Grootste SALK-project krijgt vorm

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

VDAB, SYNTRA Lim­burg en stad Genk leggen samen met Vlaams min­is­ter voor werk Philippe Muyters de spreek­wo­ordelijke eerste steen van de tech­nolo­gie- en tal­ent­cam­pus T2. Met dit project willen de part­ners een door­braak realis­eren in het ont­dekken, stim­uleren en ontwikke­len van tech­nolo­gi­etal­ent in de Eure­gio. De eerste oplei­din­gen in één van de groot­ste tech­nolo­gieo­plei­d­ings­cen­tra van Europa staan gep­land voor sep­tem­ber 2018.
Wim Dries, burge­meester stad Genk: ‘SALK heeft aange­toond dat het teko­rt aan tech­nol­o­gis­che profie­len in Lim­burg van­daag een rem vormt op onze economis­che groei. Met de T2-cam­pus werken we dit teko­rt weg. Sterk­er nog: we willen voor­sprong nemen op andere regio‘s. De ambitie is hoog: we willen aantrekke­lijke mod­ules en oplei­din­gen in de markt zetten die méér mensen doen kiezen voor een tech­nol­o­gis­che oplei­d­ing en méér mensen doen doorstromen naar de arbei­ds­markt. Daar­naast is het eve­neens ons doel om het onderne­mer­schap in de tech­nol­o­gis­che sec­tor te ver­hogen.’

De voormalige mijnsite herleeft

De T2-cam­pus wordt gebouwd op het Thor Park in Genk, waar de voor­ma­lige mijn­site van Water­schei heron­twikkeld wordt tot een tech­nolo­giehotspot. Ron­dom de T2-cam­pus vind je een prachtige parkomgev­ing in een natu­urge­bied dat momenteel kan­di­daat is als UNESCO-erf­goed.

De T2-cam­pus wordt een open huis van 24.400m2 met state-of-the-art tech­labs en leslokalen’, aldus Fons Leroy van VDAB. ‘Er zullen dagelijks zo’n 1.300 trainees deel­ne­men aan inspir­erende tech­nolo­gieo­plei­din­gen en –pro­jecten. Een open en gedeelde omgev­ing waar zow­el con­ven­tionele machines als nieuwe en gespe­cialiseerde tech­nolo­gie staat.’

Leroy gaat verder: ‘Iedereen is er welkom: van kinderen tot jon­geren, van vol­wasse­nen tot gepen­sioneer­den. Zow­el leer­lin­gen, werkne­mers, werk­zoek­enden als onderne­mers. Een netwerk van schakels waar iedereen let­ter­lijk zij aan zij staat in de tech­nolo­gielabs. Zo willen we niet alleen effi­ciën­tiewinst boeken — het gebouw zal gebruikt wor­den van maandag tot zater­dag van 8u tot 23u -, maar ook boeiende kruis­bes­tu­ivin­gen en samen­werkin­gen stim­uleren. Door dit uniek part­ner­schap kun­nen we de STEM-beroepen meer pro­moten en samen met bedri­jven verder inzetten op het ontwikke­len van werk­plek­leren voor tech­nis­che beroepen.’

Een gebouw dat zich aanpast aan het nieuwe leren

Omdat tech­nolo­gie maar ook oplei­d­ingsmethod­ieken voort­durend evolueren, hebben we een flex­i­bele omgev­ing ont­wor­pen die snel omge­bouwd kan wor­den‘, aldus archi­tect Oliv­er Thill.
‘Het is een archi­tec­tu­ur die in staat is om te anticiperen op ontwik­kelin­gen die zich niet lat­en voor­spellen. Door de grote glas­par­ti­jen van het gebouw – een voet­balveld aan glazen opper­vlak­te – haalt de T2-cam­pus zow­el het daglicht als de ontspan­nen sfeer van het groene mijn­land­schap van Thor Park naar bin­nen en – nog belan­grijk­er – we plaat­sen tegelijk­er­ti­jd tech­nolo­gie let­ter­lijk in de éta­lage.’
Opval­lend is ook dat de T2-cam­pus geen voor- of achterkant heeft, het is een alz­i­jdig gebouw met twee gelijk­waardi­ge entrees en dito voor­pleinen waar men kan ontspan­nen.

