Een toekomst met 100% hernieuwbare energie

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Wie is er nu niet voor een toekomst met 100% hernieuwbare energie?

Maar de zon schijnt niet altijd en de wind waait niet constant. Een flinke uitdaging voor de snelle opkomst van batterij­technologie en zijn slimme oplossingen, die over‑ of piek­productie van energie voor een (korte termijn) opslaan om ze op een later tijdstip terug vrij te geven.

Gezin­nen die een thuis­bat­ter­ij van 6,4 kWh (3kW) gebruiken, tonen nu al aan dat ze 70% van hun zelf gepro­duceerde zonne-energie kun­nen ver­bruiken zon­der die stroom in het elek­triciteit­snet op te slaan en er lat­er weer af te halen.

Bedri­jven mak­en onder­tussen de over­weg­ing om het­zelfde te doen, maar dan op veel grotere schaal en dus ook met een veel grotere impact:

 • Enkele maan­den gele­den opende Tes­la ’s werelds groot­ste bat­ter­i­j­park (100 MW — 129 MWh) in Aus­tral­ië. Dat park slaat de over­pro­duc­tie van een gigan­tisch wind­molen­park op en vangt zo, onder andere, onvoorziene prob­le­men van kolen­cen­trales op.
 • Vorig jaar kondigde het Antwerpse REstore aan dat ze dit voor­jaar een gelijkaardig bat­ter­i­j­park, weliswaar wat klein­er (18MW), in dienst zal nemen op de Ter­hills-site in Dilsen-Stokkem.
 • Lim­burgs inno­vatief inge­nieurs­bu­reau iLu­men ontwikkelde de iLu­bat. Die slimme bat­ter­ij slaat de piek van de zon­nepro­duc­tie op, om ze op een lat­er tijd­stip, wan­neer de zon onder is, vrij te geven. Die oploss­ing laat toe om een kleinere omvormer aan je PV-instal­latie te kop­pe­len waar­door je per­soon­lijk bespaart op het pro­su­menten­tarief en tegelijk ook de effec­tieve net­be­last­ing omlaag gaat.

Deze voor­beelden tonen dat (thuis-, wijk- en pro­duc­tiepark-) bat­ter­i­jen de hoek­steen zijn van een toekom­st­gericht energien­etwerk dat sta­biel is, meer hernieuw­bare energie toe­laat op het bestaande net en dit tegen een veel lagere onder­houd­skost.

Meer batterij voor minder €

De reden van de pop­u­lar­iteit­sti­jging van bat­ter­i­jen voor elek­trische energieop­slag is ongetwi­jfeld te verk­laren door de enorme pri­js­dal­ing de laat­ste jaren. Bloomberg schat in dat in 2017 alleen al de pri­js­dal­ing van Li-Ion bat­ter­ij packs 24% bedroeg! In 2010 kostte 1 kWh nog 1000$, in 2017 nog maar 208$.

Belan­grijk voor de toekomst van bat­ter­i­jtech­nolo­gie is de capaciteit­sti­jging van de bat­ter­i­jen (120 Wh/l in 2010 naar 250 Wh/l in 2017, verwacht tot 400 Wh/l in 2022). Dus we zullen steeds min­der grond­stof nodig hebben om meer energie te kun­nen opslaan.

  Gigafactories

  Om de vraag naar bat­ter­i­jen te kun­nen vol­gen, bouwt Tes­la samen met Pana­son­ic een eerste Gigafac­to­ry (voorziene pro­duc­tieca­paciteit 35 GWh Li-Ion bat­ter­i­jen per jaar = 500.000 auto’s van 70kWh of 270 bat­ter­i­j­parken zoals in Aus­tral­ië), maar op meerdere plekken in de wereld wor­den gelijkaardi­ge fab­rieken gebouwd. In Chi­na pro­duc­eren ze momenteel al bat­ter­i­jen voor drie van die Gigafac­to­ries (125 GWh/jaar)!

  Tot slot, wat de nood aan grond­stof­fen betre­ft, lithi­um bat­ter­i­jen zijn heel goed recy­cleer­baar. In Bel­gië zorgt Umi­core hier onder andere voor, waar­door bat­ter­i­j­com­po­nen­ten in onze toekom­stige energie-oplossin­gen deel zullen wor­den van een cir­cu­laire economie.

  Pin It on Pinterest

  Deel dit
  X
  X
  X