fbpx

Je feedback is welkom

EnergyVille geopend in Genks Thor‐park

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Op het Thor‐park in Genk – de voor­ma­lige mijnsite van Water­schei – is donderdag Ener­gie­Ville geopend, dat een ‘living lab’ voor ener­gie­tran­sitie wil zijn. KU Leuven, VITO, Imec en UHas­selt bundelen er hun onder­zoek naar duur­zame energie. In verschil­lende labs worden de verschil­lende toepas­singen rond duur­zame energie en ener­gie­tran­sitie uitge­test. Euro­pees Commis­saris Maros Sefcovic en de fede­rale en Vlaamse minis­ters van Energie, Marie Chris­tine Marghem en Bart Tomme­lein woonden de opening bij.
Ener­gy­Ville vere­nigt de onder­zoeks­in­stel­lingen KU Leuven, VITO, imec en UHas­selt voor onder­zoek naar duur­zame energie en intel­li­gente ener­gie­sys­temen. De onder­zoe­kers leveren exper­tise aan indu­strie en over­heden op het vlak van intel­li­gente ener­gie­sys­temen voor een duur­zame stede­lijke omge­ving – zoals smart­grids en geavan­ceerde warm­te­netten. Ener­gy­Ville brengt onder­zoek, ontwik­ke­ling, trai­ning en indu­striële inno­vatie samen onder één naam, in nauwe samen­wer­king met lokale, regi­o­nale en inter­na­ti­o­nale partners.

“Hier worden producten ontwik­keld en getest die binnen tien jaar in de winkel liggen”, stelde project manager Wim Cardi­naels. Het complex omvat onder meer een ther­mo­tech­nisch lab, een batterij lab en een ‘home lab’ waarin onder meer nage­gaan wordt hoe de ener­gie­vraag van de consu­ment en de beschik­baar van duur­zame energie verzoend kunnen worden. Er zijn ook tests naar nieuwe vormen van warm­te­netten en het herge­bruiken van rest­warmte van de indu­strie. “Met de rest­warmte van het Antwerpse haven­ge­bied zou men de hele stad kunnen verwarmen”, maakte Cardi­naels zich sterk.

Ener­gy­Ville wil in het Thor‐wetenschapspark in Genk het centrum vormen van een ecosys­teem voor onder­zoek, bedrijfs­ont­wik­ke­ling en jobs. In Thor‐industriepark vormen het een aantrek­kings­pool voor ener­gie­be­drijven zodat er onder­ne­mer­schap, inno­vatie, nieuw econo­misch weefsel en uitein­de­lijk ook een nieuwe markt rond duur­zame energie ontstaat.

“Met de opening van Ener­gy­Ville I inves­teren we in kennis hier­om­trent, naast onder meer batte­rijen, decen­trale systemen, slimme netten,… Hier­voor zijn inves­te­ringen in onder­zoek en ontwik­ke­ling op vlak van duur­zame ener­gie­toe­pas­singen cruciaal. Om die inves­te­ringen en inno­va­tieve ideeën sneller te kunnen reali­seren, pleiten we voor regel­luwe zones”, zei Bart Tomme­lein. Ener­gy­Ville wil op het Thor‐Park zo’n regel­luwe zone, wat inhoudt dat men testen kan uitvoeren zonder dat alles voor­af­gaan­de­lijk vergund is.

Voor Marie Chris­tine Marghem draagt het topon­der­zoek van Ener­gy­Ville bij tot het iden­ti­fi­ceren en het grijpen van verschil­lende kansen in de toekomst, vooral wat betreft hernieuw­bare ener­gie­bronnen. “Ik hoop dat ook Frans­ta­lige univer­si­teiten zich bij Ener­gy­Ville zullen voegen en op die manier deel­nemen aan een boeiend project voor de komende gene­ra­ties”, verklaarde Marie Chris­tine Marghem. “Luik ligt dich­terbij dan Genk”, repli­ceerde Ronnie Belmans, CEO van Ener­gie­Ville. Marghem maakte ook van de gele­gen­heid gebruik om haar Vlaams collega op te roepen om samen met de andere Ener­gie­mi­nis­ters rond de tafel te gaan zitten voor het sluiten van een Energiepact.

Ook voor Europa is ener­gie­tran­sitie een prio­ri­teit, zei Euro­pees commis­saris Maros Sefcovic. “De Euro­pese Commissie beschouwt het reali­seren van een “Energy Union” als één van haar toppri­o­ri­teiten en het Euro­pese cohe­sie­be­leid speelt, naast vele andere initi­a­tieven, een cruciale rol in het bereiken van die doelstelling”.

Bron HBVL

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X