Huis innovatHor T2-campus draait op eigen kracht

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Het gezin van Tom Nijsen, inno­vatHor bij de T2-cam­pus, heeft al 42 dagen kun­nen lev­en van de energie die ze zelf opwekken via de thuis­bat­ter­ij in hun won­ing. Door de energie van de zon­nepan­e­len op te slaan, kan ze gebruikt wor­den wan­neer de eige­naars dat nodig vin­den.

De Pow­er­wall-data van Tom Nijsen (39) en Katrien Swen­nen (38) uit Kermt tonen aan dat het gezin sinds sep­tem­ber al 42 dagen volledig van de bat­ter­ij heeft kun­nen lev­en, en dat in de donker­ste dagen van het jaar. De voor­bi­je weken draaide zijn huis dagen aan een stuk volledig op eigen kracht en ook op andere dagen werd het net fors ont­last. Goed voor 58 pro­cent min­der activiteit op het stroom­net en meer dan dubbel zoveel recht­streeks ver­bruik van de zelf opgewek­te stroom.

Het is voor mij de evi­den­tie zelve om zelf mijn elek­triciteit op te wekken. Met de Tes­la Pow­er­wall kan ik de opgewek­te energie ook echt zelf gebruiken. Zo help ik ook voorkomen dat het elek­triciteit­snet over­be­last raakt: als iedereen in mijn straat zon­nepan­e­len zou leggen en die energie gewoon naar het net zou sturen, zou het elek­triciteit­snet op zon­nige dagen in de prob­le­men komen.’

 

Tom Nijsen, eige­naar Tes­la Pow­er­wall

De thuis­bat­ter­ij werkt als vol­gt: de energie die de zon­nepan­ne­len opwekt, wordt opges­la­gen. Op het moment dat de eige­naars ergens energie voor nodig hebben, bijvoor­beeld om koffie te zetten, schake­len ze de Pow­er­wall in. Dan geeft die de nodi­ge energie af om de ben­odigde toestellen te doen werken.

Tom vin­dt vooral het ecol­o­gis­che karak­ter ervan belan­grijk. ‘Als je stroom gebruikt van het elek­triciteit­snet, kan die van een kern­cen­trale komen. Op deze manier weet je dat je ze zelf opgewekt hebt.’

De bat­ter­ij moet een cen­trale plaats kri­j­gen in het wet­telijke kad­er om het zo aantrekke­lijk te mak­en voor de eige­naars’, zegt Christophe Degrez van Eneco. ‘Zij ont­las­ten er immers het elek­triciteit­snet mee, waar­door min­der investerin­gen nodig zijn. Als we Vlaan­deren duurza­am willen mak­en, moet het toes­tel inge­burg­erd ger­ak­en.’

Gezin uit Limburg gebruikt al jaar een thuisbatterij: “Ons huis draait al weken op eigen kracht”
Opbrengst en ver­bruik van één dag
 
Gezin uit Limburg gebruikt al jaar een thuisbatterij: “Ons huis draait al weken op eigen kracht”
Opbrengst en ver­bruik van een week

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X