T2- campus is meer dan een gebouw

Als het opval­lende gebouw de “hard­ware” is, dan zijn de train­ers, nieuwe leer­method­ieken en oplei­din­gen de “soft­ware” van de cam­pus. Daarom is samen met de eerstes­teen­leg­ging ook het T2-inno­vati­eteam van start gegaan. Zij zijn ges­tart met hun road­show naar bedri­jven en ken­nisin­stellin­gen met als con­crete doel te peilen naar de prak­tij­kn­oden en kijken hoe de ver­taal­slag naar oplei­din­gen kan gemaakt wor­den. Een betere afstem­ming van oplei­din­gen op jobs zal finaal resul­teren in com­pleet nieuwe oplei­din­gen.’, aldus Dirk Vanstipe­len van SYNTRA Lim­burg.

De T2-cam­pus onder­s­te­unt mensen op een inno­vatieve manier in de ontwik­kel­ing van hun tech­nol­o­gis­che loop­baan. De samen­werk­ing tussen VDAB, SYNTRA Lim­burg en stad Genk is uniek door zijn ecosys­teem van samen leren en samen creëren. Ver­spreid over 4 domeinen – energie, IT, nieuwe mate­ri­alen en elek­tro – wordt tech­nol­o­gisch tal­ent ont­dekt, ges­tim­uleerd en ontwikkeld. Iets waar onze provin­cie absolu­ut nood aan heeft!

De T2-cam­pus is een belan­grijk project uit het Strate­gisch Actieplan voor Lim­burg (SALK) en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­s­te­und door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwik­kel­ing (12,5 miljoen euro), Europees Soci­aal Fonds (5 mio euro) en SALK (6 miljoen euro).

De bouw van de T2-campus in enkele opvallende cijfers:

 • 400 m2 oftewel een gron­dopper­vlak­te van 4 voet­balvelden (zon­der de verdiepin­gen)
 • 15 tech­labs en 80 leslokalen
 • Grond­verzet: 25.000 m³
 • Onder­grondse rio­ler­ings­buizen: 4250 lm = 4,25 km
 • Buiten­ra­men: 4.000 m² = bij­na een voet­balveld (5.000 m²)
 • Ter plaatse gestort beton: 7.000 m³
 • Wapen­ingsstaal: 1.500.000 kg = 1.500 ton
 • Stal­en profie­len: 600.000 kg = 600 ton
 • Elek­trische verdeel­bor­den: 21 st.
 • Elek­trische kabels: 68.000 lm = 68 km
 • Datak­a­bel: 105.000 lm = 105 km
 • Glasvezelk­a­bel: 351 lm
 • 10 ven­ti­latiegroepen met een totaal lucht­de­bi­et van 125.000 m³/h
 • 2850 m² rechthoekige luchtkanalen
 • 5000 lm ronde luchtkanalen = 5 km
 • De totale kost­pri­js van het project wordt ger­aamd op 57 miljoen euro.  

Enkele quotes:

