55 bedrijven engageren zich voor technologie­talent bij lancering T2‑campus

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Technologische profielen zijn erg gegeerd bij bedrijven. Een blik op de openstaande vacatures maakt snel de uitdaging duidelijk. Onze regio heeft technologie­talent nodig om te groeien. Zo’n 55 technologie­bedrijven engageren zich op 7 februari 2018 om de schouders te zetten onder sterke opleidingen voor techtalent op de T2‑campus.

T2‑campus opent dit najaar de deuren op Thor Park in Genk en zet de grote mid­de­len in om tech­tal­ent aan te trekken en te ontwikke­len: een award win­nend gebouw, state‑of‑the‑art machines en vooral een sterk netwerk van part­ners. Op de T2‑campus kan elk tech­tal­ent − met of zon­der ervar­ing − terecht voor een oplei­d­ing. Vanaf dit najaar wor­den er dagelijks 1.300 trainees op de cam­pus verwacht. Trainees van VDAB, SYNTRA Lim­burg en leer­lin­gen van de Lim­burgse scholen zullen hier samen, meer zelfs, zij aan zij werken in de tech­labs.
De afgelopen maan­den is een T2‑innovatieteam op pad geweest bij heel wat technologie­bedrijven, ken­nisin­stellin­gen en scholen in de regio om te weten te komen welke tech­nol­o­gis­che com­pe­ten­ties voor hen het ver­schil mak­en en hoe we kun­nen samen­werken. Op 7 feb­ru­ari engageren 55 bedri­jven zich met een char­ter om hun schoud­ers te zetten onder tech­tal­ent. Van grote inter­na­tionale klep­pers tot lokale kmo’s. ‘We merken dat er ongelofe­lijk veel ent­hou­si­asme bestaat bij de Lim­burgse bedri­jven om op tech­tal­ent in te zetten. We kun­nen ons geen mooiere start van ons ecosys­teem dromen. Onze ambitie is om de komende maan­den ons netwerk nog verder uit te brei­den in aan­loop van de open­ing van de T2‑campus’ aldus Ruben Camps, pro­jectlei­der inno­vati­eteam T2‑campus.

Samenwerken & Connecteren

T2‑campus werkt nauw samen met het bedri­jf­sleven. ‘We doen dit ten eerste door het delen van ken­nis en exper­tise met elka­ar. Zo zor­gen wij voor een instroom van tech­nisch tal­ent op maat van de bedri­jven. Ten tweede plaat­sen we top­in­fra­struc­tu­ur  en mate­ri­alen vanu­it bedri­jven op T2‑campus zodat trainees hierop leren werken, maar lat­en we bedri­jven ook exper­i­menteren met ons state‑of‑the‑art machinepark. Ten derde kan een bedri­jf meew­erken door zich open te stellen voor bedri­jfs­be­zoeken, stages, het begelei­den van eind­proe­fen of zelfs bedri­jf­spro­jecten waar­bij onze trainees een uitdag­ing aan­gaan. Ten slotte willen we ook een netwerk zijn tussen bedri­jven en tech­tal­en­ten. Door work­shops, sem­i­nar­ies en even­e­menten leggen we een link tussen Lim­burgs tech­tal­ent en het bedri­jf­sleven.’

Dankz­ij dit ecosys­teem kan T2‑campus heel gericht investeren in die tech­nolo­gieën die de regio doen groeien. Parade­paardjes op de cam­pus wor­den het energie- en demo­huis, het train­ingssys­teem voor indus­trie 4.0 en de 3D‑printshop. Maar ook ronk­ende con­cepten zoals aug­ment­ed en vir­tu­al real­i­ty, Inter­net of Things, smart grids, bat­ter­i­jtech­nolo­gie en blockchain zullen deel uit mak­en van het aan­bod. Geen idee wat deze zijn? In het voor­jaar kan het grote pub­liek gratis ken­nis mak­en met al deze con­cepten tij­dens de TECHtalks die door­gaan op Thor Cen­tral in Genk. Meer info via de web­site www.t2-campus.be.

T2‑ecosysteem

De T2‑campus is een ambitieus project dat VDAB, SYNTRA Lim­burg en de stad Genk, voor het Lim­burgse onder­wi­js, samen realis­eren in het kad­er van het Strate­gisch Actieplan voor Lim­burg (SALK). De T2‑campus is momenteel in volle opbouw op het Thor Park in Genk, vlak langs het mon­u­men­tale ‘Thor Cen­tral’ op de voor­ma­lige mijn­site van Water­schei. De T2‑campus wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­s­te­und door het Europees Soci­aal Fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwik­kel­ing (12,5 miljoen euro) en SALK (6 miljoen euro). De eerste oplei­din­gen zullen er door­gaan vanaf sep­tem­ber 2018.

Con­tact­per­soon T2‑ecosysteem: Ruben Camps – pro­jectlei­der inno­vati­eteam T2‑campus. Ruben.Camps@t2-campus.be

Deel­ne­mer Ecosys­teem T2‑campus op 7 feb­ru­ari 2018
Accen­ture
AJSOLUTIONS, pow­er in plas­tics
Alpa­gro Plas­tics
Analis
ARBURG NV
BDO Cross­road
BIASC
BNP Paribas For­tis
CEB-BEC
Cege­ka
CNRood
Cooltech
Data Mind­ed
De Witte Com­mu­ni­catie
Dyka
Ecom­pa­ny
Encon
Enerzjie — EPB Expert
Ener­valis
Essec Group
Essec-BNS
Fremach Inter­na­tion­al NV
Futech
G&D Ener­gy
Google Bel­gië
HASCO Hasen­clever GmbH + Co KG
iBizz
IBM
Insaver
Jaga
KEOZ IT
Lucas-Nülle GmbH
Melotte
MSD Met­al­work­ing
Mul­ti­me­di
Nice­berg
Osu­dio
P&V Elek­trotech­niek
Plas­tIQ
Pure-Air
Qubic
Red­itech engi­neer­ing
Ren­ishaw
Robair
Siemens
SIRRIS
Smappee
Stago­b­el
Surtech­no
Switch
Ten­co DDM
Trideus
Vas­co
VCL
Viess­mann Bel­gium bvba

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X