Hybride zonnesysteem

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De Pow­er­wall van Tes­la, de RESU(H) van LGChem, de Son­nen­bat­terie, de My Reserve van BMW en Solar­watt: intro­duc­ties van bat­ter­i­jen om thuis zonne­stroom op te slaan lijken elka­ar de laat­ste tijd wel te ver­drin­gen. Een nieuwe rev­o­lu­tie lijkt geboren: een thuis­bat­ter­ij kan een oploss­ing vor­men voor de mis­match tussen de piekpro­duc­tie van zon­nepan­e­len op de mid­dag en het piek­mo­ment van huishoudelijk stroomge­bruik, vooral ’s ocht­ends en ’s avonds.

Meer en meer mensen willen zich los­rukken van tra­di­tionele energiebedri­jven en de insta­biele energiepoli­tiek. Dag hoge stroom­pri­js, ik maak hem zelf wel met de zon! Wel of geen terug­draaiende teller meer zodra de meter slim (of beter gezegd dig­i­taal) wordt? Ik haal de stroom wel uit mijn eigen bat­ter­ij!
Veel bezit­ters van zon­nepan­e­len wor­den onrustig van alle bericht­en rond energie. Mis ik de boot? Had ik allang zo’n design bat­ter­ij in huis moeten hebben? De werke­lijkheid is toch wat gen­u­anceerder. Zoals elke rev­o­lu­tie, komt ook die van thuis­bat­ter­i­jen met hort­en en stoten tot stand. Tegelijk­er­ti­jd staan ze wel degelijk op het punt om main­stream te gaan wor­den.

Hoog tijd dus om wat vra­gen rond de thuis­bat­ter­ij uit te klaren in een blog artikel. Heb je hier­na zin gekre­gen om meer te weten te komen? Schri­jf je dan snel onder­aan dit artikel in voor de oplei­d­ing tot ‘Bat­ter­ij Spe­cial­ist’ op de T2-cam­pus. Tij­dens deze avon­do­plei­d­ing kri­jg je een volledig overzicht van de ver­schil­lende bat­ter­ij tech­nolo­gieën en de toepassin­gen waar ze voor ingezet wor­den. Deze oplei­d­ing laat je toe om zelf te gaan onderne­men in de inno­vatieve wereld van energie opslag.

Wat is het verschil tussen een on-grid, off-grid en hybride zonnesysteem?

In Bel­gië wordt het on-grid zon­nesys­teem ver­reweg het meest gebruikt. Zo’n sys­teem kan geen stroom opslaan: de gepro­duceerde zonne­stroom die je niet direct ver­bruikt, wordt geïn­jecteerd naar het elec­triciteit­snet. De huidi­ge wet­gev­ing (terug­draaiende teller) zorgt dat die teruggeleverde kilo­wat­turen een op een wor­den weggestreept tegen de kWh’s die je uit het net haalt als je zon­nepan­e­len onvol­doende of geen stroom lev­eren. Dat klinkt logisch maar door de hoge energiebe­last­ing op stroom voor par­ti­c­ulieren, zo’n 70% van de totale pri­js per kWh, is dit een onmis­bare regeling voor on-grid sys­te­men. Zon­der terug­draaiende teller zouden par­ti­c­ulieren voor elke teruggeleverde kWh 70% min­der ont­van­gen dan ze voor elke ingekochte kWh betal­en.
Het andere uiter­ste is een off-grid zon­nesys­teem, het sys­teem dat het meest beant­wo­ordt aan het roman­tis­che beeld van autonome energievoorzien­ing. Kop­pel die kabel in de grond maar los: we halen het alle­maal van eigen dak en gebruiken de bat­ter­ij om de plooien tussen ver­bruik en pro­duc­tie glad te strijken. In het geval dat er geen stroom­net is, is dit zelfs de enige oploss­ing (boot, mobil­home, …).
Maar er kleven ook flinke nade­len aan. Aan de ene kant: als je bat­ter­ij leeg is, heb je geen beschik­bare stroom meer. Aan de andere kant: als je bat­ter­ij vol is, gaat de kost­bare stroom die je daar­na nog zou kun­nen opwekken gewoon ver­loren.
Het hybride zon­nesys­teem com­bi­neert de voorde­len van bei­de. Een bat­ter­ij om zonne­stroom in op te slaan voor lat­er gebruik. Maar ook toe­gang tot het elek­triciteit­snet voor de momenten dat het ver­bruik hoger ligt dan waar de bat­ter­ij in kan voorzien. Of voor de momenten dat de zon­nepan­e­len nog stroom lev­eren ter­wi­jl de thuis­bat­ter­ij al vol is. In dat geval kun­nen overvloedi­ge kWh’s aan het net wor­den geleverd. In com­bi­natie met energie­m­an­age­mentsoft­ware kun­nen eige­naars van bat­ter­i­jen verder prof­iteren van piek- en dal­tarieven, zoals inkoop en opslag van net­stroom tij­dens daluren om daar­na te gebruiken tij­dens piekuren.

Hoe werken thuisbatterijen?