 • Vlaams min­is­ter van Werk, Economie en Inno­vatie
  Philippe Muyters: ‘Onze economie en arbei­ds­markt schree­uwen om meer tech­nisch tal­ent, niet in het minst in Lim­burg. De T2-cam­pus zorgt ervoor dat dit tal­ent ont­dekt en ges­tim­uleerd wordt. Dankz­ij de lig­ging op de Thor­site wor­den de inno­vatieve oplei­din­gen in nauwe samen­werk­ing met bedri­jven en de onder­zoek­swereld ontwikkeld. Zo zijn de oplei­din­gen aangepast aan de markt, zodat het tal­ent dat hier gevor­md wordt meteen inzetbaar is. Voeg daar de aan­dacht voor inno­vatie en onderne­mer­schap aan toe en je kan niet anders dan bea­men dat de T2-cam­pus exact is waar de naam voor staat: een broed­plaats van STEM-tal­ent. Met dit project is Lim­burg klaar voor de toekomst.’
 • Vlaams min­is­ter van Onder­wi­js
  Hilde Crevits: ‘Pro­jecten als T2-cam­pus geven aan tech­nolo­gie een wow-fac­tor. Door tech­nolo­gie in de kijk­er te plaat­sen met work­shops, events, expo­sure­pro­jecten en tech­nolo­giebelev­ing ver­sterken we het ima­go van tech­nolo­gie.’
 • Vlaams min­is­ter van Onder­wi­js
  Hilde Crevits: ‘Een inno­vatief ambitieus project als de T2-cam­pus zet Genk in Vlaan­deren en Europa op de kaart. Een inspir­erende plek die tech­nolo­gie ademt en inzet op vaardighe­den van de toekomst zal jong en oud over­tu­igen om met volle goest­ing voor een STEM-oplei­d­ing te kiezen.’
 • Vlaams min­is­ter van Onder­wi­js
  Hilde Crevits: ‘T2-cam­pus zal jong en oud over­tu­igen om voor een tech­nol­o­gis­che oplei­d­ing en onderne­mer­schap te kiezen.’
 • Burge­meester van Genk
  Wim Dries: ‘Na de open­ing van topon­der­zoeks­cen­trum Ener­gyVille, de Incu­baThor en bin­nenko­rt Thor Cen­tral is de T2-cam­pus een vol­gende belan­grijke stap richt­ing de ontwik­kel­ing van een nieuwe ken­nis- en maake­conomie in Lim­burg.‘
 • Gedelegeerd bestu­ur­der VDAB
  Fons Leroy: ‘VDAB huisvest vanaf sep­tem­ber 2018 de meeste Lim­burgse tech­nol­o­gis­che oplei­din­gen op de T2-cam­pus.‘
 • Directeur-afgevaardigd bestu­ur­der SYNTRA Lim­burg
  Dirk Vanstipe­len: ‘We ver­plaat­sen al onze tech­nol­o­gis­che oplei­din­gen van onze cam­pussen in Genk en Has­selt naar de T2-cam­pus. De cam­pus Win­ter­slag in Genk zal ges­loten wor­den.’
 • Zaakvo­erder Inge­nieurs- en exper­tise­bu­reau Noter­mans
  Marc Noter­mans: ‘Het ontwerp straalt klasse en tech­nolo­gie uit en is een uitdag­ing van for­maat op vlak van tech­niciteit en tim­ing.’
 • Alge­meen directeur Houben NV
  Karel Luy­ckx: ‘We gaan voor een kwal­i­tatief gebouw, dat klaar is om haar func­tie ten volle te dra­gen.’
 • Archi­tect Ate­lier Kempe Thill
  Oliv­er Thill: ‘De cen­trale hal vormt het ‘hart van de cam­pus’. Ook hier wordt snel duidelijk dat alles in de cam­pus ‘tech­nolo­gie ademt’. In deze cen­trale ruimte kan je liggend, zit­tend en staand leren, lunchen, een drankje drinken, exposeren en vooral je lat­en inspir­eren door andere trainees. Je kijkt er uit op de ruimtelijke tech­labs. In de boven­bouw bevin­den zich alle leslokalen die door hun mobiele schuifwan­den kun­nen gecom­bi­neerd wor­den en zo ruimte lat­en voor inter­ac­tie en nieuwe exper­i­menten.’
 • Gede­puteerde Provin­cie Lim­burg
  Erik Ger­its: ‘Onderne­mer­schap kan maar gedi­jen en groeien als tal­en­ten opti­maal tot ontwik­kel­ing komen, als er vol­doende gek­wal­i­ficeerde medew­erk­ers op de arbei­ds­markt zijn en de tal­en­ten afgestemd zijn op de steeds evoluerende tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. De T2-cam­pus heeft de ambitie om de vinger aan de pols te houden van de behoeften aan tech­nisch en tech­nol­o­gis­che geschoolde medew­erk­ers op de arbei­ds­markt van van­daag en mor­gen en een state-of-the-art oplei­d­ingsaan­bod te realis­eren. Daarmee lev­ert de T2-cam­pus een belan­grijke bij­drage aan het economisch weef­sel van Lim­burg.’
Con­tact­per­soon: Ann Hol­steyns – com­mu­ni­catHor T2-cam­pus +32 471 98 18 11

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X