kWh, is dit een onmis­bare rege­ling voor on‐grid systemen. Zonder terug­draai­ende teller zouden parti­cu­lieren voor elke terug­ge­le­verde kWh 70% minder ontvangen dan ze voor elke inge­kochte kWh betalen.
Het andere uiterste is een off‐grid zonne­sys­teem, het systeem dat het meest beant­woordt aan het roman­ti­sche beeld van auto­nome ener­gie­voor­zie­ning. Koppel die kabel in de grond maar los: we halen het alle­maal van eigen dak en gebruiken de batterij om de plooien tussen verbruik en productie glad te strijken. In het geval dat er geen stroomnet is, is dit zelfs de enige oplos­sing (boot, mobil­home, …).
Maar er kleven ook flinke nadelen aan. Aan de ene kant: als je batterij leeg is, heb je geen beschik­bare stroom meer. Aan de andere kant: als je batterij vol is, gaat de kost­bare stroom die je daarna nog zou kunnen opwekken gewoon verloren.
Het hybride zonne­sys­teem combi­neert de voor­delen van beide. Een batterij om zonne­stroom in op te slaan voor later gebruik. Maar ook toegang tot het elek­tri­ci­teitsnet voor de momenten dat het verbruik hoger ligt dan waar de batterij in kan voor­zien. Of voor de momenten dat de zonne­pa­nelen nog stroom leveren terwijl de thuis­bat­terij al vol is. In dat geval kunnen over­vloe­dige kWh’s aan het net worden gele­verd. In combi­natie met ener­giema­na­ge­ment­soft­ware kunnen eige­naars van batte­rijen verder profi­teren van piek‐ en dalta­rieven, zoals inkoop en opslag van netstroom tijdens daluren om daarna te gebruiken tijdens piekuren.

Hoe werken thuisbatterijen?

Wat we in de volks­mond een thuis­bat­terij noemen, is in feite een opslag­sys­teem met verschil­lende compo­nenten. De belang­rijkste hiervan zijn de batterij zelf, de batterijlader/omvormer en de ener­giema­na­ge­ment­soft­ware om opslag en ener­gie­ver­bruik zo effi­ciënt moge­lijk te laten verlopen. Elk zonne­sys­teem is ook zonder opslag uitge­rust met een omvormer die de gelijk­stroom die panelen opwekken, omzet in de wissel­stroom waar onze huis­hou­de­lijke appa­raten meestal op draaien. Als je stroom ook wilt kunnen opslaan, moet je in de meeste gevallen dus nog een extra omvormer toevoegen.
Alle boven­ge­noemde compo­nenten zijn in verschil­lende combi­na­ties hier verkrijg­baar. Voor de consu­ment is het dus heel belang­rijk dat hij weet welke compo­nenten het product dat als ’thuis­bat­terij’ verkocht wordt precies bevat. Zo is de veel besproken Power­wall van Tesla een batterij waarbij de eerste versie (Powerwall1 2016 – 2017) zonder omvormer gele­verd werd, maar de nieuwste Powerwall2 (vanaf 2018) is enkel verkrijg­baar met inge­bouwde omvormer.
Hier­onder de belang­rijkste combi­na­ties voor opslag waaruit consu­menten kunnen kiezen.

Alles‐in‐één

Wil je nergens omkijken naar hebben? Verschil­lende produ­centen, zoals Tesla met de Powerwall2, de Duitse bedrijven Sonnen­bat­terie en Bosch en het Kore­aanse bedrijf Samsung, bieden een alles‐in‐één pakket. In een doos ter grootte van een flinke para­plubak zit een hybride omvormer voor zowel PV‐panelen als batterij en inge­bouwde batte­rijen. De opslag­ca­pa­ci­teit van die batte­rijen vari­eert. De lich­tere versies kunnen zo’n 4 KWh aan stroom opslaan: net genoeg om de was te doen en te drogen. De maxi­male capa­ci­teit ligt rond de 15 KWh.

Omvormers in combinatie met losse batterijen

Ben je er niet vies van om zelf een beetje te puzzelen? Dan kun je kiezen voor twee aparte omvor­mers, of voor een hybride omvormer/oplader die werkt voor zowel de zonne­pa­nelen als de batte­rijen. Vervol­gens losse batte­rijen uitzoeken om er aan vast te koppelen, zoals RESU van LG of andere merken die verkrijg­baar zijn, en het systeem is gereed. De losse batte­rijen vari­ëren van 4kWh tot 10kWh per stuk en kunnen naar harten­lust gesta­peld worden om de opslag­ca­pa­ci­teit te vergroten. Deze variant biedt dus meer flexi­bi­li­teit en is, zolang er twee aparte omvor­mers worden gebruikt, ook geschikter voor grote zonne­sys­temen en hoog inten­sief stroom­ver­bruik. Het vergt wel meer instal­la­tie­werk en je moet reke­ning houden met omzet­tings­ver­liezen (DC‐AC & AC‐DC) van enkele procenten.

Energiebeheer

De ener­giema­na­ge­ment­soft­ware waar de meeste opslag­sys­temen mee uitge­rust zijn, helpen consu­menten om hun opge­wekte stroom met maxi­maal (finan­cieel) effect in te zetten. Bijvoor­beeld door huis­hou­de­lijke hande­lingen die veel stroom kosten, zoals wassen en drogen, auto­ma­tisch overdag te laten plaats­vinden. Dat is het moment waarop je zonne­pa­nelen de meeste stroom opwekken. Op die manier voorkom je dat ’s avonds zonne­stroom te kort komt en misschien dure kilo­watt­uren uit het net moet halen. Ook kun je zelfs je batterij overdag – als de stroom­prijs het laagst is – opladen met stroom uit het publieke net.
De soft­ware helpt je verder om je ener­gie­ver­bruik in kaart te brengen en waar moge­lijk naar beneden bij te stellen. Een laatste inte­res­sante moge­lijk­heid is om je stroom in je batterij te verhan­delen als de vraag naar stroom groot is en je een goede prijs kunt ontvangen.
Zo biedt Sonnen­bat­terie gebrui­kers in Duits­land de moge­lijk­heid om hun opge­slagen stroom gebun­deld te verkopen.
In Neder­land heeft Eneco dan weer met Crowd­Nett een project waarbij gebrui­kers een deel van hun thuis­bat­terij laten beheren door Eneco en de netbe­heerder. De batte­r­ij­vloot van Crowd­Nett wordt dan gebruikt om te laden en ontladen afhan­ke­lijk wat het elek­tri­ci­teitsnet nodig heeft om stabiel te blijven, waarbij de gebrui­kers hier­voor een vergoe­ding krijgen. Ook in ons land zou Eneco plannen hebben om dit systeem uit te rollen.
Wil je meer te weten komen over verschillen tussen types batte­rijen en hun respec­tie­ve­lijke kost­prijs, Clea­n­Ener­gy­Re­views (Australië) geeft uitge­breide en up‐to‐date info.
In de oplei­ding Batterij Speci­a­list (start op 20/09/2018) gaan we zelfs nog verder in op andere toepas­singen van batte­rijen dan de thuis­bat­terij, ook mobi­li­teit en kleine elek­tro­nica komen aan bod.
Aarzel niet en schrijf je nu in via batterij‐specialist.

Feedback

2 Reacties

  1. Avatar

    beste
    is dit ook bedoeld voor leken of eerder voor reeds gevorderden?

    mvg

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X