Grootste SALK‐project krijgt vorm
Filter Events

26maa12:3013:00Start to Connect @Lucie RenardDe impact van een blog op een bedrijf. Content marketing

02apr12:3013:00Start to Connect @Kris BinonHow to start a community from scratch

18apr09:0017:30TechBoostCamp #6Ontdek hoe je op een simpele manier je idee vertaalt naar een business concept

23apr12:3013:00Start to Connect @Bert Scholshoe je je bedrijf onderscheidt van de concurrentie door er een authentiek merk van te maken

30apr12:3013:00Start to Connect @Tim Buckinxwereldwijd verbeteren van het dagelijks leven van mensen met epilepsie

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk leggen samen met Vlaams minister voor werk Philippe Muyters de spreek­woor­de­lijke eerste steen van de technologie‐ en talent­campus T2. Met dit project willen de part­ners een door­braak reali­seren in het ontdekken, stimu­leren en ontwik­kelen van tech­no­lo­gie­ta­lent in de Euregio. De eerste oplei­dingen in één van de grootste tech­no­lo­gie­op­lei­dings­centra van Europa staan gepland voor september 2018.
Wim Dries, burge­meester stad Genk: SALK heeft aange­toond dat het tekort aan tech­no­lo­gi­sche profielen in Limburg vandaag een rem vormt op onze econo­mi­sche groei. Met de T2‑campus werken we dit tekort weg. Sterker nog: we willen voor­sprong nemen op andere regio‘s. De ambitie is hoog: we willen aantrek­ke­lijke modules en oplei­dingen in de markt zetten die méér mensen doen kiezen voor een tech­no­lo­gi­sche oplei­ding en méér mensen doen door­stromen naar de arbeids­markt. Daar­naast is het even­eens ons doel om het onder­ne­mer­schap in de tech­no­lo­gi­sche sector te verhogen.’

De voormalige mijnsite herleeft

De T2‑campus wordt gebouwd op het Thor Park in Genk, waar de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei heront­wik­keld wordt tot een tech­no­lo­gie­hot­spot. Rondom de T2‑campus vind je een prach­tige park­om­ge­ving in een natuur­ge­bied dat momen­teel kandi­daat is als UNESCO‐erfgoed.

De T2‑campus wordt een open huis van 24.400m2 met state‐of‐the‐art tech­labs en leslo­kalen’, aldus Fons Leroy van VDAB. Er zullen dage­lijks zo’n 1.300 trai­nees deel­nemen aan inspi­re­rende tech­no­lo­gie­op­lei­dingen en –projecten. Een open en gedeelde omge­ving waar zowel conven­ti­o­nele machines als nieuwe en gespe­ci­a­li­seerde tech­no­logie staat.’

Leroy gaat verder: Iedereen is er welkom: van kinderen tot jongeren, van volwas­senen tot gepen­si­o­neerden. Zowel leer­lingen, werk­ne­mers, werk­zoe­kenden als onder­ne­mers. Een netwerk van scha­kels waar iedereen letter­lijk zij aan zij staat in de tech­no­lo­gie­labs. Zo willen we niet alleen effi­ci­ën­tie­winst boeken – het gebouw zal gebruikt worden van maandag tot zaterdag van 8u tot 23u -, maar ook boei­ende kruis­be­stui­vingen en samen­wer­kingen stimu­leren. Door dit uniek part­ner­schap kunnen we de STEM‐beroepen meer promoten en samen met bedrijven verder inzetten op het ontwik­kelen van werk­ple­kleren voor tech­ni­sche beroepen.’

Een gebouw dat zich aanpast aan het nieuwe leren

Omdat tech­no­logie maar ook oplei­dings­me­tho­dieken voort­durend evolu­eren, hebben we een flexi­bele omge­ving ontworpen die snel omge­bouwd kan worden‘, aldus archi­tect Oliver Thill.
Het is een archi­tec­tuur die in staat is om te anti­ci­peren op ontwik­ke­lingen die zich niet laten voor­spellen. Door de grote glas­par­tijen van het gebouw – een voet­bal­veld aan glazen opper­vlakte – haalt de T2‑campus zowel het daglicht als de ontspannen sfeer van het groene mijn­land­schap van Thor Park naar binnen en – nog belang­rijker – we plaatsen tege­lij­ker­tijd tech­no­logie letter­lijk in de étalage.’
Opval­lend is ook dat de T2‑campus geen voor‐ of achter­kant heeft, het is een alzijdig gebouw met twee gelijk­waar­dige entrees en dito voor­pleinen waar men kan ontspannen.

