Aannemer aangesteld voor bouw <span class="caps">T2</span>‑campus

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

VDAB, SYNTRA Lim­burg en stad Genk (voor het Genkse en Lim­burgse onder­wi­js) lanceer­den samen een aanbeste­d­ing om te starten met de bouw van de T2‑campus in Genk. Begin 2017 start aan­nemer HOUBENSTRABAG met de bouw van deze tal­en­t/tech­nolo­gie-cam­pus, goed voor een totale opper­vlak­te van 24.400 m2 en een totaalbedrag van 31,5 miljoen euro.
De T2‑campus is een ambitieus project dat VDAB, SYNTRA Lim­burg en het autonoom gemeen­tebedri­jf van de stad Genk samen realis­eren in het kad­er van het SALK. Het wordt een cam­pus met oplei­din­gen voor zow­el leer­lin­gen als werkne­mers, werk­zoek­enden en onderne­mers. Vanaf 2018 zullen er dagelijks zo’n 1.300 trainees, jon­geren én vol­wasse­nen, deel­ne­men aan inspir­erende tech­nolo­giemod­ules en ‑pro­jecten.

Ontwerpteam Ate­lier Kempe Thill – OSAR tek­ende een cam­pus­ge­bouw dat tech­nolo­gie let­ter­lijk in de eta­lage zet. De hoogtech­nol­o­gis­che labo’s focussen op nieuwe energie, IT, nieuwe mate­ri­alen en elek­tro. Stef Ver­meulen, pro­ces­man­ag­er van de T2‑campus:” In deze open cam­pus zullen de trainees van VDAB, SYNTRA Lim­burg en leer­lin­gen van de Lim­burgse (tech­nis­che) scholen samen gebruik mak­en van de labs met state‑of‑the‑art uitrust­ing. Zo wil de T2‑campus een unieke part­ner wor­den voor pro­jecten met ken­nisin­stellin­gen en bedri­jven. Boven­di­en willen de part­ners door samen te investeren steeds de nieuw­ste tech­nolo­gieën en tech­nieken kun­nen aan­bieden.”

Wim Dries, burge­meester stad Genk:“ De T2‑campus zal gebouwd wor­den op het Thor Park, vlak langs het mon­u­men­tale hoofdge­bouw van de voor­ma­lige mijn­site van Water­schei. De ambitie ligt hoog: het tech­nol­o­gisch tal­ent ont­dekken, stim­uleren en ontwikke­len dat Lim­burg nodig heeft om zijn economisch weef­sel te ver­sterken.”

Aan­nemer HOUBEN-STRABAG start begin 2017 met de bouww­erken. “We zijn, als grote Lim­burgse aan­nemers, zeer ver­heugd om dit belan­grijke project te mogen realis­eren. Zow­el HOUBEN als STRABAG is op de site van het Thor Park zeer aan­wezig. STRABAG realiseerde hier recent Ener­gyVille I en Incu­baThor. HOUBEN is sinds sep­tem­ber ges­tart aan Ener­gyVille II. In com­bi­natie werken we momenteel ook aan de restau­ratie van het Thor Cen­tral, het voor­ma­lige hoofdge­bouw van de mijn­site, dat de laat­ste rechte lijn ingaat. De samen­werk­ing tussen HOUBEN en STRABAG heeft eerder op diverse wer­ven in Lim­burg tot suc­cesvolle real­isaties geleid en dit zetten we in de toekomst graag door.”

De T2‑campus is een belan­grijk project uit het SALK en wordt naast de eigen inbreng van de part­ners finan­cieel onder­s­te­und door EFRO en Strate­gisch Actieplan voor Lim­burg (SALK). De totale kost­pri­js van het project wordt ger­aamd op 57 miljoen Euro. De eerste oplei­din­gen wor­den er gep­land voor sep­tem­ber 2018.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X