VDAB-schoolverlatersrapport: technische richting biedt mooie toekomst

18jun08:3016:30Volzet: Work­shop FluidSIM®5Ontwer­pen en simuleren van stu­ur- en ver­mo­genkrin­gen in de oplei­din­gen automa­tis­er­ing

18jun19:0021:00EdTech­Play­ground Van anderen leren, ken­nis delen en op de hoogte zijn van nieuwighe­den in het dig­i­tale land­schap.

19jun09:0016:00Microsoft cer­ti­fi­catie exa­m­ens

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Je feedback is welkom

Email: redactie@t2-campus.be

Het schoolver­later­srap­port van VDAB geeft weer welke schoolver­laters vrij vlot een plek von­den op de arbei­ds­markt en wie meer moeite had in zijn of haar zoek­tocht naar een job. Con­clusie? De Vlaamse arbei­ds­markt lijkt zich te her­stellen en een tech­nis­che richt­ing biedt zeer mooie toekom­st­mo­gelijkhe­den.
De evo­lu­tie van schoolver­laters uit de weten­schap­pelijke, tech­nol­o­gis­che, inge­nieurs- en wiskundi­ge richtin­gen oftewel STEM-richtin­gen wordt nad­er bekeken. In het rap­port 2015 was er al een opval­lende dal­ing van het aan­tal schoolver­laters uit de ‘harde tech­nis­che’ richtin­gen of de zoge­naamde nijver­hei­d­srichtin­gen in zow­el beroeps- als tech­nisch onder­wi­js merk­baar. Ook in 2016 bleek dat er steeds min­der jon­geren met een tech­nis­che achter­grond op de arbei­ds­markt komen. De vraag van bedri­jven bli­jft echter groeien. VDAB wil daarom wijzen op de noden van de arbei­ds­markt en de mooie toekom­st­mo­gelijkhe­den van een tech­nis­che job voor meis­jes èn jon­gens.

Lees er meer over in het VDAB-schoolver­later­srap­port 2016.

Pin It on Pinterest

Deel dit
X
X
X