Wat we in de volksmond een thuis­bat­ter­ij noe­men, is in feite een opslagsys­teem met ver­schil­lende com­po­nen­ten. De belan­grijk­ste hier­van zijn de bat­ter­ij zelf, de batterijlader/omvormer en de energie­m­an­age­mentsoft­ware om opslag en energie­ver­bruik zo effi­ciënt mogelijk te lat­en ver­lopen. Elk zon­nesys­teem is ook zon­der opslag uit­gerust met een omvormer die de gelijk­stroom die pan­e­len opwekken, omzet in de wis­sel­stroom waar onze huishoudelijke appa­rat­en meestal op draaien. Als je stroom ook wilt kun­nen opslaan, moet je in de meeste gevallen dus nog een extra omvormer toevoe­gen.
Alle bovenge­noemde com­po­nen­ten zijn in ver­schil­lende com­bi­naties hier verkri­jg­baar. Voor de con­sument is het dus heel belan­grijk dat hij weet welke com­po­nen­ten het prod­uct dat als ’thuis­bat­ter­ij’ verkocht wordt pre­cies bevat. Zo is de veel bespro­ken Pow­er­wall van Tes­la een bat­ter­ij waar­bij de eerste ver­sie (Powerwall1 2016–2017) zon­der omvormer geleverd werd, maar de nieuw­ste Powerwall2 (vanaf 2018) is enkel verkri­jg­baar met inge­bouwde omvormer.
Hieron­der de belan­grijk­ste com­bi­naties voor opslag waaruit con­sumenten kun­nen kiezen.

Alles-in-één

Wil je ner­gens omk­ijken naar hebben? Ver­schil­lende pro­du­cen­ten, zoals Tes­la met de Powerwall2, de Duitse bedri­jven Son­nen­bat­terie en Bosch en het Kore­aanse bedri­jf Sam­sung, bieden een alles-in-één pakket. In een doos ter grootte van een flinke para­plubak zit een hybride omvormer voor zow­el PV-pan­e­len als bat­ter­ij en inge­bouwde bat­ter­i­jen. De opslag­ca­paciteit van die bat­ter­i­jen varieert. De lichtere ver­sies kun­nen zo’n 4 KWh aan stroom opslaan: net genoeg om de was te doen en te dro­gen. De max­i­male capaciteit ligt rond de 15 KWh.

Omvormers in combinatie met losse batterijen

Ben je er niet vies van om zelf een beet­je te puzze­len? Dan kun je kiezen voor twee aparte omvorm­ers, of voor een hybride omvormer/oplader die werkt voor zow­el de zon­nepan­e­len als de bat­ter­i­jen. Ver­vol­gens losse bat­ter­i­jen uit­zoeken om er aan vast te kop­pe­len, zoals RESU van LG of andere merken die verkri­jg­baar zijn, en het sys­teem is gereed. De losse bat­ter­i­jen var­iëren van 4kWh tot 10kWh per stuk en kun­nen naar harten­lust gestapeld wor­den om de opslag­ca­paciteit te ver­groten. Deze vari­ant biedt dus meer flex­i­biliteit en is, zolang er twee aparte omvorm­ers wor­den gebruikt, ook geschik­ter voor grote zon­nesys­te­men en hoog inten­sief stroomver­bruik. Het vergt wel meer instal­latiew­erk en je moet reken­ing houden met omzettingsver­liezen (DC-AC & AC-DC) van enkele pro­cen­ten.

Energiebeheer

De energie­m­an­age­mentsoft­ware waar de meeste opslagsys­te­men mee uit­gerust zijn, helpen con­sumenten om hun opgewek­te stroom met max­i­maal (finan­cieel) effect in te zetten. Bijvoor­beeld door huishoudelijke han­delin­gen die veel stroom kosten, zoals wassen en dro­gen, automa­tisch overdag te lat­en plaatsvin­den. Dat is het moment waarop je zon­nepan­e­len de meeste stroom opwekken. Op die manier voorkom je dat ’s avonds zonne­stroom te kort komt en miss­chien dure kilo­wat­turen uit het net moet halen. Ook kun je zelfs je bat­ter­ij overdag — als de stroom­pri­js het laagst is — opladen met stroom uit het pub­lieke net.
De soft­ware helpt je verder om je energie­ver­bruik in kaart te bren­gen en waar mogelijk naar bene­den bij te stellen. Een laat­ste inter­es­sante mogelijkheid is om je stroom in je bat­ter­ij te ver­han­de­len als de vraag naar stroom groot is en je een goede pri­js kunt ont­van­gen.
Zo biedt Son­nen­bat­terie gebruik­ers in Duit­s­land de mogelijkheid om hun opges­la­gen stroom gebun­deld te verkopen.
In Ned­er­land heeft Eneco dan weer met Crowd­Nett een project waar­bij gebruik­ers een deel van hun thuis­bat­ter­ij lat­en beheren door Eneco en de net­be­heerder. De bat­ter­i­jvloot van Crowd­Nett wordt dan gebruikt om te laden en ont­laden afhanke­lijk wat het elek­triciteit­snet nodig heeft om sta­biel te bli­jven, waar­bij de gebruik­ers hier­voor een ver­goed­ing kri­j­gen. Ook in ons land zou Eneco plan­nen hebben om dit sys­teem uit te rollen.
Wil je meer te weten komen over ver­schillen tussen types bat­ter­i­jen en hun respec­tievelijke kost­pri­js, CleanEn­er­gyRe­views (Aus­tral­ië) geeft uit­ge­brei­de en up-to-date info.
In de oplei­d­ing Bat­ter­ij Spe­cial­ist (start op 20/09/2018) gaan we zelfs nog verder in op andere toepassin­gen van bat­ter­i­jen dan de thuis­bat­ter­ij, ook mobiliteit en kleine elek­tron­i­ca komen aan bod.
Aarzel niet en schri­jf je nu in via bat­ter­ij-spe­cial­ist.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X