fbpx

Je feedback is welkom

Technische jobs domineren lijst van knelpuntberoepen

Je feedback is welkom

Email: redactie@T2‑campus.be

Op zoek naar een job of studie­rich­ting? Jobat biedt het over­zicht van de dertig grootste knel­punt­be­roepen. In de top tien van deze lijst staan negen tech­ni­sche jobs, die alle­maal een diploma vereisen. “Laag­ge­schoolde tech­ni­sche jobs verdwijnen.”
Voor onze lijst van de dertig grootste knel­punt­be­roepen in Vlaan­deren gingen we aankloppen bij de VDAB. “Het gaat om jobs waar een struc­tu­reel tekort aan arbeids­krachten bestaat en die toch een behoor­lijk aantal vaca­tures bevatten. Sommige jobs staan ook al heel lang in deze lijst”, stelt Willem Vansina, verant­woor­de­lijke arbeids­markt­in­for­matie bij de VDAB. Dat bete­kent volgens hem ook dat het geen slecht idee is om een studie­rich­ting te kiezen die aansluit bij deze knel­punt­be­roepen. “De vraag naar deze jobs is name­lijk structureel.”

Hogere tech­ni­sche diploma’s
Dat vooral tech­ni­sche jobs in de lijst staan, is geen verras­sing. ”Deze trend is al lang aan de gang”, stelt Willem Vansina. “Maar wat wel veran­dert, is dat voor deze erg gegeerde tech­ni­sche jobs vaak mini­maal bachel­or­di­ploma nood­za­ke­lijk is”, stelt hij. “Ook aan zoge­naamde midden­jobs zoals bijvoor­beeld bouw­vak­kers is een tekort, maar niet in die struc­tu­rele mate.”

Dat het vereiste studie­ni­veau van tech­ni­sche jobs omhoog­gaat, is een trend die niet meer te keren valt. “Laag­ge­schoolde tech­ni­sche jobs verdwijnen”, oppert Vansina. “Van de fabrieks­ar­beider aan de band gaat het naar de operator die de hele produc­tie­lijn over­ziet. Maar hier­voor zijn wel andere verant­woor­de­lijk­heden en kennis nodig.”

Drie grote domeinen
Inzake tech­ni­sche jobs zijn er drie grote domeinen bij de knel­punten. Ener­zijds de indu­strie, maar daar­naast ook de bouw­sector. De twee grootste knel­punt­be­roepen komen bijvoor­beeld uit deze sector. Een derde sector is de ICT. “Al zien we ICT‐jobs ook meer en meer opduiken bij alle sectoren.”

Blijven bijscholen
Oplei­ding is dus cruciaal. Niet alleen bij de keuze van een studie­rich­ting, maar ook eenmaal je aan de slag bent. “Tech­ni­sche beroepen evolu­eren razend­snel. Een elek­tri­cien heeft vandaag bijvoor­beeld ook te maken met domo­tica, een sani­tair instal­la­teur met de nieuwste tech­nieken rond venti­latie. Bijscholen is dus cruciaal”, bena­drukt Vansina. “Enkele jaren terug werkten hogere profielen in de bouw nog vooral met 2D‐software, vandaag gebeurt alles in 3D.”

Meer info vind je hier Tech­ni­sche jobs domi­neren lijst van knelpuntberoepen

Feedback

0 reacties

Schrijf in voor onze Nieuwsbrief

Word lid van onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Mail lijst

U bent succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest

Share This
X
X
X