fbpx

Je feedback is welkom

Aannemer aangesteld voor bouw T2‑campus

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

VDAB, SYNTRA Limburg en stad Genk (voor het Genkse en Limburgse onder­wijs) lanceerden samen een aanbe­ste­ding om te starten met de bouw van de T2‑campus in Genk. Begin 2017 start aannemer HOUBEN‑STRABAG met de bouw van deze talent/technologie‐campus, goed voor een totale opper­vlakte van 24.400 m² en een totaal­be­drag van 31,5 miljoen euro.
De T2‑campus is een ambi­tieus project dat VDAB, SYNTRA Limburg en het auto­noom gemeen­te­be­drijf van de stad Genk samen reali­seren in het kader van het SALK. Het wordt een campus met oplei­dingen voor zowel leer­lingen als werk­ne­mers, werk­zoe­kenden en onder­ne­mers. Vanaf 2018 zullen er dage­lijks zo’n 1.300 trai­nees, jongeren én volwas­senen, deel­nemen aan inspi­re­rende tech­no­lo­gie­mo­dules en ‑projecten.

Ontwerp­team Atelier Kempe Thill – OSAR tekende een campus­ge­bouw dat tech­no­logie letter­lijk in de etalage zet. De hoog­tech­no­lo­gi­sche labo’s focussen op nieuwe energie, IT, nieuwe mate­ri­alen en elektro. Stef Vermeulen, proces­ma­nager van de T2‑campus:” In deze open campus zullen de trai­nees van VDAB, SYNTRA Limburg en leer­lingen van de Limburgse (tech­ni­sche) scholen samen gebruik maken van de labs met state‑of‑the‑art uitrus­ting. Zo wil de T2‑campus een unieke partner worden voor projecten met kennis­in­stel­lingen en bedrijven. Boven­dien willen de part­ners door samen te inves­teren steeds de nieuwste tech­no­lo­gieën en tech­nieken kunnen aanbieden.”

Wim Dries, burge­meester stad Genk:“ De T2‑campus zal gebouwd worden op het Thor Park, vlak langs het monu­men­tale hoofd­ge­bouw van de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei. De ambitie ligt hoog: het tech­no­lo­gisch talent ontdekken, stimu­leren en ontwik­kelen dat Limburg nodig heeft om zijn econo­misch weefsel te versterken.”

Aannemer HOUBEN‐STRABAG start begin 2017 met de bouw­werken. “We zijn, als grote Limburgse aanne­mers, zeer verheugd om dit belang­rijke project te mogen reali­seren. Zowel HOUBEN als STRABAG is op de site van het Thor Park zeer aanwezig. STRABAG reali­seerde hier recent Ener­gy­Ville I en Incu­ba­Thor. HOUBEN is sinds september gestart aan Ener­gy­Ville II. In combi­natie werken we momen­teel ook aan de restau­ratie van het Thor Central, het voor­ma­lige hoofd­ge­bouw van de mijnsite, dat de laatste rechte lijn ingaat. De samen­wer­king tussen HOUBEN en STRABAG heeft eerder op diverse werven in Limburg tot succes­volle reali­sa­ties geleid en dit zetten we in de toekomst graag door.”

De T2‑campus is een belang­rijk project uit het SALK en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­steund door EFRO en Stra­te­gisch Actie­plan voor Limburg (SALK). De totale kost­prijs van het project wordt geraamd op 57 miljoen Euro. De eerste oplei­dingen worden er gepland voor september 2018.

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X