EnergyVille geopend in Genks Thor-park

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op het Thor-park in Genk — de voor­ma­lige mijn­site van Water­schei — is don­derdag EnergieVille geopend, dat een ‘liv­ing lab’ voor energi­etran­si­tie wil zijn. KU Leu­ven, VITO, Imec en UHas­selt bun­de­len er hun onder­zoek naar duurzame energie. In ver­schil­lende labs wor­den de ver­schil­lende toepassin­gen rond duurzame energie en energi­etran­si­tie uit­getest. Europees Com­mis­saris Maros Sef­cov­ic en de fed­erale en Vlaamse min­is­ters van Energie, Marie Chris­tine Marghem en Bart Tom­melein woon­den de open­ing bij.

Ener­gyVille verenigt de onder­zoeksin­stellin­gen KU Leu­ven, VITO, imec en UHas­selt voor onder­zoek naar duurzame energie en intel­li­gente energiesys­te­men. De onder­zoek­ers lev­eren exper­tise aan indus­trie en over­he­den op het vlak van intel­li­gente energiesys­te­men voor een duurzame stedelijke omgev­ing — zoals smart­grids en gea­vanceerde warmtenet­ten. Ener­gyVille brengt onder­zoek, ontwik­kel­ing, train­ing en indus­triële inno­vatie samen onder één naam, in nauwe samen­werk­ing met lokale, regionale en inter­na­tionale part­ners.

Hier wor­den pro­ducten ontwikkeld en getest die bin­nen tien jaar in de winkel liggen”, stelde project man­ag­er Wim Car­di­naels. Het com­plex omvat onder meer een ther­motech­nisch lab, een bat­ter­ij lab en een ‘home lab’ waarin onder meer nage­gaan wordt hoe de energievraag van de con­sument en de beschik­baar van duurzame energie ver­zoend kun­nen wor­den. Er zijn ook tests naar nieuwe vor­men van warmtenet­ten en het herge­bruiken van rest­warmte van de indus­trie. “Met de rest­warmte van het Antwerpse havenge­bied zou men de hele stad kun­nen ver­war­men”, maak­te Car­di­naels zich sterk.

Ener­gyVille wil in het Thor-weten­schapspark in Genk het cen­trum vor­men van een ecosys­teem voor onder­zoek, bedri­jf­son­twik­kel­ing en jobs. In Thor-indus­triepark vor­men het een aantrekkingspool voor energiebedri­jven zodat er onderne­mer­schap, inno­vatie, nieuw economisch weef­sel en uitein­delijk ook een nieuwe markt rond duurzame energie ontstaat.

Met de open­ing van Ener­gyVille I investeren we in ken­nis hieromtrent, naast onder meer bat­ter­i­jen, decen­trale sys­te­men, slimme net­ten,… Hier­voor zijn investerin­gen in onder­zoek en ontwik­kel­ing op vlak van duurzame energi­etoepassin­gen cru­ci­aal. Om die investerin­gen en inno­vatieve ideeën sneller te kun­nen realis­eren, pleit­en we voor regel­luwe zones”, zei Bart Tom­melein. Ener­gyVille wil op het Thor-Park zo’n regel­luwe zone, wat inhoudt dat men testen kan uitvo­eren zon­der dat alles vooraf­gaan­delijk ver­gund is.

Voor Marie Chris­tine Marghem draagt het topon­der­zoek van Ener­gyVille bij tot het iden­ti­fi­ceren en het gri­jpen van ver­schil­lende kansen in de toekomst, vooral wat betre­ft hernieuw­bare energiebron­nen. “Ik hoop dat ook Franstal­ige uni­ver­siteit­en zich bij Ener­gyVille zullen voe­gen en op die manier deel­ne­men aan een boeiend project voor de komende gen­er­aties”, verk­laarde Marie Chris­tine Marghem. “Luik ligt dichter­bij dan Genk”, repliceerde Ron­nie Bel­mans, CEO van EnergieVille. Marghem maak­te ook van de gele­gen­heid gebruik om haar Vlaams col­le­ga op te roepen om samen met de andere Energiem­i­nis­ters rond de tafel te gaan zit­ten voor het sluiten van een Energiepact.

Ook voor Europa is energi­etran­si­tie een pri­or­iteit, zei Europees com­mis­saris Maros Sef­cov­ic. “De Europese Com­missie beschouwt het realis­eren van een “Ener­gy Union” als één van haar top­pri­or­iteit­en en het Europese cohe­siebeleid speelt, naast vele andere ini­ti­atieven, een cru­ciale rol in het bereiken van die doel­stelling”.

Bron HBVL

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X