Iedereen kan programmeren

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De rel­e­vantie van pro­gram­meren zit niet alleen in het ein­dresul­taat. Het leren logisch nadenken en het heel gede­tailleerd bedenken wat je pre­cies wilt en hoe je dat moet omzetten in pro­gram­meer­taal, dat is ook heel belan­grijk.

Everyone Can Code

Zoals Steve Jobs ooit zei: “Every­body in this coun­try should learn to pro­gram a com­put­er… because it teach­es you how to think.” Joek van Mont­fort ver­wo­ordt het als vol­gt: “Pro­gram­meren, de kun­st om je ver­beeld­ing om te zetten naar iets glashelders, is uiter­mate zin­vol om op de basiss­chool te intro­duc­eren. Het is een extra vorm van expressie die taal en denken stim­uleert. Het moedigt niet alleen uit­proberen aan, maar ook de wil om probeersels net zo lang te ver­beteren tot de missie is vol­bracht.”

Swift en Swift Playgrounds

Wij bij T2 vin­den dat iedereen de kans zou moeten kri­j­gen om iets te mak­en dat de wereld kan veran­deren. Daarom hebben de Apple-inge­nieurs de pro­gram­mataal ‘Swift’ en een bijhorend oplei­d­ing­spro­gram­ma ont­wor­pen waarmee iedereen code kan leren, schri­jven en onder­wi­jzen. En daar­voor kan je naar onze T2-cam­pus komen.

De T2-cam­pus sluit zich aan bij meer dan 70 Europese onder­wi­jsin­stellin­gen bij het adopteren van het Apple Cur­ricu­lum.

Niet alleen voor whizz-kids 

Bij Swift staat het gebruiks­ge­mak cen­traal. Al tij­dens het pro­gram­meren kun je zien wat je aan het mak­en bent. Je geeft links je code in en ziet rechts direct het resul­taat. De pro­gram­meer­taal bevat heel gewone woor­den en zin­net­jes, zoals ‘print’, ‘add’ en ‘remove’. En Swift is niet alleen een geweldige pro­gram­meer­taal voor begin­ners, maar biedt ook nog eens heel veel mogelijkhe­den. Zo zijn een aan­tal van ’s werelds pop­u­lairste apps, zoals Airbnb, LinkedIn en Eventbrite gemaakt in Swift.

Maar wat Swift bij­zon­der aantrekke­lijk maakt, is dat Apple ervoor gezorgd heeft dat men van heel jonge leefti­jd al kan leren pro­gram­meren via Swift Play­grounds.

Met de vernieuwende iPad-app Swift Play­grounds leer je op een inter­ac­tieve en leuke manier pro­gram­meren. Er is geen pro­gram­meerken­nis nodig, dus ideaal voor als je net begint. Door puzzels op te lossen leer je de begin­se­len met Swift. In het oplei­d­ingstra­ject zit­ten steeds nieuwe uitdagin­gen ver­w­erkt die bedacht door Apple en andere toon­aangevende devel­op­ers zijn.

Meer info over de Swift oplei­din­gen vol­gt snel.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X