Succesverhalen leiden meisjes wel naar STEM‑studie­richtingen

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

De veran­derende arbei­ds­markt heeft nood aan STEM-profie­len, ook vrouwen. “In filmkaskrak­ers wor­den bril­jante weten­schap­pers maar in 12 pro­cent van de gevallen ver­tolkt door een vrouw”, zegt Phumzile Mlam­bo-Ngcu­ka, directeur van VN Vrouwen. “De stereo­typen moeten neerge­haald wor­den”, zegt ze in de aan­loop naar de Inter­na­tionale Dag van Vrouwen en Meis­jes in Weten­schap­pen, op 11 feb­ru­ari.
Wat lei­dt ertoe dat een meis­je gelooft dat ze min­der intel­li­gent is dan een jon­gen? En wat gebeurt er als deze kinderen te mak­en kri­j­gen met “harde” vakken zoals weten­schap, tech­niek, inge­nieur­sweten­schap­pen en wiskunde (STEM)? Een recente studie toonde aan dat meis­jes van zes jaar veel min­der vaak hun sek­segenoten omschri­jven als “intel­li­gent” en min­der vaak kiezen voor een spel­let­je waar­van verteld wordt dat het voor “hele, hele slimme kind­jes” bedoeld is.

Uit onder­zoek is her­haaldelijk gebleken dat meis­jes en jon­gens in de ontwik­kel­ing van hun denken en hun zelf­be­wustz­i­jn sterk beïn­vloed wor­den door ver­halen en stereo­typen. Deze starten vaak thuis, gaan verder op school en door­drin­gen hun hele leefomgev­ing met beelden en rolmod­ellen in reclame, films, boeken en nieuwsver­halen die de stereo­typen onder­s­te­unen.

Hoe kun­nen we dat veran­deren, en wat zouden meis­jes moeten leren zodat ze ook in de toekomst meekun­nen in een veran­derende arbei­ds­markt? Het antwo­ord is niet enkel maar om meer STEM-profie­len te creëren. We moeten ook leren dat meis­jes een gelijke plaats ver­di­enen in die toekomst. Dat is nu niet het geval. Een groot en onder­schat obstakel is immers het stereo­type denken dat jon­gens beter geschikt zouden zijn voor STEM en meer kans zouden mak­en op een car­rière in weten­schap en tech­niek.

We moeten er niet enkel voor zor­gen dat kinderen gegaran­deerde toe­gang kri­j­gen tot onder­wi­js, we moeten ook in het oog houden wat ze daar aan­geleerd kri­j­gen. De banen zullen er in de toekomst anders uitzien, dus moeten we schoolkinderen van­daag klaar­mak­en voor de banen die de Vierde Indus­triële Rev­o­lu­tie zullen uit­mak­en. Banen die van­daag nog niet bestaan zullen bin­nen twintig jaar heel gewoon zijn: werk in sec­toren zoals de groene economie, robot­i­ca, arti­fi­ciële intel­li­gen­tie, biotech­nolo­gie en genet­i­ca.

Briljante vrouwen zichtbaar maken

De media hebben hierin een belan­grijke rol te vervullen. Zij hebben de kracht om ver­halen te vertellen, om negatieve per­cep­ties en vooro­orde­len om te buigen en nieuwe rolmod­ellen te creëren. Hid­den Fig­ures, het boek van Mar­got Lee Shet­ter­ly, vertelt het ver­haal van drie zwarte vrouwelijke wiskundi­gen wier berekenin­gen bij de NASA ertoe lei­d­den dat de ruimtewed­loop werd gewon­nen. Het boek is nu ver­filmd en zorgt voor de erken­ning van deze vrouwen die lange tijd dubbel onzicht­baar waren bij de NASA — als vrouw en als zwarte vrouw. Bril­jante vrouwelijke weten­schap­pers meer zicht­baar mak­en is noodza­ke­lijk voor de accu­raatheid van het nieuws en die van de geschiede­nis. Het is ook een essen­tieel onderdeel om in de toekomst weten­schap­pelijke suc­cessen te boeken.

In de Verenigde Stat­en is 39 pro­cent van de scheikundi­gen en mate­ri­aalkundi­gen vrouw. Bij de milieu- en aard­weten­schap­pers is 28 pro­cent vrouw. Dit zijn niet de ver­houdin­gen die we nas­treven, maar het zijn hoge scores in vergelijk­ing met wat de fic­tie ons vertelt. In de meeste filmkaskrak­ers zijn vrouwen onderverte­gen­wo­ordigd. Een studie uit 2015 die er kwam met de ste­un van VN Vrouwen, toonde aan dat film­per­son­ages met een iden­ti­ficeer­bare STEM-baan, slechts in 12 pro­cent van de gevallen wer­den ver­tolkt door een vrouw. Dit vertelt ons dat vrouwen nog alti­jd “hid­den fig­ures” zijn, onzicht­baar voor de weten­schap — en dat heeft een tem­perend effect op de ambitie van meis­jes.

Stereotypen uitroeien

Vol­gens een Brits onder­zoek naar de houd­ing van meis­jes uit 2016 blijkt dat min­der dan een op tien meis­jes tussen de leefti­jd van zeven en tien jaar aan­gaf een car­rière als weten­schap­per of inge­nieur te ambiëren. De vooro­orde­len ombuigen en de stereo­typen uitroeien is een werk van lange adem, maar het zal nodig zijn als we willen dat op het vlak van werk jon­gens en meis­jes op gelijke voet komen te staan in de toekomst.

VN Vrouwen werkt wereld­wi­jd met part­ners om de dig­i­tale gen­derk­loof te dicht­en. In Mol­davië is er het project Girls­GoIT, dat meis­jes dig­i­tale en inge­nieursvaardighe­den aan­leert en hen posi­tieve rolmod­ellen toont via video­bood­schap­pen. Ook in Kenia en Zuid-Afri­ka bestaan er Mozil­la Clubs, veilige plekken voor meis­jes en vrouwen waar ze terecht kun­nen voor een basis­cur­sus coderen en dig­i­tale vaardighe­den.

We moeten hoog­drin­gend de plaat­sen waar kinderen spe­len, leren en opgroeien ont­doen van alle stereo­typen. In de wereld, in scholen, in huizen, op werk­plekken en in de ver­halen die we vertellen moeten meis­jes kun­nen opstaan en flo­r­eren in weten­schap­pen zodat hun suc­cessen even waarschi­jn­lijk wor­den als hun capaciteit­en.

Phumzile Mlam­bo-Ngcu­ka is onder­sec­re­taris-gen­er­aal van de Verenigde Naties en uitvo­erend directeur van VN Vrouwen.

Bron: Knack

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X