T2‐ campus is meer dan een gebouw

Als het opval­lende gebouw de hard­ware” is, dan zijn de trai­ners, nieuwe leer­me­tho­dieken en oplei­dingen de soft­ware” van de campus. Daarom is samen met de eerste­steen­leg­ging ook het T2‐innovatieteam van start gegaan. Zij zijn gestart met hun road­show naar bedrijven en kennis­in­stel­lingen met als concrete doel te peilen naar de prak­tij­knoden en kijken hoe de vertaal­slag naar oplei­dingen kan gemaakt worden. Een betere afstem­ming van oplei­dingen op jobs zal finaal resul­teren in compleet nieuwe oplei­dingen.’, aldus Dirk Vansti­pelen van SYNTRA Limburg.

De T2‑campus onder­steunt mensen op een inno­va­tieve manier in de ontwik­ke­ling van hun tech­no­lo­gi­sche loop­baan. De samen­wer­king tussen VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk is uniek door zijn ecosys­teem van samen leren en samen creëren. Verspreid over 4 domeinen – energie, IT, nieuwe mate­ri­alen en elektro – wordt tech­no­lo­gisch talent ontdekt, gesti­mu­leerd en ontwik­keld. Iets waar onze provincie abso­luut nood aan heeft!

De T2‑campus is een belang­rijk project uit het Stra­te­gisch Actie­plan voor Limburg (SALK) en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­steund door EFRO, het Euro­pees Fonds voor Regi­o­nale Ontwik­ke­ling (12,5 miljoen euro), Euro­pees Sociaal Fonds (5 mio euro) en SALK (6 miljoen euro).

De bouw van de T2‑campus in enkele opvallende cijfers:

 • 400 m2 oftewel een grond­op­per­vlakte van 4 voet­bal­velden (zonder de verdie­pingen)
 • 15 tech­labs en 80 leslo­kalen
 • Grond­verzet: 25.000 m³
 • Onder­grondse riole­rings­buizen: 4250 lm = 4,25 km
 • Buiten­ramen: 4.000 m² = bijna een voet­bal­veld (5.000 m²)
 • Ter plaatse gestort beton: 7.000 m³
 • Wape­nings­staal: 1.500.000 kg = 1.500 ton
 • Stalen profielen: 600.000 kg = 600 ton
 • Elek­tri­sche verdeel­borden: 21 st.
 • Elek­tri­sche kabels: 68.000 lm = 68 km
 • Data­kabel: 105.000 lm = 105 km
 • Glas­ve­zel­kabel: 351 lm
 • 10 venti­la­tie­groepen met een totaal lucht­de­biet van 125.000 m³/h
 • 2850 m² recht­hoe­kige lucht­ka­nalen
 • 5000 lm ronde lucht­ka­nalen = 5 km
 • De totale kost­prijs van het project wordt geraamd op 57 miljoen euro.  

Enkele quotes:

