Technische jobs domineren lijst van knelpuntberoepen

28jun(jun 28)00:0016sep(sep 16)00:00Leerkracht­en gezocht!

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Op zoek naar een job of studiericht­ing? Jobat biedt het overzicht van de der­tig groot­ste knelpunt­beroepen. In de top tien van deze lijst staan negen tech­nis­che jobs, die alle­maal een diplo­ma vereisen. “Laaggeschoolde tech­nis­che jobs verd­wi­j­nen.”

Voor onze lijst van de der­tig groot­ste knelpunt­beroepen in Vlaan­deren gin­gen we aan­klop­pen bij de VDAB. “Het gaat om jobs waar een struc­tureel teko­rt aan arbei­d­skracht­en bestaat en die toch een behoor­lijk aan­tal vaca­tures bevat­ten. Som­mige jobs staan ook al heel lang in deze lijst”, stelt Willem Vansi­na, ver­ant­wo­ordelijke arbei­ds­mark­t­in­for­matie bij de VDAB. Dat betekent vol­gens hem ook dat het geen slecht idee is om een studiericht­ing te kiezen die aansluit bij deze knelpunt­beroepen. “De vraag naar deze jobs is namelijk struc­tureel.”

Hogere tech­nis­che diploma’s
Dat vooral tech­nis­che jobs in de lijst staan, is geen ver­rass­ing. ”Deze trend is al lang aan de gang”, stelt Willem Vansi­na. “Maar wat wel veran­dert, is dat voor deze erg gegeerde tech­nis­che jobs vaak min­i­maal bach­e­lordiplo­ma noodza­ke­lijk is”, stelt hij. “Ook aan zoge­naamde mid­den­jobs zoals bijvoor­beeld bouw­vakkers is een teko­rt, maar niet in die struc­turele mate.”

Dat het vereiste stu­di­eniveau van tech­nis­che jobs omhoog­gaat, is een trend die niet meer te keren valt. “Laaggeschoolde tech­nis­che jobs verd­wi­j­nen”, oppert Vansi­na. “Van de fab­riek­sar­bei­der aan de band gaat het naar de oper­a­tor die de hele pro­duc­tieli­jn overzi­et. Maar hier­voor zijn wel andere ver­ant­wo­ordelijkhe­den en ken­nis nodig.”

Drie grote domeinen
Inza­ke tech­nis­che jobs zijn er drie grote domeinen bij de knelpun­ten. Enerz­i­jds de indus­trie, maar daar­naast ook de bouw­sec­tor. De twee groot­ste knelpunt­beroepen komen bijvoor­beeld uit deze sec­tor. Een derde sec­tor is de ICT. “Al zien we ICT-jobs ook meer en meer opduiken bij alle sec­toren.”

Bli­jven bijsc­holen
Oplei­d­ing is dus cru­ci­aal. Niet alleen bij de keuze van een studiericht­ing, maar ook een­maal je aan de slag bent. “Tech­nis­che beroepen evolueren razend­snel. Een elek­tricien heeft van­daag bijvoor­beeld ook te mak­en met domot­i­ca, een san­i­tair instal­la­teur met de nieuw­ste tech­nieken rond ven­ti­latie. Bijsc­holen is dus cru­ci­aal”, benadrukt Vansi­na. “Enkele jaren terug werk­ten hogere profie­len in de bouw nog vooral met 2D-soft­ware, van­daag gebeurt alles in 3D.”

Meer info vind je hier Tech­nis­che jobs domineren lijst van knelpunt­beroepen

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X