Technologie grijpt om zich heen

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Werkne­mers inpassen in tech­nol­o­gis­che vernieuwing is dé uitdag­ing van onze arbei­ds­markt”.

Dat zijn de woor­den van top­man Fons Leroy, afgevaardigd bestu­ur­der van de VDAB, vanu­it zijn visie op de evo­lu­tie van de arbei­ds­markt.  Het is een ste­vige uitdag­ing om jon­geren, werk­zoek­enden en anderen die momenteel niet actief zijn op de arbei­ds­markt weg­wi­js te mak­en in de tech­nol­o­gis­che rev­o­lu­tie die we momenteel door­mak­en. Het onder­wi­js en andere oplei­d­ingsin­stanties spe­len daar een belan­grijke rol in. Laat dat nu juist een van de kern­doel­stellin­gen zijn van de T2-cam­pus.

Technologie grijpt om zicht heen

Tinne Lom­me­len, directeur VDAB Lim­burg sluit zich hier bij aan: “In diverse sec­toren gri­jpt de tech­nolo­gie om zich heen. Denk maar aan de dig­i­tale meet­toestellen in de wegen­bouw, de iPad in de zorg en de doorge­dreven invo­er­ing van nieuwe tech­nolo­gie in de maakin­dus­trie. Boven­di­en doen nieuwe ICT-toepassin­gen hun intrede in bij­na  alle sec­toren. Dat pro­ces gaat als­maar sneller.”

T2-cam­pus wil VDAB samen inzetten op het opsporen van tal­en­ten, hen bijsc­holen en naar de open­staande vaca­tures in de bouw- en techin­dus­trie lei­den. Tinne Lom­me­len: “VDAB heeft een gigan­tis­che ervar­ing in oplei­din­gen voor het bedri­jf­son­der­houd van tech­nis­che instal­laties, metaal­con­struc­tie en bouwtech­nieken. Met de intrede in de T2-cam­pus zullen we samen in een tech-leeromgev­ing sterk vaca­turegericht gaan oplei­den.”

De ICT-oplei­din­gen wor­den ook ver­huisd naar de T2-cam­pus om crossovers te kun­nen mak­en naar andere sec­toren, gezien dig­i­tale skills als­maar belan­grijk­er wor­den.

19 dec 2017 | Dig­i­tale skills

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X