fbpx

Je feedback is welkom

Succesverhalen leiden meisjes wel naar STEM‑studie­richtingen

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

De veran­de­rende arbeids­markt heeft nood aan STEM‐profielen, ook vrouwen. “In film­kas­kra­kers worden bril­jante weten­schap­pers maar in 12 procent van de gevallen vertolkt door een vrouw”, zegt Phum­zile Mlambo‐Ngcuka, direc­teur van VN Vrouwen. “De stereo­typen moeten neer­ge­haald worden”, zegt ze in de aanloop naar de Inter­na­ti­o­nale Dag van Vrouwen en Meisjes in Weten­schappen, op 11 februari.
Wat leidt ertoe dat een meisje gelooft dat ze minder intel­li­gent is dan een jongen? En wat gebeurt er als deze kinderen te maken krijgen met “harde” vakken zoals weten­schap, tech­niek, inge­ni­eurs­we­ten­schappen en wiskunde (STEM)? Een recente studie toonde aan dat meisjes van zes jaar veel minder vaak hun sekse­ge­noten omschrijven als “intel­li­gent” en minder vaak kiezen voor een spel­letje waarvan verteld wordt dat het voor “hele, hele slimme kindjes” bedoeld is.

Uit onder­zoek is herhaal­de­lijk gebleken dat meisjes en jongens in de ontwik­ke­ling van hun denken en hun zelf­be­wust­zijn sterk beïn­vloed worden door verhalen en stereo­typen. Deze starten vaak thuis, gaan verder op school en door­dringen hun hele leef­om­ge­ving met beelden en rolmo­dellen in réclame, films, boeken en nieuws­ver­halen die de stereo­typen ondersteunen.

Hoe kunnen we dat veran­deren, en wat zouden meisjes moeten leren zodat ze ook in de toekomst meekunnen in een veran­de­rende arbeids­markt? Het antwoord is niet enkel maar om meer STEM‐profielen te creëren. We moeten ook leren dat meisjes een gelijke plaats verdienen in die toekomst. Dat is nu niet het geval. Een groot en onder­schat obstakel is immers het stereo­type denken dat jongens beter geschikt zouden zijn voor STEM en meer kans zouden maken op een carrière in weten­schap en techniek.

We moeten er niet enkel voor zorgen dat kinderen gega­ran­deerde toegang krijgen tot onder­wijs, we moeten ook in het oog houden wat ze daar aange­leerd krijgen. De banen zullen er in de toekomst anders uitzien, dus moeten we school­kin­deren vandaag klaar­maken voor de banen die de Vierde Indu­striële Revo­lutie zullen uitmaken. Banen die vandaag nog niet bestaan zullen binnen twintig jaar heel gewoon zijn: werk in sectoren zoals de groene economie, robo­tica, arti­fi­ciële intel­li­gentie, biotech­no­logie en genetica.

Briljante vrouwen zichtbaar maken

De media hebben hierin een belang­rijke rol te vervullen. Zij hebben de kracht om verhalen te vertellen, om nega­tieve percep­ties en voor­oor­delen om te buigen en nieuwe rolmo­dellen te creëren. Hidden Figures, het boek van Margot Lee Shet­terly, vertelt het verhaal van drie zwarte vrou­we­lijke wiskun­digen wier bere­ke­ningen bij de NASA ertoe leidden dat de ruim­te­wed­loop werd gewonnen. Het boek is nu verfilmd en zorgt voor de erken­ning van deze vrouwen die lange tijd dubbel onzicht­baar waren bij de NASA – als vrouw en als zwarte vrouw. Bril­jante vrou­we­lijke weten­schap­pers meer zicht­baar maken is nood­za­ke­lijk voor de accu­raat­heid van het nieuws en die van de geschie­denis. Het is ook een essen­tieel onder­deel om in de toekomst weten­schap­pe­lijke successen te boeken.

In de Vere­nigde Staten is 39 procent van de schei­kun­digen en mate­ri­aal­kun­digen vrouw. Bij de milieu‐ en aard­we­ten­schap­pers is 28 procent vrouw. Dit zijn niet de verhou­dingen die we nastreven, maar het zijn hoge scores in verge­lij­king met wat de fictie ons vertelt. In de meeste film­kas­kra­kers zijn vrouwen onder­ver­te­gen­woor­digd. Een studie uit 2015 die er kwam met de steun van VN Vrouwen, toonde aan dat film­per­so­nages met een iden­ti­fi­ceer­bare STEM‐baan, slechts in 12 procent van de gevallen werden vertolkt door een vrouw. Dit vertelt ons dat vrouwen nog altijd “hidden figures” zijn, onzicht­baar voor de weten­schap – en dat heeft een tempe­rend effect op de ambitie van meisjes.

Stereotypen uitroeien

Volgens een Brits onder­zoek naar de houding van meisjes uit 2016 blijkt dat minder dan een op tien meisjes tussen de leef­tijd van zeven en tien jaar aangaf een carrière als weten­schapper of inge­nieur te ambi­ëren. De voor­oor­delen ombuigen en de stereo­typen uitroeien is een werk van lange adem, maar het zal nodig zijn als we willen dat op het vlak van werk jongens en meisjes op gelijke voet komen te staan in de toekomst.

VN Vrouwen werkt wereld­wijd met part­ners om de digi­tale gender­kloof te dichten. In Moldavië is er het project Girls­GoIT, dat meisjes digi­tale en inge­ni­eurs­vaar­dig­heden aanleert en hen posi­tieve rolmo­dellen toont via video­bood­schappen. Ook in Kenia en Zuid‐Afrika bestaan er Mozilla Clubs, veilige plekken voor meisjes en vrouwen waar ze terecht kunnen voor een basis­cursus coderen en digi­tale vaardigheden.

We moeten hoog­drin­gend de plaatsen waar kinderen spelen, leren en opgroeien ontdoen van alle stereo­typen. In de wereld, in scholen, in huizen, op werk­plekken en in de verhalen die we vertellen moeten meisjes kunnen opstaan en floreren in weten­schappen zodat hun successen even waar­schijn­lijk worden als hun capaciteiten.

Phum­zile Mlambo‐Ngcuka is ondersecretaris‐generaal van de Vere­nigde Naties en uitvoe­rend direc­teur van VN Vrouwen.

Bron: Knack

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X