 • Vlaams minister van Werk, Economie en Inno­vatie
  Philippe Muyters: Onze economie en arbeids­markt schreeuwen om meer tech­nisch talent, niet in het minst in Limburg. De T2‑campus zorgt ervoor dat dit talent ontdekt en gesti­mu­leerd wordt. Dankzij de ligging op de Thor­site worden de inno­va­tieve oplei­dingen in nauwe samen­wer­king met bedrijven en de onder­zoeks­we­reld ontwik­keld. Zo zijn de oplei­dingen aange­past aan de markt, zodat het talent dat hier gevormd wordt meteen inzet­baar is. Voeg daar de aandacht voor inno­vatie en onder­ne­mer­schap aan toe en je kan niet anders dan beamen dat de T2‑campus exact is waar de naam voor staat: een broed­plaats van STEM‐talent. Met dit project is Limburg klaar voor de toekomst.’
 • Vlaams minister van Onder­wijs
  Hilde Crevits: Projecten als T2‑campus geven aan tech­no­logie een wow‐factor. Door tech­no­logie in de kijker te plaatsen met work­shops, events, expo­su­re­pro­jecten en tech­no­lo­gie­be­le­ving versterken we het imago van tech­no­logie.’
 • Vlaams minister van Onder­wijs
  Hilde Crevits: Een inno­va­tief ambi­tieus project als de T2‑campus zet Genk in Vlaan­deren en Europa op de kaart. Een inspi­re­rende plek die tech­no­logie ademt en inzet op vaar­dig­heden van de toekomst zal jong en oud over­tuigen om met volle goes­ting voor een STEM‐opleiding te kiezen.’
 • Vlaams minister van Onder­wijs
  Hilde Crevits: T2‑campus zal jong en oud over­tuigen om voor een tech­no­lo­gi­sche oplei­ding en onder­ne­mer­schap te kiezen.’
 • Burge­meester van Genk
  Wim Dries: Na de opening van topon­der­zoeks­cen­trum Ener­gy­Ville, de Incu­ba­Thor en binnen­kort Thor Central is de T2‑campus een volgende belang­rijke stap rich­ting de ontwik­ke­ling van een nieuwe kennis‐ en maak­eco­nomie in Limburg.‘
 • Gede­le­geerd bestuurder VDAB
  Fons Leroy: VDAB huis­vest vanaf september 2018 de meeste Limburgse tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen op de T2‑campus.‘
 • Directeur‐afgevaardigd bestuurder SYNTRA Limburg
  Dirk Vansti­pelen: We verplaatsen al onze tech­no­lo­gi­sche oplei­dingen van onze campussen in Genk en Hasselt naar de T2‑campus. De campus Winter­slag in Genk zal gesloten worden.’
 • Zaak­voerder Ingenieurs‐ en exper­ti­se­bu­reau Noter­mans
  Marc Noter­mans: Het ontwerp straalt klasse en tech­no­logie uit en is een uitda­ging van formaat op vlak van tech­ni­ci­teit en timing.’
 • Alge­meen direc­teur Houben NV
  Karel Luyckx: We gaan voor een kwali­ta­tief gebouw, dat klaar is om haar functie ten volle te dragen.’
 • Archi­tect Atelier Kempe Thill
  Oliver Thill: De centrale hal vormt het hart van de campus’. Ook hier wordt snel duide­lijk dat alles in de campus tech­no­logie ademt’. In deze centrale ruimte kan je liggend, zittend en staand leren, lunchen, een drankje drinken, expo­seren en vooral je laten inspi­reren door andere trai­nees. Je kijkt er uit op de ruim­te­lijke tech­labs. In de boven­bouw bevinden zich alle leslo­kalen die door hun mobiele schuif­wanden kunnen gecom­bi­neerd worden en zo ruimte laten voor inter­actie en nieuwe expe­ri­menten.’
 • Gede­pu­teerde Provincie Limburg
  Erik Gerits: Onder­ne­mer­schap kan maar gedijen en groeien als talenten opti­maal tot ontwik­ke­ling komen, als er voldoende gekwa­li­fi­ceerde mede­wer­kers op de arbeids­markt zijn en de talenten afge­stemd zijn op de steeds evolu­e­rende tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen. De T2‑campus heeft de ambitie om de vinger aan de pols te houden van de behoeften aan tech­nisch en tech­no­lo­gi­sche geschoolde mede­wer­kers op de arbeids­markt van vandaag en morgen en een state‐of‐the‐art oplei­dings­aanbod te reali­seren. Daarmee levert de T2‑campus een belang­rijke bijdrage aan het econo­misch weefsel van Limburg.’
Contact­per­soon: Ann Holsteyns – commu­ni­ca­tHor T2‑campus +32 471 98 18 11

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X